Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1481 af 2. december 2016

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes:

Udsendelse til lande tilknyttet EØS

§ 1. Ved udsendelse til lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union og til lande tilknyttet Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt til Schweiz, gælder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, artikel 11-16.

Udsendelse til traktatlande 

§ 2. Ved udsendelse til et land, med hvilket Danmark har truffet gensidig overenskomst om, i hvilket omfang bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring eller den fremmede stats tilsvarende bestemmelser skal komme til anvendelse, gælder de i overenskomsten fastsatte bestemmelser i det omfang disse ikke senere er erstattet af forordningens regler.1

Udsendelse til tredjelande  

§ 3. Ved udsendelse til andre lande end de i §§ 1 og 2 omtalte finder lov om arbejdsskadesikring anvendelse i de første 12 måneder af opholdet i det andet land, hvis den udsendte havde bopæl i Danmark inden udsendelse, og hvis den pågældende er udsendt til arbejde i udlandet for en her i landet hjemmehørende virksomhed. Hvis udsendelsen sker i den danske stats tjeneste, herunder af foreninger, der udfører arbejde for den danske stat eller i dennes tjeneste, finder lov om arbejdsskadesikring anvendelse uden tidsmæssig begrænsning.

Stk. 2. Hvis der i opholdslandet er fastsat bestemmelser om, at alle arbejdsskader i opholdslandet er omfattet af dette lands lovgivning, kommer reglerne i stk. 1 kun til anvendelse i det omfang, ydelserne efter lov om arbejdsskadesikring overstiger de efter opholdslandets lovgivning fastsatte ydelser. Den samlede ydelse vil dog ikke kunne overstige de efter lov om arbejdsskadesikring fastsatte ydelser

Ikrafttræden 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 853 af 20. oktober 2003 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet, ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 2. december 2016

Troels Lund Poulsen / Nanna Møller

1 Danmark har konventioner vedrørende arbejdsskadesikring med følgende lande: De nordiske lande, Israel, Kroatien, Montenegro, Marokko, Pakistan, Quebec, Serbien og Tyrkiet.