Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 813 af 29. september 2003

I medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring fastsættes:

Kapitel 1 - Hovedprincipper

§ 1. Ved årsløn forstås tilskadekomnes arbejdsfortjeneste i det år, der går forud for skadens indtræden, jf. lovens § 24, stk. 1.

Stk. 2. Har særlige forhold gjort sig gældende, fastsættes årslønnen ud fra et skøn, jf. lovens § 24, stk. 1, 2. pkt. Følgende momenter kan indgå i skønnet:

 1. Gennemsnitsmetoden, jf. stk. 3.
 2. Virksomhedens art og størrelse.
 3. Virksomhedens resultater i årene forud for skaden.
 4. Den tilskadekomnes arbejdsopgaver for virksomheden og værdien af arbejdsindsatsen.
 5. Eventuelle medejeres, medarbejdende ægtefællers eller andre ansattes indsats i virksomheden og indvirkning på virksomhedens resultat og overskud.
 6. Øvrige interne og eksterne forhold.

Stk. 3. Såfremt indkomsten i året forud for skaden ikke giver et retvisende billede af den tilskadekomnes indkomst, opgøres årslønnen normalt på grundlag af de seneste 3 års, eventuelt 5 års, indtjening (gennemsnitsmetoden) .

§ 2. Årslønnen opgøres som summen af alle indtægtskilder, som den tilskadekomnes arbejdsevne er anvendt til (totalindkomstprincippet).

Kapitel 2 - Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende sikret efter lovens § 48, stk. 2

§ 3. Årslønnen for selvstændige erhvervsdrivende fastsættes på grundlag af virksomhedens resultat før finansielle poster og efter afskrivninger.

§ 4. Som hovedregel anvendes virksomhedens driftsøkonomiske regnskab korrigeret for ekstraordinære og usædvanlige poster.

Stk. 2. Er der ikke udarbejdet et driftsøkonomisk regnskab, kan årslønnen fastsættes med udgangspunkt i skatteregnskabet korrigeret for skattemæssige afskrivninger, der skønnes at afvige væsentligt fra driftsøkonomiske afskrivninger, samt korrigeret for andre forhold, der udelukkende skønnes at have skattemæssig karakter.

§ 5. Er der beskæftiget en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, skal ægtefællens andel af virksomhedens overskud fratrækkes.

Stk. 2. Ægtefællens andel fastsættes skønsmæssigt, jf. § 8.

§ 6. Ejes virksomheden af flere, fastsættes årslønnen på grundlag af ejerandel.

§ 7. Har virksomheden givet underskud, fastsættes årslønnen skønsmæssigt efter principperne nævnt i § 1.

Kapitel 3 - Fastsættelse af årslønnen for medarbejdende ægtefæller sikret efter lovens § 48, stk. 2

§ 8. Årslønnen for medarbejdende ægtefæller fastsættes skønsmæssigt. Følgende momenter kan indgå i skønnet:

 1. Eventuel lønaftale eller anden form for aflønning.
 2. Ægtefællens uddannelse.
 3. Ægtefællens arbejdsopgaver for virksomheden.
 4. Andres værdi i stillingen.
 5. Gennemsnitsmetoden, jf. § 1, stk. 3.
 6. Virksomhedens art og størrelse.
 7. Ejerens og andre ansattes indsats i firmaet og indvirkning på virksomhedens resultat og overskud.

Kapitel 4 - Almindelige bestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004 1) .

Arbejdsskadestyrelsen, den 29. september 2003

Anne Lind Madsen /Ole Pontoppidan

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.