Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A

Adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - 460 - 23. maj 2016  

Administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne - 134 - 31. januar 2017

Anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø - 87 - 31. januar 2005 (gælder for certifikater opnået inden den 1. november 2013)

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. - 1191 - 9. oktober 2013    

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - 151 af 25. februar 2016 

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne - 1194 - 9. oktober 2013   

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem - 1193 - 9. oktober 2013    

Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet - 615 - 8. juni 2010 - med senere ændringer

Anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen - 107 - 28. februar 2002
 

Anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - 461 - 23. maj 2016 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - 1109 - 15. december 1992 - med senere ændringer  

Anvendelse af trykbærende udstyr - 100 - 31. januar 2007 - med senere ændringer

Anvendelse og opstilling af personførende byggepladselevatorer - 629 - 27. juni 2008 - med senere ændringer

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - 478 - 10. juni 2003

Arbejde med kodenummererede produkter - 302 - 13. maj 1993 - med senere ændringer

Arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre - 344 - 9. juni 1988


Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - 1793 - 18. december 2015

Arbejde med udvinding af mineralske materialer - 923 - 11. november 1994 - med senere ændringer

Arbejde på gasfyldte ledninger - 163 - 30. april 1980


Arbejde ved skærmterminaler - 1108 - 15. december 1992

Arbejdets udførelse - 559 - 17. juni 2004 - med senere ændringer
   

Arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø - 1165 - 16. december 1992


Arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem - 923 - 21. oktober 2001 (gælder for certifikater opnået inden den 1. november 2013)

Arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne - 924 - 21. oktober 2001 - med senere ændringer (gælder for certifikater opnået inden den 1. november 2013) 

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - 1346 - 29. november 2017  

Arbejdsmiljøforskningsfonden - 1756 - 29. december 2017  

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid - 1504 - 4. december 2015

Arbejdstilsynets organisatoriske struktur - 254 - 20. marts 2007 

Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering - 133 - 31. januar 2017

Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) - 986 - 29. juni 2018

Asbest - 1792 - 18. december 2015 

Autorisation af arbejdsmiljørådgivere - 258 - 20. marts 2007
(indtil 1. februar 2013)

Autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet - 65 - 17. januar 2013 (fra 1. februar 2013) 

B

Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - 247 - 2. april 2003 - med senere ændringer 

Begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelse af visse arbejdsmiljøregler - 1156 - 25. november 2004 - med senere ændringer  

Beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet - 562 - 26. maj 2010    

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet - 63 - 6. februar 2006

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet - 682 - 30. juni 2005 

Bindende forhåndsbesked - 1286 - 14. december 2004 - med senere ændringer 

Biologiske agenser og arbejdsmiljø - 57 - 27. januar 2011 - med senere ændringer      

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø - 1758 - 27. december 2016

Brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere (Rådgivningspåbud) - 259 - 20. marts 2007 - med senere ændringer (indtil 1. februar 2013)

Brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet - 59 - 15. januar 2013 - med senere ændringer 

Brug af personlige værnemidler - 1706 - 15. december 2010 - med senere ændringer 

Bygge- og anlægsarbejde - 1516 - 16. december 2010 - med senere ændringer   

Bygherrens pligter - 117 - 5. februar 2013   

C

Centrifuger - 776 - 25. november 1991 - med senere ændringer

D

Delegation til Arbejdstilsynet af opgaver efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende pesticidudbringningsmaskiner i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF - 650 - 15. juni 2011   

Delegation til Miljøstyrelsen af opgaver efter lov om arbejdsmiljø vedrørende periodiske funktionskontrol af pesticidudbringningsudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF  

E

EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer - 475 - 18. september 1975

EF-direktiver om trykbeholdere - ophæves delvis af nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr - 564 - 1. juli 1997 
 

Eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet - 472 - 25. maj 2016 

F

Faste arbejdssteders indretning - 96 - 13. februar 2001 - med senere ændringer

Fastsættelse af kodenumre - 301 - 13. maj 1993 - med senere ændringer

Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. - 1795 - 18. december 2015 - med senere ændringer

Forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning - 681 - 10. juni 2013 

Forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet - 987 - 29. juni 2018 

Forretningsorden for Arbejdsmiljørådet - 1757 - 27. december 2016 

Førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber - 519 - 30. juli 1987 
 

G

Genteknologi og arbejdsmiljø - 910 - 11. september 2008 - med senere ændringer 

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - 840 - 29. juni 2010 - med senere ændringer  

Grænseværdier for stoffer og materialer - 655 - 31. maj 2018  

H

Hejseredskaber og spil - 1101 - 14. december 1992 - med senere ændringer

Henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) - 815 - 26. august 2009

Hvileperiode og fridøgn m.v. - 324 - 23. maj 2002 - med senere ændringer 
 

I

Ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om arbejdsmiljø - 267 - 21. maj 1976  

Indretning m.v. af aerosoler - 247 - 14. marts 2014 - med senere ændringer 

Indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer- 1540 - 10. december 2015 (gældende fra den 20. april 2016)

Indretning af elevatorer - 996 - 27. juni 1997 (Gælder kun for elevatorer indrettet og opstillet før 29. juni 2008) 

Indretning af elevatorer - Ændring - 464 - 23. maj 2016 

Indretning af skurvogne og lignende - 775 - 17. september 1992

Indretning af tekniske hjælpemidler - 612 - 25. juni 2008 - med senere ændringer 

Indretning m.v. af maskiner - 693 - 10. juni 2013 - med senere ændringer 

Indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære - 1305 - 23. november 2015

Indretning m.v. af personlige værnemidler - 210 - 14. marts 2018

Indretning m.v. af simple trykbeholdere - 1304 - 23. november 2015 

Indretning m.v. af tovbaneanlæg - 211 - 14. marts 2018

Indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr - 685 - 10. juni 2013 

Indretning m.v. af trykbærende udstyr - 190 - 19. februar 2015 med senere ændringer  

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr - 99 - 31. januar 2007 - med senere ændringer

Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket - 459 - 23. maj 2016 

K

Kloakarbejde m.v. - 473 - 7. oktober 1983 - med senere ændringer 

Kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer - 370 - 19. april 2016    

Konvention om sikre containere - 70 - 22. februar 1980  

L

Lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling - 10 - 5. januar 2018 

Lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen - 1478 - 2. december 2016  
 

M

Manuel håndtering - 1164 - 16. december 1992  

O

Offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø (Smiley-ordning) - 1276 - 8. december 2011 - med senere ændringer

Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. - 677 - 27. juni 2008

Ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af svejseelektroder - 822 - 1. september 2000
 

Ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af støjemissionen fra visse jordarbejdsmaskiner - 330 - 24. maj 2002  

Ophævelse af bekendtgørelse om EF-direktiv om fællesbestemmelser for entreprenørmateriel - 698 - 22. august 2002

Ophævelse af bekendtgørelse om EF-direktiv om tilladeligt lydeffektniveau og lydtrykniveau på førerpladsen for tårnkraner - 699 - 22. august 2002

Ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for tilsyn i arbejdsmiljømæssigt særligt belastede brancher - 990 - 4. december 2002 
 

Ophævelse af bekendtgørelse om udpegning af bemyndigede organer m.v. - 661 - 10. juni 2013 

P

Pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser - 1109 - 17. december 2001 - med senere ændringer

Politiets tilsyn med forlystelsesapparater - 267 - 19. august 1958 

Produktregistret - 103 - 9. februar 2018

Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø - 110 - 5. februar 2013   
 

R

REACH - Henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Energistyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) - 815 - 26. august 2009

Registret for genteknologi - 579 - 1. september 1987

Regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden - 611 - 18. december 1985 - med senere ændringer

Regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v. - 372 - 30. september 1965

Regulativ for lastning og losning af skibe - 181 - 18. maj 1965 

S

Samarbejde om sikkerhed og sundhed - 1181 - 15. oktober 2010 - med senere ændringer     

Sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø - 414 - 8. juli 1988 - med senere ændringer 

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning - 518 - 17. juni 1994 - med senere ændringer

Skiftende arbejdssteders indretning - 290 - 5. maj 1993

Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser - 832 - 7. august 2012    

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø - 1794 - 18. december 2015 - med senere ændringer 
 

T

Tilsynsbog og tilsynsrapporter - 235 - 3. juni 1977

Transportabelt trykbærende udstyr - 289 - 24. april 2001 - med senere ændringer (gælder kun transportabelt trykbærende udstyr som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr)

Tømning m.v. af spånsiloer - 614 - 26. juni 2003 
 

U

Udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) - 135 - 31. januar 2017 

Undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat - 1186 - 8. december 2011 (gælder for certifikater opnået inden den 1. november 2013)    

Undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat - 1192 - 9. oktober 2013  

Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat - 1598 - 19. december 2017

Unges arbejde - 239 - 6. april 2005 - med senere ændringer

Undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) - 1517 - 16. december 2010

Ø

Økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet - 973 - 25. juli 2013

 

 

 

 

 

Se også

Bekendtgørelser om offshore

Bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet

Nye regler

De vigtigste regler

regelsøger paragraf lupFind de vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser til din virksomhed