Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anbefaling om kunstig optisk stråling

Kraftig kunstig optisk stråling i arbejdsmiljøet stammer især fra lysbuesvejsning, lamper med ultraviolet stråling (UV-lamper) og lasere af fareklasse 3b eller 4. Læs mere om god praksis ved arbejde med disse tre farekilder.

 

Kunstig optisk stråling er en samlebetegnelse for lys samt ultraviolet og infrarød stråling fra menneskeskabte kilder - i modsætning til fx stråling fra fx solen, der betegnes som en naturlig strålekilde.

 

Kunstig optisk stråling er ikke et stort arbejdsmiljøproblem, og der anmeldes meget få arbejdsskader. Næsten alle anmeldte skader handler om "svejserøjne" - en lidelse, der resulterer i kortvarigt fravær og fuldstændig helbredelse i løbet af få døgn.

Grænseværdier

Bekendtgørelsen om kunstig optisk stråling indeholder grænseværdier, som skal overholdes. For at kunne kontrollere, om grænseværdierne er overholdt i konkrete eksponeringssituationer, kræves sagkyndig viden. EU-Kommissionen har derfor udarbejdet en vejledning, som hjælper med risikovurderingen i en række tilfælde. 

Anbefalinger

For de fleste farekilder er der udviklet en god praksis, som sikrer, at arbejdsmiljøreglerne overholdes, så man undgår skader. Kraftig kunstig optisk stråling i arbejdsmiljøet stammer især fra lysbuesvejsning, lamper med ultraviolet stråling (UV-lamper) og lasere. God praksis ved arbejde med disse tre farekilder indebærer:

Svejsning

  • Følg At-vejledning D.2.16 om svejsning, skæring mv. i metal. Bemærk især, at personer, der opholder sig i nærheden af steder, hvor der svejses, også kan have behov for øjenværn.

Lamper med ultraviolet stråling

 

  • Næsten alle ulykker med ultraviolet stråling sker, fordi UV-strålingen ikke kan ses, og fordi medarbejderne ikke ved, at der er tale om UV-lamper. Automatiske sikkerhedsanordninger og instruktion af medarbejderne er derfor meget vigtige forholdsregler, ligesom det er vigtigt, at opsætte advarselsskilte.

Lasere af fareklasse 3b eller 4

 

  • Alle lasere er mærket med den fareklasse, de tilhører. Hvis der er risiko for, at personer kan udsættes for stråling fra fareklasse 3b- eller 4-lasere, skal der fastlægges risikozoner. Adgangen til risikozonerne begrænses fysisk, fx med vægge, og der etableres adgangskontrol, fx i form af døre med adgangskode. Der skal desuden opsættes advarselsskilte.

     

     

Hvis man overholder god praksis, er der kun få situationer, hvor der er behov for sagkyndig bistand. Det kan fx være i situationer, hvor der arbejdes med kraftige strålekilder, men hvor der hverken kan bruges afskærmning eller personlige værnemidler. Et eksempel kan være eksponering af skuespillere, som udsættes for laserlysshows eller lys fra kraftige sceneprojektører.