Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1237 af 27. november 2017

I medfør af § 59, stk. 5, og § 81, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, og § 53 A, stk. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med økonomi- og indenrigsministeren fastsættes:

Takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration

§ 1. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration af sager, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, i lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, sker efter følgende takster:

  1. Ulykkestilfælde: 7.880 kr.
  2. Erhvervssygdomme: 5.160 kr.
  3. Sager vurderet efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse for udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion: 5.160 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte takster betales for behandling af nyanmeldte sager og for behandling af sager i forbindelse med revision og genoptagelse.

§ 2. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2018 eller senere udgør 9.580 kr. pr. delafgørelse.

Udtalelser

§ 3. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser efter § 81, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, og efter § 10 i erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, sker efter følgende takster:

  1. Udtalelse om erhvervsevnetab: 22.280 kr.
  2. Øvrige udtalelser: 6.220 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1 anførte takst anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1604 af 9. december 2016 om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. november 2017

Troels Lund Poulsen / Thomas Hjortenberg