Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om autorisation af arbejdsmiljørådgivere

Ny autorisationsordning

Bekendtgørelsen gælder for arbejdsmiljørådgivere, der er autoriseret inden den 1. februar 2013. Autorisation efter denne dato følger bekendtgørelsen om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 258 af 20. marts 2007

I medfør af § 12, 13 c, § 39, § 73 og § 74, stk. 7-9, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som senest ændret ved lov nr. 175 af 27. februar 2007 fastsættes:

Kapitel 1 - Formål

§ 1. Autorisation af arbejdsmiljørådgivere har til formål at sikre, at arbejdsmiljørådgiverne har de nødvendige kompetencer til at kunne bistå med rådgivning til efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet om brug af rådgivning.

Kapitel 2 - Funktion og opgaver

§ 2. Autoriserede arbejdsmiljørådgiveres rådgivning skal støtte virksomhedens eget arbejdsmiljøarbejde og have et helhedsorienteret og forebyggende sigte, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Stk. 2. Autoriserede arbejdsmiljørådgiveres rådgivning skal støtte bygherrens planlægning af sikkerhed og sundhed ved indretning og drift af byggepladser og have et forebyggende sigte.

§ 3. Autoriserede arbejdsmiljørådgivere bistår virksomhederne med rådgivning om løsning og forebyggelse af de arbejdsmiljøproblemer, hvor Arbejdstilsynet har afgivet påbud om brug af rådgivning.

§ 4. Autoriserede arbejdsmiljørådgivere gennemfører undersøgelser af forhold i det psykiske arbejdsmiljø i virksomheder for at kvalificere Arbejdstilsynets afgørelsesgrundlag, hvor Arbejdstilsynet har afgivet påbud om brug af rådgiver.

§ 5. Autoriserede arbejdsmiljørådgivere påtegner virksomhedens tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet om efterkommelse af såvel rådgivningspåbud som den eller de afgørelser, der har udløst rådgivningspåbuddet, når rådgiveren vurderer, at rådgivningspåbuddet og den eller de afgørelser, der har udløst rådgivningspåbuddet, er efterkommet.

Stk. 2. Ved påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved gentagne overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, jf. bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere § 4, skal den autoriserede arbejdsmiljørådgiver alene påtegne, at rådgivningspåbuddet er efterkommet.

Kapitel 3 - Autorisationen

§ 6. Den, der vil rådgive virksomheder om efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, skal enten have opnået autorisation til at

  1. rådgive om løsning af alle rådgivningspåbud på alle de områder, som fremgår af kap. 2 og 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, herunder undersøgelser af forhold i det psykiske arbejdsmiljø, og benævnes autoriseret arbejdsmiljørådgiver, eller
  2. rådgive om løsning af en eller flere komplekse og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på et eller flere af de områder, som fremgår af § 5 og af kap. 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, herunder undersøgelser af forhold i det psykiske arbejdsmiljø, og benævnes autoriseret emnearbejdsmiljørådgiver.
Stk. 2. Påbud om brug af rådgivning ved manglende eller mangelfuld plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen, påbud om brug af rådgivning ved arbejde i eksplosiv atmosfære og påbud om brug af rådgivning ved tømning af spånsiloer, jf. kap. 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivere, er ikke omfattet af stk. 1, nr. 2.

Kapitel 4 - Dokumention vedrørende de kvalifikationer og kompetencer den autoriserede rådgiver skal råde over m.v.

§ 7. Den, der ansøger om at blive autoriseret arbejdsmiljørådgiver, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, er ansvarlig for og skal dokumentere at råde over et fagligt personale, der enten har en teknisk eller en sundhedsfaglig uddannelse af mindst 3 års varighed eller har opnået tilsvarende kvalifikationer, dog således at begge uddannelsesretninger er repræsenteret.

Stk. 2. Det faglige personale skal desuden have mindst 1 års erfaring opnået inden for de seneste 5 år med at udføre rådgivning om styrkelse, systematisering og effektivisering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, herunder erfaring med bistand til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering og organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, og have erfaring i brug af rådgivningsmetoder og arbejdsmetoder i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

Stk. 3. Ansøgeren er ansvarlig for og skal dokumentere, at det faglige personale har mindst 1 års erfaring opnået inden for de seneste 5 år med rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomhedernes arbejdsmiljø inden for alle hovedområderne i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivere.

§ 8. Den, der ansøger om at blive autoriseret emnearbejdsmiljørådgiver, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, er ansvarlig for og skal dokumentere at råde over et fagligt personale, som har gennemført en teknisk eller en sundhedsfaglig uddannelse af mindst 3 års varighed eller har opnået tilsvarende kvalifikationer.

Stk. 2. Det faglige personale skal desuden have mindst 1 års erfaring opnået inden for de seneste 5 år med at udføre rådgivning om udarbejdelse af arbejdspladsvurdering og have erfaring i brug af rådgivningsmetoder og arbejdsmetoder i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

Stk. 3. Ansøgeren er ansvarlig for og skal dokumentere, at det faglige personale har mindst 1 års erfaring opnået inden for de seneste 5 år med rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomhedernes materielle arbejdsmiljø inden for det eller de hovedområder, som autorisationen vedrører.

§ 9. Uddannelse og arbejdsmiljøerfaring efter §§ 7 og 8 skal dokumenteres ved et curriculum vitae (CV).

Stk. 2. Yderligere dokumentation for uddannelsesforløb kan f.eks. dokumenteres i form af eksamensbevis eller erklæring fra uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Erfaring med arbejdsmiljørådgivning skal være opnået ved konkret virksomhedsrettet rådgivning, eventuelt suppleret med relevante kurser.

Stk. 4. Dokumentation efter stk. 3 kan ske ved erklæringer fra arbejdsgivere med beskrivelse af de opgaver, det faglige personale har været beskæftiget med, rådgivningskontrakter og relevante kursusbeviser.

Stk. 5. Personale eller konsulenter, som dokumenterer at have ydet arbejdsmiljørådgivning i en bedriftssundhedstjeneste i mindst 3 år efter 1. januar 1998, anses for at opfylde dokumentationskravet til uddannelse og erfaring efter §§ 7 og 8 indenfor det eller de hovedområder, de har ydet rådgivning indenfor.

§ 10. Ansøgeren skal dokumentere at have etableret og vedligeholdt procedurer, der

  1. sikrer, at personalets kvalifikationer løbende vedligeholdes,
  2. sikrer rådgivningens kvalitet gennem arbejdsgange, der sikrer overførsel af viden mellem det faglige personale, herunder faste samarbejdspartnere, og med inddragelse af erfaringer fra konkrete rådgivningsopgaver, og
  3. indeholder årlig evaluering (audit) med henblik på at klarlægge behovet for ændringer af kvalitetsprocedurerne.

§ 11. Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal dokumentere at have truffet passende foranstaltninger til at sikre fortroligheden af de oplysninger, der er modtaget i forbindelse med et påbud om brug af en autoriseret rådgiver.

§ 12. En autoriseret arbejdsmiljørådgiver skal dokumentere at have tegnet en forsikring, der dækker rådgivningsansvar.

Aftaler om samarbejde med andre arbejdsmiljørådgivere m.v.

§ 13. Hvis den autoriserede arbejdsmiljørådgivers faglige personale ikke er i stand til at opfylde kravene i §§ 7 og 8 indenfor ét eller flere af de hovedområder, jf. kap. 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivere, som autorisationen vedrører, skal ansøgeren dokumentere at have etableret et samarbejde med en eller flere arbejdsmiljørådgivere, som opfylder kravene i henholdsvis §§ 7 og 8.

Stk. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at aftaler om samarbejde med andre arbejdsmiljørådgivere har et indhold, som sikrer, at der etableres et tværfagligt løbende samarbejde, erfaringsudveksling, metodeudvikling og deltagelse i en samlet årlig evaluering.

Stk. 3. Hvis den autoriserede arbejdsmiljørådgiver på et enkelt underliggende område, jf. de enkelte bestemmelser inden for hovedområderne i kap. 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivere, ikke er i stand til at opfylde kravene i § 7 eller § 8, skal der ved ydelse af rådgivning inden for sådan et område indhentes en person med kompetencer i form af en relevant uddannelse og mindst 1 års erfaring inden for de seneste 5 år med arbejdsmiljørådgivning inden for det pågældende arbejdsmiljøproblem, til bistand til den konkrete rådgivningsopgave.

Stk. 4. Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal kunne dokumentere, at indhentede kompetencer jf. stk. 3 tilsammen med den autoriserede arbejdsmiljørådgivers kompetencer opfylder kvalifikationskravene i kapitel 4.

Kapitel 5 - Ansøgning om autorisation

§ 14. Autorisation efter § 6 meddeles af Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Ansøgningen sendes til Arbejdstilsynet og skal indeholde følgende oplysninger:

  1. dokumentation for kvalifikationskravene for ansøgers faglige personale eller samarbejdspartnere,
  2. kopi af eventuel aftale om samarbejde med andre arbejdsmiljørådgivere m.v.,
  3. dokumentation for vedligeholdelse af kvalifikationer og procedurer herfor,
  4. dokumentation for håndtering af fortrolige oplysninger, og
  5. dokumentation for forsikring vedrørende rådgivningsansvar.

§ 15. Autorisation er betinget af, at ansøgeren opfylder betingelserne i kapitel 4.

Stk. 2. Opfylder en autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved ansøgningen om autorisation ikke fuldt ud betingelserne i kapitel 4, kan autorisationen meddeles på nærmere bestemte vilkår med en eventuel tidsfrist.
 
§ 16. Det skal oplyses, hvilken juridisk enhed der bærer autorisationen.

§ 17. Autorisationen skal fornyes efter 3 år.

Kapitel 6 - Kontrol med autorisation

§ 18. Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal meddele, hvis der sker ændringer i betingelserne for autorisationen, jf. kapitel 4.

§ 19. En autoriseret arbejdsmiljørådgiver skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for vurdering af, om betingelserne for autorisationen er opfyldt.

§ 20. Én gang i løbet af autorisationsperioden kontrolleres, om den autoriserede arbejdsmiljørådgiver fortsat opfylder betingelserne i kap. 4 for at være autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Stk. 2. Kontrollen tager udgangspunkt i den autoriserede arbejdsmiljørådgivers påtegninger på arbejdsgiverens tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet.

§ 21. Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal overfor Arbejdstilsynet redegøre for, hvordan udvalgte, konkrete rådgivningsopgaver er gennemført i praksis, og hvordan sikkerhedsorganisationen eller repræsentanter for de ansatte har været inddraget, ved bl.a. at indsende den redegørelse, som arbejdsgiveren skal rekvirere hos den autoriserede arbejdsmiljørådgiver efter bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere kap. 4.

Stk. 2. Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal endvidere redegøre for, hvordan det sikres, at det faglige personales faglige kompetencer er i overensstemmelse med det arbejdsmiljøområde, som de pågældende rådgiver om.

§ 22. En autorisation tilbagekaldes, hvis betingelserne for autorisationen ikke længere er til stede, jf. kap. 4, eller hvis væsentlige vilkår efter § 16, stk. 2, ikke er opfyldt inden en fastsat frist.

§ 23. En autorisation tilbagekaldes, hvis autorisationen groft misbruges, eller der er alvorlige mangler i kvaliteten af rådgivningsydelsen.

Kapitel 7 - Gebyr, dispensation og klage

§ 24. Der skal betales gebyr for den tid, der medgår til vurdering af, om en arbejdsmiljørådgiver opfylder betingelserne for at blive autoriseret, jf. kap. 4, og for kontrol af, om betingelserne fortsat er til stede, jf. kap.5, og for fornyelse af autorisationen.

Stk. 2. Der skal betales gebyr for den tid, der medgår til visitation af sagen. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes tilbage, efter at der er foretaget visitation.

§ 25. På baggrund af en vurdering i forbindelse med visitationen oplyser Arbejdstilsynet om det forventede samlede tidsforbrug ved sagens behandling.

Stk. 2. Ved sagens afgørelse opgøres det samlede tidsforbrug, der er medgået til sagens behandling, og der opkræves gebyr med en betalingsfrist på 14 dage fra fakturadato.

§ 26. Gebyret udgør pr. 1. april 2007 kr. 651,- pr. påbegyndt time, baseret på de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger. Gebyret kan forhøjes med de udgifter til ekstern konsulenthjælp, som Arbejdstilsynet eventuelt har i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.

Stk. 2. Gebyret reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks, jf. arbejdsmiljølovens § 74, stk. 9.

§ 27. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 2. Arbejdstilsynet har udpantningsret i det manglende indbetalte gebyr.

Stk. 3. Hvis en virksomhed trods gentagne påkrav har undladt at betale opkrævning efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til Skat.

§ 28. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.

§ 29. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 8 - Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 555 af 17. juni 2004 om autorisation af arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder med efterkommelse af påbud om brug af rådgivning.

Stk. 3. Arbejdsmiljørådgivere, der er autoriseret efter bekendtgørelsen nævnt i stk. 2, bevarer deres autorisation, indtil udløbet af 3 års perioden fra meddelelsen om autorisation, og vil uanset ændret benævnelse fortsat være autoriseret til at bistå med rådgivning til efterkommelse af løbende periodepåbud og/eller problempåbud.

Arbejdstilsynet, den 20. marts 2007

Jens Jensen/Charlotte Skjoldager

 

SIO er blevet til AMO

Sikkerhedsorganisation (SIO) har skiftet navn til arbejdsmiljøorgani-sation (AMO), men det ændrer ikke på reglerne i denne bekendt-gørelse. I stedet for SIO og sikkerhedsrepræsentanten er det nu AMO og arbejdsmiljørepræ-sentanten, der varetager opgaverne.