Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

De vigtigste regler om arbejdsmiljø

Regler

De vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljø:

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

Herunder bl.a.: Arbejdspladsvurdering - Arbejdsmiljøorganisation - Lovpligtige uddannelser - Oplæring og instruktion - Brugsanvisninger - Lovpligtige eftersyn

Ulykkesrisici

Herunder bl.a.: Maskiner - Håndværktøj - Transport-, løfte- og hejseredskaber - Fald til lavere niveau - Manuel håndtering

Muskel- og skeletbesvær

Herunder bl.a.: Løft, træk og skub - Fysisk anstrengende arbejde - Arbejdsstillinger - Ensidigt, gentaget arbejde - Computerarbejde

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres - Høje følelsesmæssige krav - Mobning og seksuel chikane - Vold og trusler - Skifteholdarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider - Modstridende eller uklare krav i arbejdet - Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser

Støj

Høreskadende støj - Dårlig akustik og unødig støj fra maskiner og mennesker

Vibrationer

Hånd-arm vibrationer - Helkropsvibrationer

Kemi og støv

Kræftfremkaldende stoffer og materialer - Hjerne- og nerveskadende stoffer og materialer -Luftvejsbelastninger - Hudbelastninger

Biologi

Infektionsrisiko

Indeklima

Varme, kulde og træk - Luftkvalitet - Fugt og skimmelsvamp - Belysning og dagslys - Ventilation - Rengøring

Stærk varme eller kulde

Strålevarme og arbejde i meget varme rum - Arbejde i stærk kulde og træk

Stråling

Elektromagnetiske felter - Optisk stråling

Unges arbejde

Herunder bl.a.: Ergonomi - Maskiner - Stoffer og materialer - Arbejdstid, hviletid og fridøgn - Alenearbejde

Andre arbejdsmiljøemner

Velfærdsforanstaltninger - Arbejdstid og hviletid - Helbredskontrol - Rygning på arbejdspladsen - Egentlig militærtjeneste

 

Se også

Regler, der især henvender sig til:

Bygherrer, projekterende og rådgivere

Fabrikanter, importører, distributører m.v.

Sagkyndige virksomheder samt inspektions- og prøvningsorganer

Udbydere 

Offshore

Arbejdsskadeområdet

Læs også

Regler i arbejdsmiljøet

Hvad er en At-vejledning?

Nye regler

Find de vigtigste regler

regelsøger paragraf lupFind  de vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser til din virksomhed