Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Godkendelse og afprøvning af førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber

At-anvisning nr. 2.3.2.1
Marts 1990

Indledning

Denne At-anvisning knytter sig til bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag til anvisningen.

Anvisningen giver nærmere retningslinier for førerværnenes indretning, afprøvning og godkendelse, jf. bekendtgørelsens § 4, samt mærkning og brugsanvisning.

Bekendtgørelsen fik virkning fra den 1. august 1987. Samtidig bortfaldt de dagældende arbejdsministerielle bekendtgørelser om styrtsikre førerhuse og beskyttelsesbøjler samt de forskrifter og meddelelser, der efter disse bekendtgørelser var udstedt af direktøren for Arbejdstilsynet jf. bekendtgørelsens § 13.

Godkendelser af førerværn meddelt før den 1. august 1987 efter nævnte regler er stadig gyldige.

1. Område

1.1 Anvisningen gælder for førerværn til de traktorer og motorredskaber, som kræves forsynet med førerværn ifølge bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber, se pkt. 1.2-1.4.

1.2 Førerværn kræves på nedennævnte traktorer og motorredskaber, og førerværnet skal være godkendt, jf. §§ 2 og 3 i nævnte bekendtgørelse:

 1. Hjultraktorer med mindst 2 aksler og en ubelastet masse på mindst 500 kg
 2. Motorredskaber, der er opbygget på grundlag af traktorer, jf. 1), og som har en ubelastet masse på mindst 500 kg
 3. Selvkørende motorredskaber, der med hensyn til risiko for væltning kan sidestilles med 2), og som har en ubelastet masse på mindst 500 kg.

1.3 Ved anvendelse af bekendtgørelsen og anvisningen lægges følgende definitioner til grund:

Et førerværn er en styrtsikker beskyttelsesbøjle eller et styrtsikkert førerhus.

En hjultraktor er et motordrevet køretøj, som drives og styres ved hjul, og som er indrettet til at kunne trække, skubbe, bære eller drive mange forskellige redskaber, maskiner, vogne m.v. En traktor med luftgummiringe, hvorpå der uden om luftgummiringene er monteret bælter som ekstraudstyr (hjælpeudstyr), henregnes til hjultraktorerne.

Et motorredskab er et motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet til at udføre en bestemt arbejdsfunktion eller til at trække, skubbe, bære eller drive et bestemt redskab eller en bestemt maskine. Et motorredskab med luftgummiringe, hvorpå der uden om luftgummiringene er monteret bælter som ekstraudstyr (hjælpeudstyr), henregnes til hjulmotorredskaberne.

En traktors ubelastede masse er massen af traktoren i arbejdsklar stand med fyldte brændstoftanke, men uden førerværn. Væske i dækkene, aftagelige ekstravægte, føreren, redskaber og maskiner medregnes ikke.

Et motorredskabs ubelastede masse er massen af motorredskabet med fyldte brændstoftanke, men uden førerværn. Væske i dækkene, aftagelige ekstravægte og kontravægte, udstyr til montering af arbejdsredskaber, arbejdsredskaber samt føreren medregnes ikke.

1.4 Eksempler på motorredskabstyper, der kræves forsynet med førerværn:

 • Læssemaskiner (front- og baglæssere) på hjul
 • Rendegravere på hjul (uden over- og undervogn)
 • Kombinerede grave-/læssemaskiner på hjul (uden over- og undervogn) og
 • Traktorkraner på hjul.
Eksempler på traktor- og motorredskabstyper, der ikke kræves forsynet med førerværn:
 • Traktorer af trucktypen (perrontraktorer o.lign.)
 • Skinnekørende traktorer (lokomotiver)
 • Traktorer med fastmonteret byggelift
 • Bæltetraktorer
 • Gradere
 • Dumpere
 • Tromler
 • Kraner, bortset fra traktorkraner på hjul
 • Gravemaskiner med over- og undervogn
 • Off-roaders (Jeep, Landrover, Unimog o.lign.)
 • Lastbiler ombygget til traktorer og tilsvarende automobillignende køretøjer
 • Elektrovogne
 • Gaffeltruck. (Hvis der kan monteres andet udstyr end gaflerne, fx læsseskovl o.lign., kræves der styrtsikkert førerværn)
 • Selvkørende skårlæggere
 • Selvkørende mejetærskere
 • Selvkørende roeoptagere
 • Selvkørende kartoffeloptagere
 • Selvkørende grønthøstere
 • Selvkørende plæneklippere. (Hvis basismaskinen kan monteres med andre redskaber eller maskiner, henregnes den under traktorer og skal da være forsynet med styrtsikkert førerværn),
 • Bæltemotorredskaber.

2. Godkendelse

2.1 Førerværn skal godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet, se dog pkt. 2.3.

For at opnå godkendelse skal førerværnet være indrettet i overensstemmelse med pkt. 3 i denne anvisning eller på anden måde, som er lige så forsvarlig i sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, samt være afprøvet efter pkt. 4 med tilfredsstillende resultat. Hvor konkrete omstændigheder gør det nødvendigt, kan godkendelse gøres betinget af yderligere krav.

2.2 Ansøgning om godkendelse skal sendes til Arbejdstilsynets leverandørinspektion for landbrug m.v., Hjulmagervej 8, 7100 Vejle.

Med ansøgningen skal følge:

 1. rapport over afprøvning af førerværnet på Statens jordbrugstekniske Forsøg eller på anden anerkendt prøvningsinstitution, og
 2. tegninger og materialespecifikationer over førerværnet og dets monteringskonsoller.
Det brugsklare førerværn monteret på traktoren eller motorredskabet skal endvidere gennemgås af leverandørinspektionen.

2.3 Godkendelse efter 2.1 og 2.2 kræves ikke for førerværn med EØF-godkendelse og -mærkning.

3. Indretning

3.1 Traktorer med mindste sporvidde på mindst 1150 mm (Standardtraktorer).

3.1.1 Førerværn skal være fremstillet af materialer, der er i stand til at modstå de påvirkninger (stød, vibrationer m.v.), som førerværnene udsættes for under brugen.

3.1.2 Beskyttelsesbøjler kan være befæstet foran, bagved eller både foran og bagved førersædet.

En enkelt bøjle, der kun er befæstet foran førersædet og evt. er nedklapbar (frontmonteret førerværn), er kun tilladt på traktorer under 3000 kg. med mindste sporvidde under 1150 mm (smalsporede traktorer).

3.1.3 Førerværn skal med hensyn til betjeningsplads, adgangsforhold samt døre og vinduer være i overensstemmelse med EF-direktiv nr. 80/720/EØF af 24. juni 1980 (EFT L 194/80).

3.1.4 Førerværn skal være indrettet og udstyret, så de er i overensstemmelse med EF-direktiverne 74/346/EØF og 74/347/EØF af 25. juni 1974 (EFT L 191/74) med hensyn til førerspejle, forrudeviskere og synsfelt.

3.1.5 Er førerværnet et lukket førerhus, skal påfyldningsstudsen for brændstof være anbragt uden for førerhuset, og udstødningsrøret skal være ført opad og udmunde i taghøjde, såfremt motoren er anbragt foran førersædet.

Førerhuse skal have friskluftindtag, som skal være således anbragt, at udstødningsgas ikke kan komme ind i førerhuset gennem dem.

Vinduesruder skal være af et materiale, der ikke ved knusning giver skarpe spidser.

Døre bør have en anordning, som kan fastholde dem i åben stilling og bør i øvrigt være indrettet, så utilsigtet åbning er forhindret, fx ved at dørhåndtagene er forsænkede eller afskærmede.

3.1.6 Eventuelle passagersæder skal være indrettet i overensstemmelse med EF-direktiv 76/763/EØF af 27. juli 1976 (EFT L 262/76).

3.1.7 Støjniveauet i førerhuse på nye traktorer skal være i overensstemmelse med EF-direktiv 77/311/EØF af 29. marts 1977 (EFT L 105/77).

3.2 Traktorer med mindste sporvidde under 1150 mm (smalsporede traktorer) og motorredskaber.

3.2.1 Førerværn skal, så vidt som det er teknisk muligt, opfylde indretnings- og konstruktionskravene i 3.1.

4. Afprøvning

4.1 Afprøvning efter dynamiske eller statiske metoder.
Førerværn skal være afprøvet efter en af de i pkt. 4.1.1 eller 4.1.2 angivne dynamiske eller statiske prøver. Prøvningerne skal udføres på en anerkendt prøvningsinstitution. Statens jordbrugstekniske Forsøg kan udføre de fleste af de krævede prøvninger.

Ved afprøvning af førerhuse kan døre og vinduer og andre dele, der er uden betydning for styrken, afmonteres.

4.1.1 Traktorer.

4.1.1.1 Dynamisk prøve.

Førerværn afprøves efter OECDs standardkoder for dynamisk afprøvning af førerværn til landbrugstraktorer, C (170) 9 (Final), C (73) 199 eller C (80) 60 (Final).

For traktorer under 1500 kg eller over 4500 kg tillades sideslaget beregnet efter følgende lempeligere formler, der dog ikke er godkendt af OECD:

H = 25 + 0.2 x G mm, for traktorer mellem 500 og 1500 kg.

H = 350 + 0.1 x G mm, for traktorer over 4500 kg.

For G indsættes referencemassen efter OECD-koden.

4.1.1.2 Statisk prøve.

Førerværn afprøves efter OECDs standardkode C (83) 83 (Final) for statisk afprøvning.

4.1.1.3 Et frontmonteret førerværn, der er afprøvet efter en af ovennævnte OECD-koder, skal desuden afprøves sammen med den traktor, hvorpå det er monteret, med hensyn til sidestabilitet og stabilitet mod vidererulning efter væltning i henhold til EF-direktiv 87/402/EØF (EFT L 220/87).

4.1.1.4 Endvidere kan førerværn til traktorer afprøves dynamisk eller statisk efter de retningslinier, der foreskrives i de gældende EF-direktiver for traktorførerværn.

4.1.2 Motorredskaber.

4.1.2.1 Dynamisk prøve.

Førerværn afprøves dynamisk efter samme metode, som anvendes for førerværn til traktorer (se ovenfor). Som referencemasse G for motorredskabet indsættes G = den ubelastede masse af motorredskabet + massen af førerværnet.

4.1.2.2 Statisk prøve. Førerværn afprøves efter ISO-standard nr. 3471, 1. udgave 1975 eller 2. udgave 1980 eller ISO 3471/1, 1. udgave 1986.

4.2 Andre afprøvningsmetoder.

Afprøvning på Statens jordbrugstekniske Forsøg eller anden anerkendt prøvningsinstitution efter andre prøvemetoder kan danne grundlag for godkendelse, såfremt det kan dokumenteres ved hjælp af prøverapport m.v., at prøvnings- og godkendelseskravene er mindst lige så strenge som i ovennævnte metoder.

5. Brugte førerværn

5.1 Ved levering til brug af brugte, godkendte førerværn er leverandøren ansvarlig for, at førerværnene ikke er rusttærede eller har lidt anden overlast i en sådan grad, at de ikke længere opfylder godkendelseskravene.

6. Mærkning

6.1 Ethvert førerværn af godkendt type efter pkt. 2 skal mærkes med:

 1. Teksten: Godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet
 2. Fabrikat og typebetegnelse samt fabrikationsnummer
 3. Fremstillerens eller importørens navn og adresse eller anden mærkning, som gør det let at identificere fremstilleren eller importøren.

6.2 EØF-godkendte og -mærkede førerværn kræves ikke mærkede i henhold til pkt. 6.1.

6.3 Er mærkningen på et førerværn af godkendt type beskadiget eller bortkommet, eller er førerværnet af anden grund uden mærkning, fx fordi det importeres brugt, kan der monteres et erstatningsskilt, såfremt førerværnet er fejlfrit og ikke har lidt overlast, jf. pkt. 5.1.

Den, der monterer et erstatningsskilt, skal sikre sig, at førerværnet er af godkendt type til den traktor eller det motorredskab, hvorpå det er monteret, og skal forsyne erstatningsskiltet med sit navn og adresse eller anføre disse oplysninger på et skilt ved siden af erstatningsmærkeskiltet.

6.4 Alle skilte skal være pånittede metalskilte. Påklæbede skilte er ikke tilladt.

6.5 Er der tvivl om, hvorvidt et førerværn er af godkendt type, kan der rettes forespørgsel til Arbejdstilsynets leverandørinspektion for landbrug m.v.

7. Brugsanvisning

Med levering af et førerværn skal medfølge en skriftlig brugsanvisning, jf. bekendtgørelsens § 8. Brugsanvisningen skal være på dansk og indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at førerværnet kan påmonteres, anvendes forsvarligt og holdes i forskriftsmæssig stand.

Det skal herunder oplyses at:
 • forsvarlig vedligeholdelse bl.a. omfatter efterspænding af bolteforbindelser, udskiftning af de bærende gummielementer, rengøring og rustbeskyttelse med passende mellemrum samt reparation af brud eller andre beskadigelser
 • førerværnet, hvis det beskadiges alvorligt - d.v.s. hvis flere af dets bærende konstruktionselementer får alvorlige brud eller viser andre tegn på at have lidt overlast eller er rustgennemtærede - skal udskiftes. Kun hvis en enkelt eller nogle få bærende konstruktionselementer er beskadiget, kan førerværnet evt. repareres og kun efter forud indhentet tilladelse fra Arbejdstilsynet
 • førerværnet ikke må ændres - fx for at kunne montere frontlæsser, kran eller andre specialredskaber - med mindre Arbejdstilsynets tilladelse hertil er indhentet.
Erik Andersen
 

Bemærk

Ansøgninger skal sendes til:

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø