Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring, jf. §36, stk.3

Ledelsens regnskabserklæring, jf. §36, stk.3

Denne regnskabserklæring er afgivet af branchefællesskab for arbejdsmiljø for XX i regnskabet for det regnskabsår, som sluttede 31. december 20xx.

Det er vores ansvar at aflægge regnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de bestemmelser, der er fastsat af Beskæftigelsesministeriet i bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:

 • Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen, eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsrapporten.
 • Regnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
 • At regnskabet er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillingstilsagn, love, Beskæftigelsesministeriets krav og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 • Der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de statslige midler og ved gennemførelsen af de for statslige midler gennemførte aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.
 • Aktiver og passiver i årsregnskabet er regnskabsmæssigt afstemt.
 • Aktiver og passiver i årsregnskabet har en rimelig størrelse.
 • Branchefællesskabet har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på regnskabet.
 • Oplysning om og transaktioner med nærtstående parter er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt oplyst i regnskabet.
 • Virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat (ud over det omfang, der er oplyst i note X i årsrapporten).
 • Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, herunder leasingaftaler.
 • Vi har ikke stillet garantier, og der er ikke indtrådt begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller i en note hertil.
 • Vi har ingen finansieringsaftaler (evt. : udover de, som er oplyst i note X i regnskabet).

Dato Underskrift fra formand

Dato Underskrift fra næstformand

Dato Underskrift fra øvrige tegningsberettigede