Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifterne kan bl.a. indeholde bestemmelser om:

Adgangsregler

 • Hvilke regler der er for uvedkommende personers adgang.
 • Hvor tasker, overtøj m.m. skal opbevares – uden for det klassificerede område.
 • Hvilke personlige værnemidler, fx kitler og fodtøj, som alle altid skal bære i lokalerne, også besøgende og håndværkere.
 • Hvor de personlige værnemidler ikke må bruges, hvornår der skal skiftes til anden beklædning, og hvor de personlige værnemidler opbevares, når de ikke er i brug.
 • Hvilken slags handsker der skal bruges, hvornår, og hvor de findes.
 • Hvordan rengøringspersonale, håndværkere og teknisk personale skal vejledes, og hvem der vejleder.

Forbud

 • At indtagelse og opbevaring af drikke og mad ikke er tilladt i lokalet.
 • At uvedkommende materialer ikke må findes i laboratoriet. Det gælder fx tekniske hjælpemidler, som ikke bruges i forbindelse med det konkrete arbejde, tasker og beklædningsgenstande. Papkasser hører heller ikke hjemme i klassificerede lokaler; de kan eventuelt erstattes af plastkasser.
 • Hvad der ikke må hældes i vasken.
 • Hvad der ikke må lægges i papirkurven – den kan måske undværes!
 • At nødvendige opslag på vægge og andre steder bør være beklædte med plast.
 • At håndvasken i klasse 2-områder kun må bruges til at vaske hænder i.
 • At døre og vinduer skal holdes lukkede i klasse 2-områder. I klasse 1-områder bør de holdes lukkede af hensyn til ventilationsanlæggets effektivitet.
 • At mundpipettering er forbudt.

Selve arbejdet

 • Hvornår vask af hænder er et krav, hvor hænderne kan vaskes, og hvilke håndklæder der kan bruges.
 • Hvor notater, rapporter og andet skriftligt materiale skrives og opbevares.
 • Hvornår der skal arbejdes i stinkskab eller i LAF-bænk.
 • At kanyler, sprøjter og skarpe genstande skal bruges mindst muligt.
 • At dannelse af aerosoler skal undgås mest muligt.
 • Hvem der dagligt rengør arbejdspladser, fx borde, stinkskabe, LAF-bænke, vaske, og hvilke rengøringsmidler og -metoder der skal anvendes.

Affald og genbrugsartikler

 • Hvordan genbrugs(glas)varer og affald med GMO’er (flydende, fast eller stikkende) og personlige værnemidler skal behandles, og hvor det gøres ved autoklavering eller kemisk desinfektion. Kemisk desinfektion er dog kun tilladt i klasse 1-områder.
 • Hvilke beholdere der skal bruges til at transportere affald eller genbrugsartikler ud af lokalet, og hvordan de samme beholdere skal være mærkede.
 • At transportbeholdere fra klasse 2-områder skal desinficeres på ydersiden, før de fjernes fra lokalet.

Spild og uheld

 • Hvilke midler til desinfektion der skal være i lokalet. Det gælder også i opbevaringsrum.
 • Hvordan lokalet bliver bragt i orden igen efter spild eller uheld.
 • Hvem der tilkaldes i tilfælde af uheld uden for almindelig arbejdstid.
 • Hvor logbogen6 til notering af uheld og spild er anbragt i klasse 2-4.

Opbevaring og anden transport af GMO’er

 • Hvor der eventuelt opbevares GMO’er, fx i fryser (rumnummer) eller kølerum (rumnummer) uden for det lokale, hvor det egentlige arbejde med GMO’er foregår.
 • Hvordan opbevaringsstederne er mærkede.
 • Hvilke beholdere der skal bruges til opbevaring af GMO’erne, og hvordan de er mærkede.
 • Hvordan transport af GMO’er til andre klassificerede lokaler skal foregå, og hvordan beholderne skal mærkes.

Ansvar

 • Hvem der er overordnet ansvarlig for lokalet, herunder for at lokalet er ryddeligt.
 • Hvem der har ansvaret for instruktion.

6 Logbog, hæfte eller elektronisk registrering, hvor alle ulykker eller uheld, der kan have eventuelle konsekvenser for personer eller miljøet, bliver noteret.