Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Arbejde med asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger

At-meddelelse nr. 4.04.5
November 1987
Erstatter: Maj 1985

Baggrund

 • Bekendtgørelse nr. 660, asbestbekendtgørelse
 • Bekendtgørelse nr. 32, personlige værn
 • Bekendtgørelse nr. 323, arbejdets udførelse
Denne At-meddelelse oplyser om, hvilke krav arbejdstilsynet stiller ved arbejde på:
 • Værksteder, der udelukkende foretager udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger (færdige elementer forsynet med belægninger).
 • Værksteder, der bearbejder asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger.
Ved "mindre tilpasning" forstås:

Afslibning med sandpapir af fx olie- eller bremsevæskepletter eller fjernelse af grater eller skarp belægningskant med fil.

"Mindre tilpasning" omfatter ikke nogen form for maskinel bearbejdning eller demontering og montering af belægninger på bremsesko og koblingsnav.

Følgende generelle krav skal opfyldes af begge typer værksteder:
 • Har leverandør eller fabrikant leveret asbestfri friktionsbelægninger til sit produkt, må der ved udskiftning ikke anvendes asbestholdige. Det gælder både for motordrevne køretøjer, påhængskøretøjer samt maskiner og andre tekniske hjælpemidler.
 • Er der fra fabrikant, eller et anerkendt prøvningslaboratorium, en erklæring om, at der til pågældende produkt kan anvendes asbestfri friktionsbelægninger, skal sådanne anvendes. For andre tekniske hjælpemidler end motordrevne køretøjer og påhængsvogne hertil, skal det ske før 1. juli 1988.
 • For elevatorer er der fastsat særlige regler, der betyder, at udskiftning til asbestfri materialer skal ske før 1. juli 1988, for elevatorer fremstillet efter 1. januar 1951 er fristen 1. juli 1989.
 • Arbejde med bremse- og koblingsbelægninger skal foregå, så støvet ikke spredes i arbejdsrummet.
 • Rengøring af emner, bremse- og koblingsbelægninger m.v. for støv skal finde sted i lukket apparatur med effektiv ventilation (støvklokke) eller ved brug af bremsevasker. Rengøring må ikke foretages med trykluft.
 • Asbestholdigt støv, smuld og affald skal snarest muligt opsamles og fjernes i lukket og tæt emballage. Asbestaffald afleveres til en kommunal modtagestation eller direkte til Kommunekemi.
 • Lærlinge og unge under 18 år må kun arbejde med montering af færdigtilpassede bremse- og koblingsbelægninger.
 • Der skal være indrettet særskilt spiserum.
Se At-meddelelse nr. 1.01.6 om spiseplads.

Værksteder, der bearbejder asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, skal derudover opfylde følgende krav:

Ventilation

Der skal anvendes arbejdsmetoder, så der ikke opstår asbestholdigt støv. Hvis udvikling af støv ikke kan undgås, skal det fjernes på udviklingsstedet. Støvet kan hindres i at spredes ved hjælp af indkapsling og udsugning eller ved at håndtering sker i befugtet eller imprægneret tilstand. Det kan ofte være nødvendigt med en kombination af disse foranstaltninger.

Ventilationsanlæg skal være forsynet med alarmanordning (indikator), der reagerer på svigt (nedsat effektivitet og driftsstop).

Produktionsudstyr og dertil hørende ventilation skal endvidere være elektrisk koblet, så produktionsudstyret kun kan fungere, hvis ventilationen er i orden.

Recirkulation af udsuget luft, selv efter filtrering, er ikke tilladt. Ønskes der en genanvendelse af varmen af energimæssige grunde, må det ske ved hensigtsmæssige varmevekslere, og gældende bestemmelser må følges.

Effektiviteten af ventilationsanlægget skal løbende kontrolleres, og anlæggets komponenter skal jævnligt efterses. Lufthastighedsmålinger skal foretages i nødvendigt omfang, dog mindst 4 gange årligt.

Ventilations- og udsugningsanlæg, der er tilsluttet værktøj - herunder håndmaskiner -, der ikke bruges til stadighed, skal kontrolleres på samme måde mindst hver gang, anlægget har været i drift i 400 timer.

Målerapporterne skal opbevares og på forlangende udleveres til arbejdstilsynet.

Asbeststøvmålinger

I samråd med sikkerhedsorganisationen skal der mindst 4 gange årligt foretages asbeststøvmålinger efter bilag 3 i asbestbekendtgørelsen. Antallet af målinger kan nedsættes til 1 gang årligt, hvis:

 • arbejdsforholdene er uforandrede, og
 • 3 målinger foretaget efter hinanden, men på 3 forskellige dage, alle viser under 0,1 fiber/cm3.
Måleresultaterne og måleomstændighederne skal noteres på særlige skemaer, der fås hos arbejdstilsynet sammen med en vejledning til dem, der skal foretage prøveudtagningen og tælle asbestfibrene.

Rapporten skal indsendes til den stedlige arbejdstilsynskreds.

Særligt arbejdstøj

Ved arbejde med asbestholdige materialer skal der benyttes særligt arbejdstøj. Dette skal bestå af en hovedbeklædning og en dragt, der er tætsluttende ved halsen, og skal være fremstillet af støvafvisende materiale. Dragten må ikke være forsynet med lommer. Personer, fx reparatører, der færdes i områder, der er afmærket med skiltning, skal også være iført særligt arbejdstøj.

Det særlige arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres i spisepauser. Før det tages af, skal det rengøres for støv på en sådan måde, at ingen udsættes for asbeststøv. Man kan benytte en særlig "personrenser" til dette formål. Ellers må der anvendes godkendt støvmaske, når tøjet tages af.

Det særlige arbejdstøj skal opbevares adskilt fra dagligt tøj og skal efter endt brug samles i støvtæt emballage og vaskes adskilt fra andet tøj.

Hvis der bruges engangstøj, skal det fjernes som asbestholdigt affald.

Omklædnings- og baderum

For alle, der benytter særligt arbejdstøj, skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være særlige omklædnings- og baderum til rådighed, indrettet således, at færdsel mellem de to omklædningsrum (et til arbejdstøj og et til dagligt tøj) kun kan ske gennem baderummet. Se At-meddelelse nr. 1.01.3 om garderober og omklædningsrum og At-meddelelse nr. 1.01.4 om vaskeindretninger.

Åndedrætsværn

Er der undtagelsesvis ikke muligt at anvende støvsvage bearbejdningsmetoder, eller er udsugningen ikke effektiv eller ikke praktisk gennemførlig, skal der under hele arbejdet anvendes egnet, godkendt åndedrætsværn. Se At-meddelelse nr. 4.09.1 om åndedrætsværn.

Rengøring

Effektiv rengøring af arbejdsstedet er meget vigtig og har afgørende betydning for at opnå forsvarlige forhold. Alene det, at mange færdes på en arbejdsplads, hvor det "flyder" med asbestholdigt affald, kan betyde en risiko ved, at støv kan dannes og hvirvles op. Derfor skal smuld og andet støvende asbestaffald i øvrigt straks opsamles og fjernes forsvarligt.

Rengøring skal ske ved støvsugning eller ved afvaskning. Rengøring ved tørfejning må ikke finde sted, og på arbejdssteder, hvor der rutinemæssigt skal foretages årlige asbeststøvmålinger, skal støvsugning finde sted til centralt støvsugeanlæg.

Til rengøring på værksteder, der udelukkende foretager udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, kan der anvendes en støvsuger forsynet med et særligt filter.

Ved tømning af støvsuger og filterposer fra ventilations- og udsugningsanlæg skal der bruges godkendt åndedrætsværn, fx filtermaske klasse P2 (IIb).

Erik Andersen

 

SIO er blevet til AMO

Sikkerhedsorganisation (SIO) har skiftet navn til arbejdsmiljøorgani-sation (AMO), men det ændrer ikke på reglerne i denne At-meddelelse.  I stedet for SIO og sikkerheds-repræsentanten er det nu AMO og arbejdsmiljørepræsentanten, der varetager opgaverne.