Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Genopslag: Forskningsprojekt om datadreven identifikation af virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

Arbejdstilsynet udbyder 2 mio. kr. til et forskningsprojekt, som har til formål at udvikle en empirisk-statistisk model til identifikation af virksomheder med høj forekomst af arbejdsmiljøproblemer. De udbudte midler kan søges af forskningsinstitutioner. Forskningsprojektet kan organiseres som et ph.d.-projekt, men dette er ikke et krav.

Projektets formål og indhold

Arbejdstilsynet søger at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø gennem en målrettet og prioriteret arbejdsmiljøindsats via regulering, kommunikation og tilsyn med virksomheder. Arbejdstilsynet arbejder kontinuerligt med at udvikle, prioritere og målrette Arbejdstilsynets indsats. Forskningsprojektet har til formål at bidrage med viden, som kan indgå i arbejdet med at udvikle arbejdsmiljøindsatsen.

En stor del af Arbejdstilsynets ressourcer anvendes på at føre tilsyn med virksomheder. På tilsynsbesøg kan Arbejdstilsynet føre dialog med virksomheden om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og om ulykkesrisici på virksomheden, og hvis der på tilsynsbesøget konstateres overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, kan Arbejdstilsynet give virksomheden en formel reaktion, fx et påbud. For at opnå størst mulig positiv effekt på arbejdsmiljøet tilstræber Arbejdstilsynet at rette tilsynsindsatsen mod de virksomheder, som har de største problemer med arbejdsmiljøet. I dag sker denne målretning bl.a. ved, at der gennemføres ”risikobaserede tilsyn”, hvor virksomheder med en formodet høj forekomst af arbejdsmiljøproblemer udvælges til tilsynsbesøg på baggrund af en række karakteristika.

Arbejdstilsynet arbejder kontinuerligt med at udvikle tilsynets arbejdsmiljøindsats, og forskningsprojektet forventes både at have et godt forskningsmæssigt potentiale og at kunne bidrage til den fortsatte udvikling, prioritering og målretning af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats.

For at generere viden, som kan bidrage til at udvikle Arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats, skal projektet fokusere på at udvikle:

1. datagrundlaget, som kan anvendes til at prædiktere virksomheder med høj forekomst af arbejdsmiljøproblemer

2. en empirisk-statistisk model til at prædiktere virksomheder med høj forekomst af arbejdsmiljøproblemer

Herudover kan projektet også bidrage til at identificere eller udvikle:

3. variabler, som afspejler/måler virksomhedernes arbejdsmiljø

Datagrundlag

Arbejdstilsynet har i dag adgang til forskellige data, som anvendes eller vil kunne anvendes til at udvælge virksomheder til tilsyn. Disse data omfatter oplysninger om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme, oplysninger fra tilsynsbesøg, bl.a. hvilke virksomheder (produktionsenheder), der er besøgt, om der er afgivet reaktioner, hvilken reaktion, der er givet, hvor lang tid tilsynet har varet. For at opnå den bedst mulige prædiktion af virksomheder med arbejdsmiljøproblemer indgår det som en del af projektet at afsøge mulighederne for at benytte forskellige typer af data og forskellige datakilder, herunder mulighederne for at inddrage indikatorer, som indtræffer, før egentlige arbejdsmiljøproblemer opstår (”lead indikatorer”).

Udover disse data forventes det, at projektet undersøger og inddrager andre mulige datakilder efter behov. Køb af disse data sker indenfor beløbsrammen på 2 mio. kr.

Empirisk-statistisk model

Som led i udviklingen af en den empirisk-statistiske risikomodel ønskes det bl.a. belyst, hvilke både statiske (fx branche, landsdel) og dynamiske (fx ændringer i virksomhedens personale sammensætning) determinanter, der bidrager til at identificere virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer eller er i risiko for at udvikle det. Det skal ligeledes belyses, hvor tæt målingen eller opgørelsen af determinanter tidsmæssigt kan foregå i forhold til, hvornår arbejdsmiljøproblemet opstår. Denne problemstilling er vigtig, fordi måling af determinanter kort tid før Arbejdstilsynets planlægning af aktiviteter og tilsynsbesøg potentielt vil kunne effektivisere Arbejdstilsynets indsats.

Udover nævnte data vil projektet efter motiveret behov kunne inddrage data fra andre kilder, som vurderes potentielt relevante.

Forventninger til projektgruppen

Det forventes, at projektgruppen tilsammen besidder stærke analytiske, kvantitative og arbejdsmiljøfaglige kompetencer.

Det forventes, at der vil være tæt dialog og samarbejde mellem projektgruppen og Arbejdstilsynet med henblik på, at projektgruppen erhverver sig kendskab til de data, Arbejdstilsynet anvender, og får indsigt i den kontekst, som projektets resultater vil kunne finde anvendelse i.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse med tids- og arbejdsplan, forventet output og evt. budget, som maksimalt fylder 5 normalsider (2.400 anslag) eksklusiv tidsplan og budget. Der skal for projektlederen, medarbejdere, hvortil der søges løn, samt hovedvejleder ved evt. ph.d.-studie fremsendes C.V. (max 2 sider) og publikationsliste med relevante peer-reviewede publikationer (max 2 sider). Ansøgningen skal være underskrevet af hovedansøgeren og institutionens økonomiansvarlige.

Der skal vedlægges en tids- og arbejdsplan, hvori de vigtigste milepæle i projektforløbet er angivet – gerne i skemaform eller diagram, fx hvornår veldefinerede leverancer eller delresultater vil foreligge i projektforløbet. Tids- og arbejdsplanen skal også angive de enkelte projektmedarbejderes bidrag til de anførte leverancer eller delresultater igennem hele projektperioden.

Der kan vedlægges et budget inklusiv overhead for hele perioden. Det detaljerede budget skal opstilles, så det klart fremgår, hvilke ressourcer der anvendes til projektets forskellige hovedbestanddele. Budgettet skal være underskrevet af institutionens økonomiansvarlige. Der kan indenfor en samlet sum på 2 mio. kr. gives støtte til:

 • Bruttoløn (inkl. pensionsbidrag og feriegodtgørelse) specificeret i:
  • Egen løn/VIP/AC-løn eller lign.
  • TAP-løn eller lign.
  • Studentermedhjælp
  • Andre lønninger og vederlag (arten anføres)
 • Driftsudgifter udspecificeret i:
  • Serviceydelser
  • Rejseomkostninger
  • Formidling
 • Overhead svarende til max. 20 % af ovennævnte udgifter.
 • Udgifter til køb af data

I tillæg til den skriftlige ansøgning skal ansøger ved personligt fremmøde i Arbejdstilsynet i København præsentere projektforslaget for bedømmelsesudvalget.

Tidspunktet for præsentationen vil ligge i uge 49. Den nøjagtige dato vil blive aftalt med ansøger efter udløbet af ansøgningsfristen.

Kriterier for bedømmelse og udvælgelse af ansøgning

Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på en samlet vurdering af følgende:

 • Originalitet af projektbeskrivelsen
 • Faglig kvalitet af projektbeskrivelsen
 • Projektets gennemførlighed (realistisk tidsplan, hurtig projektopstart, adgang til videnskabelig vejledning og forskningsfaciliteter i øvrigt mv.).
 • Ansøgers og evt. øvrige projektdeltageres faglige kvalifikationer til at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen sendes som én samlet pdf-fil til AFC@at.dk senest torsdag den 30. november 2017 kl. 12. Budgettet kan dog vedlægges som en separat excel-fil.

Vilkår for modtagelse af tilskud

Arbejdstilsynet fastsætter vilkårene og betingelserne for bevillingen til forskningsprojektet, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab og faglig rapportering.

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Kontaktpersoner

Jan Høgelund: jho@at.dk

Steffen Hyldborg Jensen: shy@at.dk