Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kortlægning af risici og forebyggelse af ulykker med sprinkleranlæg

Du skal læse denne tekst, hvis du vedligeholder, reparerer og gennemfører periodiske kontroller af sprinkleranlæg, hvor vandforsyning sker fra tryktanke, der er indrettet med offeranoder. En offeranode har til formål at hindre korrosionen af selve tanken, og kan fx være lavet af magnesium.

Hvordan opstår der risici for ulykker?

I tryktanke, som er indrettet med offeranoder, er der fare for, at der med tiden som følge af korrosion kan udvikles og akkumuleres brændbar gas. Gassen kan forårsage brand, eksplosion eller utilsigtet åbning af inspektionsdækslet, hvis man prøver at åbne og/eller tømme tanken, fx i forbindelse med vedligeholdelse eller indvendig besigtigelse. Tilsvarende risiko kan opstå andre steder, hvor vandet fra den tømte tank ledes hen, fx en brønd.

Brugen af metallet magnesium som offeranode i katodisk beskyttede tryktanke i sprinkleranlæg er meget udbredt. Risikoen for en ukontrolleret brintudvikling er derfor stor, og brint er meget brandfarligt.

Antændelse kan fx ske ved en gnist fra elektriske installationer eller ved brug af elektrisk værktøj.

Hvordan kan ulykker forebygges?

Ulykker kan forebygges ved at følge disse råd:

 • Tryktanke er omfattet af Arbejdstilsynets regler om periodiske kontroller, hvor det er ejerens ansvar, at disse kontroller er udført rettidigt, og at tankene er godkendt af et inspektionsorgan. Det er en god idé at sikre sig, at ejeren har sørget for, at relevante kontroller er udført og dokumenteret. En godkendelse i sig selv er dog på ingen måde udtryk for, at der ikke kan opstå en brinteksplosion, men er alene udtryk for tankens almene tilstand.
 • Ejeren bør desuden ved skiltning advare mod det særlige problem med brint og også udarbejde en procedure for at minimere risici.

Proceduren kunne indeholde krav om:

 • At udlufte tanken med jævne mellemrum for at holde brintindholdet under eksplosionsgrænsen.
 • At udlufte tanken før den bliver åbnet eller tømt.
 • At der er passende ventilation i det rum, hvor tanken er opstillet.
 • At der er eksplosiometre til rådighed for de personer, som udfører besigtigelse, især ved den indvendige besigtigelse af tanke.

Hvad kan der ske?

De personer, som vedligeholder, reparerer og kontrollerer disse tanke, er udsat for følgende risici:

 • Forbrænding og andre skader ved en eventuel eksplosion.
 • Farlig atmosfære i tanken i forbindelse med fx en indvendig besigtigelse.
 • Hvis trykket i tanken bliver for højt på grund af eksplosionen, er der risiko for, at tanken sprænger, eller at fx dæksler kan blive skudt af med fatale konsekvenser for personer, som befinder sig i nærheden.

Derudover vil der ved brand være risiko for, at brint bliver blæst ud af sprinklerdyserne, og forbrænder de personer, som befinder sig i nærheden. Denne risiko vil dog kun være til stede, hvis alt vandet er brugt, når sprinkleranlægget udløses i forbindelse med en brand.

Yderligere information

En vand-/lufttank til forsyning af et sprinkleranlæg er en tryktank, fordi tanken indeholder en blanding af vand og luft under tryk - ca. 2/3 vand og 1/3 luft. Den komprimerede luft skal lede vandet og på den måde forsyne sprinklersystemet med vand.

Krav til sprinkleranlæg og tryktanke fremgår bl.a. af standarden DS/EN 12845+A2:2009.

Fordi der i tanken både er vand og luft, vil offeranoden ilte (oxidere), og der vil derfor være risiko for dannelse af brintholdigt granulat/pulver i større eller mindre mængder. Der vil derfor kunne udvikles brint i selve tanken, men fx også i den brønd, hvor vandet er ført hen.

Hvis offeranoden fx er udført af magnesium, vil der kunne dannes magnesiumhydroxid i form af vådt pulver med en høj brintkoncentration.

Brint er brandfarligt, og udvikling og akkumulering af brint over en periode kan medføre en betydelig risiko for brand og eksplosion. Brint er et velkendt biprodukt i forbindelse med katodisk beskyttelse. For brint, hydrogen UN nr.1049, gælder fx: 

 • At det er en yderst brandfarlig gas, risikosætning H220.
 • At det har et eksplosionsområde på 4 til 75.
 • At det er lugtfrit og farveløst.
 • At det er meget lettere end luft.

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad på Air Liquide Danmark A/S's hjemmeside.

På trods af brugen af offeranoder/katodisk beskyttelse ses der jævnligt korrosion i sprinklertanke. Derfor er brand- og eksplosionsrisiko som følge af korrosion i den type tanke generelt til stede.