Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne

I medfør af § 8 b, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 3. april 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 626 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Kompetente myndigheder i Danmark, jf. § 8 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., samarbejder med og yder bistand til kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande med henblik på håndhævelse af regler om udstationering af lønmodtagere, som omfattet af eller fastsat i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ( »IMI-forordningen« ).

§ 2. Samarbejdet efter § 1 kan bestå i:

  1. Besvarelse af begrundede anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande.
  2. At udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af manglende overholdelse eller misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere.
  3. Fremsendelse og forkyndelse af dokumenter.

§ 3. Efter § 8 b, stk. 1, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. sender kompetente myndigheder i Danmark på forespørgsel fra kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande oplysninger gennem informationssystemet for det indre marked til brug for håndhævelse af udstationeringsreglerne. Oplysninger kan tillige sendes i forbindelse med bilateralt administrativt samarbejde og gensidig bistand.

§ 4. Modtager en kompetent myndighed en forespørgsel gennem informationssystemet for det indre marked, jf. § 1, besvares forespørgslen uden unødigt ophold og senest inden for følgende tidsfrister:

  1. I hastetilfælde, der kræver søgning i registre besvares snarest muligt og inden for højst to arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. 
  2. Alle andre anmodninger om oplysninger besvares senest 25 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen, medmindre medlemsstaterne i fællesskab aftaler en kortere tidsfrist.

§ 5. Har en kompetent myndighed problemer med at imødekomme en anmodning om bistand fra en kompetent myndighed i et EU- eller EØS-land, underretter myndigheden hurtigst muligt den bistandssøgende myndighed.

§ 6. Efter § 8 b, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., indhenter kompetente myndigheder i Danmark oplysninger gennem informationssystemet for det indre marked fra de kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande til brug for håndhævelse af udstationeringsreglerne. Oplysninger kan tillige indhentes i forbindelse med bilateralt administrativt samarbejde og gensidig bistand.

Stk. 2. Kompetente myndigheder i Danmark kan indhente oplysninger efter stk. 1, når dette skønnes relevant for håndhævelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. eller regler omfattet af § 5 i samme lov.

Stk. 3. Har anmodningen om oplysninger hastende karakter skal dette klart angives i anmodningen med nærmere oplysninger, som underbygger dette.

§ 7. Oplysninger, der er indhentet i medfør af § 6, kan kun anvendes i forbindelse med den eller de sager, der ligger til grund for anmodningen.

§ 8. Gensidigt administrativt samarbejde og gensidig bistand ydes uden betaling.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2017.

Beskæftigelsesministeriet, den 31. januar 2017

Troels Lund Poulsen

                                            / Lasse Boje