Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag - Stoffer og materialer, der ikke bør anvendes af elever

Bilag til At-meddelelse nr. 4.01.7, september 1998  

Følgende stoffer og materialer må normalt ikke anvendes af elever:

1. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler klassificeres som meget giftige (Tx), giftige (T), eksplosive (E) eller yderst brandfarlige (Fx).

1a. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøstyrelsens regler klassificeres som ætsende, dog ikke opløsninger af syrer og baser i koncentrationer op til 4 mol/l.

2. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøstyrelsens regler klassificeres som sundhedsskadelige (Xn) med en eller flere af følgende risikosætninger:

  • a. Mulig fare for varig skade på helbred (R40)
  • b. Kan give overfølsomhed ved indånding (R42)
  • c. Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning (R48)
  • d. Mulighed for skader på forplantningevnen (R62)
  • e. Mulighed for skader på barnet under graviditeten (R63)
3. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøstyrelsens regler klassificeres som lokalirriterende med en eller flere af følgende risikosætninger:
  • a. Kan give allergi ved kontakt med huden (R43)
  • b. Risiko for alvorlig øjenskade (R41).
4. Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.