Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988

I henhold til § 17, stk. 3, § 35, § 39, § 43, § 49, § 49c, stk. 1, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jfr. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, og efter bemyndigelse i § 23 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer fastsættes:

Kapitel 1 - Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre.

Stk. 2. Isoleringsmaterialer, der indeholder syntetiske mineralfibre er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982, § 2, stk. 2 (farlighedsbegrebet).

Kapitel 2 - Leverandører

§ 2. Den, der producerer materialerne, skal sørge for, at de ved levering er forsynet med:

  1. Handelsnavn/typebetegnelse.
  2. Relevante håndteringsregler for sikker håndtering af produkterne.
  3. Henvisning til brugsanvisning, der skal indeholde oplysninger om sundhedsmæssige risici og sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse hermed, herunder hærdningsprodukters og imprægneringsoliers eventuelle sundhedsmæssige egenskaber.

Stk. 2. Den, der leverer materialerne, skal sørge for, at der foreligger brugsanvisninger, jfr. stk. 1, nr. 3.

§ 3. Ved levering skal emballering af de færdige materialer være foretaget således, at støvafgivelse fra materialerne modvirkes.

Kapitel 3 - Planlægning m.v.

§ 4. Den, der planlægger og udformer projekter, hvori isoleringsarbejde med materialer indeholdende syntetiske mineralfibre indgår, skal planlægge således, at der kan anvendes standardiserede materialer i så stort omfang, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 5. Den, der planlægger isoleringsarbejde omfattet af § 15, skal i det omfang, de har mulighed for det, planlægge således, at der ikke foregår andet arbejde samtidigt, jfr. § 16.

§ 6. Hvis det er muligt at vælge mellem forskellige mineraluldsprodukter der opfylder de tekniske krav, skal projekterende, rådgivende og arbejdsgivere, når de vælger, vælge produkter, der formindsker afgivelsen af støv og fibre på arbejdspladsen, fx ved at anvende produkter, der kræver mindst mulig tildannelse, samt med imprægnering, forsegling o.lign.

§ 7. Projekterende, rådgivende og arbejdsgivere skal i det omfang, de har indflydelse herpå, planlægge arbejdet på projekter, hvori arbejde med isoleringsmaterialerne indgår således, at mindst muligt arbejde forekommer over hovedhøjde og mest muligt før rum og konstruktioner færdiggøres og tillukkes.

Kapitel 4 - Almindelige bestemmelser

§ 8. Materialerne skal oplagres på en sådan måde, at de er beskyttet mod overlast, herunder fra vejrliget.

§ 9. Materialerne skal udpakkes i umiddelbar nærhed af anvendelsesstedet og på et rent underlag.

§ 10. Materialerne skal tilskæres med godt skæreværktøj, som fx. skarpe knive uden tænder eller bølgeskær. Skæring skal ske mod fast underlag, undtagen når produktets egenskaber forhindrer dette.

Stk. 2. Anvendes hurtigtgående værktøj, skal dette være forsynet med effektiv mekanisk afsugning.

§ 11. Arbejdspladsen skal holdes ren bl.a. ved, at spild og affald løbende skal lægges i egnede affaldsposer eller lignende.

Stk. 2. Indendørs rengøring skal ske ved mindst mulig støvafgivelse, og må ikke ske ved tørfejning.

Stk. 3. Rengøring må ikke ske med trykluft, jfr. dog § 20.

§ 12. Ved arbejdet skal der stilles egnede beskyttelseshandsker og øjenværn til rådighed for de ansatte.

§ 13. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte er bekendt med brugsanvisningen fra leverandøren, jfr. § 2.

§ 14. De ansatte skal under arbejdet have adgang til håndvask eller lignende vaskemulighed.

Kapitel 5 - Særlige bestemmelser

§ 15. Ved særligt støvende arbejde, fx ved nedrivning af gammelt isoleringsmateriale og isolering på vanskeligt tilgængelige steder, bl.a. skunkrum og andre snævre rum med dårlig ventilation, finder §§ 16-20 tillige anvendelse.

§ 16. Andre beskæftigede end de, der udfører isoleringsarbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning.

Stk. 2. Hvis arbejdet ikke uden urimelige merudgifter eller ulemper kan tilrettelægges som angivet i stk. 1, skal der benyttes tilstrækkelige personlige værnemidler.

§ 17. Forureningen skal søges fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal der anvendes særligt støvafvisende arbejdstøj, hovedbeklædning samt egnet åndedrætsværn.

§ 18. De ansatte skal have adgang til omklædning og adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj samt brusebad med varmt vand.

Stk. 2. Stk. 1 anses for opfyldt, hvis de krævede faciliteter enten findes på arbejdsstedet, indrettet i egnede lokaler, som stilles til rådighed under arbejdet,

eller etableres på arbejdsstedet i skurvogne eller lignende,

eller findes til rådighed på et af arbejdsgiveren etableret samlingssted, udgangssted eller lignende, forudsat at dette er i passende nærhed af arbejdsstedet.

§ 19. Som supplement til rengøring, jfr. § 11, skal støvudsættelsen på arbejdsstedet formindskes mest muligt, fx ved støvsugning, vandforstøvning eller lignende.

§ 20. Hvor det af tekniske årsager er nødvendigt at gøre rent med trykluft, skal følgende betingelser være opfyldt:

a) Der skal anvendes særligt støvafvisende arbejdstøj, hovedbeklædning, øjenværn samt egnet åndedrætsværn.

b) Andre end de beskæftigede må ikke opholde sig så tæt på arbejdspladsen, at de kan blive udsat for sundhedsskadelig påvirkning.

c) Der skal på arbejdsstedet være adgang til omklædning og adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj samt brusebad med varmt vand.

d) Efter anvendelse af trykluft skal det nedblæste materiale opsamles.

Kapitel 6 - Dispensation og klage

§ 21. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

§ 22. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

Kapitel 7 - Straf

§ 23. Med bøde eller hæfte straffes den, der

  1. overtræder §§ 2-14 og §§ 16-20.
  2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.
  3. tilsidesætter vilkår for tilladelse i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4-14 og §§ 16-20 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 8 - Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1988, dog træder bestemmelserne i § 2 først i kraft den 1. januar 1989. Kapitel 3 finder ikke anvendelse for tilbud afgivet før ikrafttrædelsesdatoen.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 9. juni 1988

Erik Andersen/Erik Kjærsgaard