Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Przepis ten obowiązuje zarówno zagraniczne firmy oddelegowujące pracowników do Danii jak i samodzielnych indywidualnych przedsiębiorców.

Jak dokonać zgłoszenia

Na stronie internetowej www.virk.dk/RUT znajdziesz elektroniczny formularz do wypełnienia w celu zgłoszenia działalności i usług, jakie zamierzać świadczyć w Danii. Zgłoszeniu podlegają wszystkie zadania/usługi.

Po przesłaniu formularza otrzymasz pokwitowanie jego przyjęcia. Zawiera ono numer rejestracji RUT, który należy powoływać w kontaktach z duńskimi organami władzy.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie winno nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy.

Zmiany w zarejestrowanych informacjach należy zgłaszać najpóźniej pierwszego dnia roboczego od ich wejścia w życie.

Rejestracja po rozpoczęciu pracy może pociągnąć za sobą karę pieniężną. Podobna zasada obowiązuje w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

Dokumentacja dla zleceniodawcy

Jeśli świadczysz usługi w sektorze budownictwa, leśnictwa, rolnictwa, szkółkarstwa lub ogrodownictwa, winieneś przekazać swojemu zleceniodawcy*dowód zgłoszenia do rejestru RUT. Zleceniodawca, który nie otrzyma od Ciebie takiego dowodu, jest obowiązany powiadomić Urząd Inspekcji Pracy. Dokumentację rejestracji stanowi na przykład pokwitowanie przyjęcia zgłoszenia.

Dalsze informacje o warunkach pracy w Danii uzyskasz ze strony internetowej www.virk.dk/RUT i www.posting.dk.  

* Zleceniodawcą jest przedsiębiorstwo lub osoba, z którą zawarłeś umowę o świadczenie usług.