Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 5 - Liste over stoffer og materialer omfattet af anvendelsesbegrænsninger i REACH-forordningen (1907/2006) bilag XVII

Bilag 5 til bekendtgørelse nr. 1793 af 18 december 2015

Følgende stoffer og materialer er omfattet af anvendelsesbegrænsninger i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) mv. (1907/2006/EF) med senere ændringer:

  1. Cement med chromat,
  2. kviksølv,
  3. kviksølvforbindelser,
  4. nonylphenol,
  5. nonylphenolethoxylater,
  6. ammoniumnitrat.

Listen er ikke udtømmende.