Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Brugen af spørgeguider ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Benyt den eller de relevante spørgeguider om psykisk arbejdsmiljø ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, jf. At-intern instruks IN-4-1: Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. 

Spørgeguiderne kan anvendes på alle typer af tilsyn. Det kan være relevant at anvende flere spørgeguider ved tilsyn på en virksomhed, da det kan være nødvendigt at afdække flere forskellige risikofaktorer ved samme tilsynsbesøg. 

Spørgeguiden er ikke en tjekliste, som skal følges slavisk. Du vurderer i forhold til den konkrete virksomhed, hvilke spørgsmål i spørgeguiden det er relevant at stille virksomheden. Tilsvarende kan du vælge at stille spørgsmål, som ikke er nævnt i spørgeguiden. 

Spørgsmålene sikrer, at du kommer rundt om de typiske forhold omkring den enkelte risikofaktor. Der kan dog være særlige forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er dækket af spørgsmålene i spørgeguiderne, men som under besøget viser sig at være relevante at spørge ind til. Såfremt du mener, at du har brug for hjælp og støtte for at vende tilbage til disse emner på et opfølgende besøg, kan du henvende dig til en kollega med særlige kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø. 

Spørgeguiden anvendes hovedsageligt i dialogen med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten (erne) ved det indledende møde eller ved gruppesamtaler med ansatte. 

I de fleste tilfælde vil det være relevant at supplere med en rundgang på virksomheden og her tale med ansatte om, hvordan de oplever det psykiske arbejdsmiljø samt iagttage arbejdet. Ved rundgang på virksomheden kan du evt. søge at tale med ansatte i deres pauser eller spørge, om du må tage 10 minutter af deres tid.  

Spørgeguidens indhold

I hver spørgeguide er der en "huskeboks" med konkrete tips til, hvordan du kan indhente data om det psykiske arbejdsmiljø.

Der er i spørgeguiderne anvendt følgende tre begreber: forekomst af risikofaktor, forebyggelse og arbejdsmæssige konsekvenser:

  • Spørgsmålene om ”forekomst af risikofaktor” søger at afdække, om risikofaktoren er til stede i virksomheden, og på hvilken måde.
  • Spørgsmålene om ”forebyggelse” søger at afdække, hvordan virksomheden arbejder med at forebygge, at risikofaktoren udgør en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for ansatte.
  • Spørgsmålene om ”arbejdsmæssige konsekvenser” søger at afdække, hvordan det eventuelt påvirker arbejdet og de ansatte, at en risikofaktor ikke er forebygget tilstrækkeligt.

Anvendelse af oplysninger

Du skal være særlig opmærksom på Arbejdstilsynets forpligtelse til at anonymisere de oplysninger, vi modtager fra ansatte. Beskriv derfor ikke forhold, som kan relateres direkte til enkeltpersoner, men anvend et generaliseret sprog. 

Oplysningerne fra brugen af spørgeguiden kan indgå i reaktionerne påbud, strakspåbud, undersøgelsespåbud og vejledning. Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner i ATIS til påbud om psykisk arbejdsmiljø inden for de enkelte risikofaktorer. 

Er du i tvivl om noget i forbindelse med tilsynet med psykisk arbejdsmiljø (ved tilsyn, afgivelse af reaktion, opfølgning eller andet) kan du henvende dig til en kollega med særlige kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø.