Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forsknings- og udviklingsprojekter

Dansk Center for Nanosikkerhed

Projektnummer Institution Titel Publicering
02-2011-10 NFA Dansk Center for Nanosikkerhed (PDF, 866 KB) 2016
 

Brandfolks helbredsrisici

Projektnummer Institution Titel Publicering
     36-2014-09 Kræftens Bekæmpelse EPIBRAND: Epidemiologisk registerundersøgelse af danske brandfolks mulige helbredsrisici ved arbejdet: Kræft og hjertekarsygdom  2018
 34-2014-09 NFA BIOBRAND: Biomonitorering af brandmænd og røgdykkere; måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning 2018

Arbejdsulykker

Projektnummer Institution Titel Publicering
04-2012-09  NFA Udvikling af en bæredygtig sikkerhedskultur i en stor multinational produktvirksomhed  2017
41-2014-09  NFA Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)  2017
35-2014-03  TeamArbejdsliv Evaluering af handleplanen "Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker" - Delrapport A Samtlige 50 indsatser - Delrapport B Små virksomheder- Delrapport C Hotline lærlinge - Delrapport D Arbejdet med handleplanen  2017
46-2010-09  DTU Test og udvikling af Ergonomisk Valuestream Mapping (ErgoVSM)  2017
01-2012-09 AMK Herning Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Slutrapport - artikel  2017
13-2011-09 AMK Herning  Forbigående risikofaktorers betydning for arbejdsulykker i risikobrancher (PDF, 408 KB)  2016
49-2011-09   DTU DTU Kvalitet og Arbejdsmiljørigtig Projektering i bygge og anlægsbranchen – med særlig fokus på ulykkesforebyggelse - (KAMP-SFU) - Slutrapportbilag   2016 
34-2009-09  AAU - Sociologisk Institut  Maskulinitet og Arbejdsulykker (MARS) -Slutrapportbilag - Ph.d.-afhandling 2014
12-2010-09  NFA  Sikkert arbejde for unge (SAFU) (PDF 1MB) 2014 
25-2008-09  NFA Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker i perioden 1996-2010 (TRUP) (PDF 5,9 MB) 2013 
48-2010-09  NFA  Review af ulykkesforebyggelse (SIPAW) (PDF 1,91 MB) 2013 
33-2009-09  Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed  Sikkerhedskultur og anmeldelsespraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS)  2013 
24-2008-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik
Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (SIBA) (PDF, 1,36 MB) 2012
44-2010-09 COWI

Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær landbrug (PDF, 2,31 MB)

Idekatalog - migrantarbejdere og arbejdsulykker (PDF, 5,23 MB)

2012
28-2007-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Integreret ulykkesforebyggelse (PDF, 2,2 MB) 2012
2-2004-03 NFA FAIS Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur (PDF, 786 kB) 2008
3-2004-03 DTU Sikkerhed i design
-Rapport (PDF, 1,04 MB)
-Kort version (PDF, 66 kB)
2008

Psykisk arbejdsmiljø

Projektnummer Institution Titel Publicering
 02-2013-03  KU Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser - et prospektivt registerstudie   2018
 12-2013-03  KU Samspil mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav  2018
 14-2014-03  AMK Herning Vold og trusler på arbejdspladsen: En follow-op undersøgelse af de kort og langsigtede helbredsmæssige og organisatoriske konsekvenser og de beskyttende faktorer på arbejdspladsen  2017
 15-2009-03  AMK Herning

Effektvurdering af intervention rettet mod belastningsreduktion og genoptagelse af arbejde blandt sygedagpenge klienter med arbejdsrelaterede psykiske problemer i 3 kommuner

 

 2017
 38-2014-09 NFA  Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer  2017
 03-2011-03 AMK Herning  Følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet - artikel - PhD  2017
 36-2011-09  AMK Herning Prognose for hukommelses- og koncentrations problemer ved arbejdsrelaterer stress  2017
 24-2014-03  NFA Systematisk oversigt over evidens for virkninger af forbedring af social kapital  2017
 09-2011-03 NFA  Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) (PDF, 840 KB )  2016
 19-2012-09  COWI Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital (PDF, 219 KB )  2016
 27-2010-03  NFA Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) (PDF, 1 MB) 2016
 10-2013-03  NFA Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka (PDF 725 KB)
2016
 20-2009-03  AMK Herning
Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen (PDF, 862 KB) - ph.d.-afhandling (PDF, 2 MB)
2015
 07A-2011-03  NFA Kognitive funktioner og arbejdsliv: Et systematisk review (PDF 1 MB) 2015
28-2010-03  AAU Processtøttede arbejdsmiljøindsatser med kerneopgaven i centrum (PDF, 10,30 MB) 2015 
20-2012-09 AMK Bispebjerg Er spytkortisol en valid biomarkør for opfattelse af stress? (PDF, 993 KB) 2015
17-2009-03 NFA Attraktive arbejdspladser for aktive seniorer 2015 
12-2012-09 Sygehus Lillebælt Forebyggelse af helbredsproblemer ved skifteholdsarbejde - hvilken effekt har designet dynamisk lys på intensiv-personalets søvnkvalitet? 2015
40-2009-09  NFA Arbejdspladsens og det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for livsstil (PDF 844 KB)  2015 
23-2009-03  AMK Herning Kollektiv stress - slutrapport (PDF 390KB) - ph.d.-afhandling (PDF 1 MB) 2015
22-2009-03  AMK Bispebjerg  Fysiologiske biomarkører for kronisk stress - slutrapport (pdf 940 KB)- ph.d.-afhandling (44 KB) 2015 
31-2008-09  NFA  Metoder til og modeller for effektvurdering af virksomhedsrettet TTA initiativer - slutrapport (pdf 354 KB) - ph.d.-afhandling (pdf 5MB) 2015
15-2010-03 AMK Bispebjerg  Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet (MODENA) - slutrapport (PDF 7 MB) - ph.d.-afhandling (PDF 2 MB)  2015
41-2011-03  DTU  DTU Model til forebyggende virksomhedsstrategier i SMV’er (FV-modellen) (PDF 600 KB)  2014 
25-2010-09  AMK Bispebjerg  Hvad betyder tilbagetrækning for hjertesygdom og depression  2014 
16-2007-09 DTU  Sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø (SaPPA) (PDF 781 KB)  2014 
16-2009-03  NFA  Positive tilstande i arbejdslivet (PDF, 5,95 KB) 2013 
03-2008-09  NFA Psykisk arbejdsmiljø og helbred (PAS) (PDF, 775 KB) 2013
30-2008-09  NFA  Styreformer, social praksis, psykisk ældrepleje - Slutrapport (PDF, 776 KB)og ph.d.-afhandling (PDF, 48,5 MB)  2013 
25-2007-09 COWI A/S Det grænseløse arbejdes grænseløshed – i et gerontologisk perspektiv (PDF, 671 kB) 2011
10-2004-06 RUC Flygtige og grænseløse relationer i arbejdet med mennesker (PDF, 252 kB) 2010
28-2005-09 NFA Grænseløst arbejde, stress, søvn og privatliv (PDF, 220 kB) 2009
22-2006-04 DTU - Institut for produktion og ledelse Lean uden stress – Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept (PDF, 168 kB) 2010
29-2005-09 NFA Mobning og chikane på arbejdspladsen (PDF, 134 kB) 2009
5-2005-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Psykiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet og biologisk mekanisme for udvikling af stress, udbrændthed, og depression (PDF, 716 kB) 2010
24-2005-09 KU - Institut for Folkesundhedsvidenskab Psyko-socialt arbejdsmiljø og depression (PDF, 247 kB) 2008
5-2006.04 NFA Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne (PDF, 647 kB) 2011
7-2004-06 AU Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker (PDF, 182 kB) 2008
12-2004-06 NFA PUMA – Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde(PDF, 220 kB) 2009
24-2007-09 Dacapo Teatret A/S Relationers betydning for trivsel og forandring (PDF, 1 MB) 2011
36-2003-08 NFA Virksomhedernes indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø(PDF, 1 MB) 2008
24-2006-04 DTU - Institut for produktion og ledelse Stressforebyggelse i videnarbejdet(PDF, 80 kB) 2010
03-2006-04 DPU Stress, nye ledelsesformer og intervention - grænseløst arbejde i offentlige organisationer (PDF, 115 kB) 2012
06-2006-04 RUC Tidsmiljøet i grænseløst arbejde (PDF, 448 kB) 2012
18-2009-03 AAU - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Arbejdsmiljøproblemer og konflikthåndtering på specialpædagogiske tilbud (PDF, 1,3 MB) 2012
05-2008-09 TeamArbejdsliv  Engagement eller mistillid: Håndteringen af dokumentationskrav i folkeskolen (PDF, 2,37 MB) 2012 
34-2010-03  AMK Bispebjerg  Effekten af et stressbehandlingsprogram på den sygemeldtes sygefravær, symptomniveau og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø (COPESTRESS) (PDF, 1,36 MB) 2013 

Muskel- og skeletbesvær

Projektnummer Institution Titel Publicering
 21-2013-09  AMK Herning Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem arbejdslivet og individuelle ressourcer midt i livet for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet  2018
 09-2012-09  AMK Bispebjerg Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg  2018

 43-2010-03

16-2013-09

 AMK Bispebjerg Årsager til kønsforskelle i udviklingen af bevægeapparatslidelser   2017
 08-2013-09 Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Samspil mellem psykiske og fysiske belastninger på arbejdet og risiko for iskæmisk hjertesygdom blandt kvinder - PhD afhandling  2017
 02-2015-09 AMK Herning  Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker – en opfølgningsundersøgelse - dansk resume (PDF 155 KB) slutrapport (PDF 1,8 MB)    2016
 27-2010-09 NFA  Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt - slutrapport (PDF 622 KB) - Ph.d.-afhandling (5 MB) 2016 
32-2009-03  AMK Aarhus  Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser (PDF, 309 KB) 2016 
17-2013-09 NFA Sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske arbejdskrav og objektive feltmålinger (PDF, 2 MB)  2016
31-2011-03 MarselisborgCentret Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv (PDF 159 KB)
2015
24-2011-03


Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Muskel-skelet lidelser ved tungt løftearbejde – en undersøgelse af lufthavnsportører (PDF 1,25 MB) Populærvidenskabelig artikel (PDF 277 kB)
 2015
43-2011-09  NFA  Flerstrenget forebyggelsesstrategi af muskelskeletbesvær og dets konsekvenser blandt SOSU’er implementeret på arbejdspladsen  (PDF 2 MB) 2015 
1-2010-03 NFA Fysiske arbejdskrav og fitness - betydning for hjertekarsygdom (PDF 1,31 MB) 2015 
19-2013-09 Glostrup Hospital Tillid til ryggen – og arbejdet (PDF 410 KB) 2015 
40-2010-03 AMK Køge Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere  2015
27-2008-09  AAU  Undersøgelser af manifestationer, årsagsmekanismer samt progression af smerter i bevægeapparatet hos computerbrugere  2013
13-2007-03  AMK Herning  Udvikling af case-referent designet på bevægeapparatsområdet: Arbejdsrelaterede risikofaktorer for ulnarisneuropati og lignende besvær i hånd og underarm (PDF, 80 kB) 2013
16-2006-04 NFA Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt (PDF, 510 kB) 2011
31-2009-03 AMK Århus Arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred - en dansk forskningsbase 2012
48-2010-03 NFA Integreret Motion på Arbejdspladsen (IRMA) (PDF, 546 kB) 2012
4-2004-06 Bispebjerg Hospital - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Interventionsprojekt med stresshåndtering, fysisk træning og arbejdsteknik på social og sundhedsuddannelserne (PDF, 945 kB) 2009
18-2004-04 Regionshospital Skive - Arbejdsmedicinsk Klinik Knæsygdomme blandt tidligere og nuværende gulvlæggere (PDF, 2,2 MB) 2009
9-2004-06 NFA Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering (PDF, 1,29 MB) 2007
9-2007-03 KU - Institut for folkesundhedsvidenskab Smerter i bevægeapparatet og modificerende faktorer for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (PDF, 210 kB) 2009
10-2005-09 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Udvikling og afprøvning af virksomhedsrettet metode til arbejdsfastholdelse af patienter med lænderygbesvær (PDF, 1,1 MB) 2010
8-2007-03 NFA Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke -skulderregionen (VIMS) (PDF, 960 kB) 2012
20-2008-03  AU  Evaluering af hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke lidelser i bevægeapparatet (PDF, 730 kB) 2012 
07-2007-03  AMK Herning  Odderprojektet  2013 

Virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet

Projektnummer Institution Titel Publicering
 42-2015-09  AMK Herning Sikre praktikvirksomheder - Artikel  2018
 27-2013-09  AMK Bispebjerg Arbejdsbetinget eksem: Focus på jobskift og forebyggelse - PhD  2018
 48-2014-09  Marselisborg Centret Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde (FOCA-kohorten)  2017
 46-2014-03 AAU  Professionalisering og integration i HR - Nye virkemidler i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats - PhD - Populærvidenskabelig artikel  2017
 39-2013-03 COWI   Interventioner med arbejdsmiljøøkonomiværktøj - Slutrapport - Artikel  2017
 31-2012-09  COWI  Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet - slutrapport - vejledning  2017
 37-2013-09  AMK Køge Sygefravær, ledighed og langsigtede helbredspåvirkninger: En registerbaseret opfølgning på Golfundersøgelsen fra 1999  2017
 42-2013-03  DTU P-Lean - en APV metode til psykisk (PDF, 893 KB)  2017
 26-2009-03  KU Et nyt redskab til at måle arbejdsevnen (PDF, 54 KB)  2017
 47-2015-03  AMK Herning Dit arbejdsliv nu - tryghed og trivsel i arbejdet for unge i erhvervsuddannelser (PDF, 14 MB)  2016

34-2013-09

Team Arbejdsliv   Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet (PDF, 906 KB) 2016 
 26-2013-03 AMK Herning  Sikker identitet - Et randomiseret interventionsstudie på byggepladser
baseret på social identifikation og sikkerhedsklima. Slutrapport (PDF, 2 MB) - Populærvidenskabelig artikel (PDF, 48 KB)
2016
18-2011-03  AAU  Center for forskning i virkemidler og arbejdsmiljøindsatser (PDF, 542 KB) 2016 
36-2012-09  DTU Brugerdreven simulation i design af arbejdssystemer i hospitalssektoren: Et nyt
virkemiddel i den forebyggende arbejdsmiljøindsats (PDF, 2 MB)
 
2016

39-2013-09

COWI COWI Indsatser mod arbejdsulykker ved offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft (PDF 4 MB) - bilag (PDF 1 MB) 2016
41-2013-09  NFA  Toolbox-træning. Forbedring af formænds planlægnings- og Kommunikations-færdigheder i byggebranchen (PDF, 3 MB) 2016 
29-2013-09  MarselisborgCentret  Validering af spørgeskemaer (PDF, 1,75 MB) 2016 
33-2014-03  Kræftens bekæmpelse  Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning (PDF, 3 MB)  2016 
30-2013-09 AMK Herning Dit arbejdsliv nu (PDF, 482 KB) 2015 
13-2009-03 DTU  Arbejdsmiljøhensyn i projektering og planlægning: Udvikling af en ny designpraksis  2014
02-2009-03 Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Longitudinelt risikoværktøj for sygefravær 2014
34-2007-03  AMK Herning  Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til arbejdsmedicinsk klinik (PDF 415 KB) 2014
16-2011-03  DTU  Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer (VITAL-nano) (PDF, 1,5 KB) 2013
06-2010-03  AMK Herning  Unges arbejdsmiljø - Slutrapport (PDF, 11,650 KB) ph.d.-afhandling  (PDF, 1,74 MB) 2013 
12-2009-03 CBS Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv (PDF, 860 kB) 2010
32-2005-09 TeamArbejdsliv Arbejdsmiljørådgivningens fremtid - set i historisk lys - resultater fra PAVLA projektet (PDF, 1,7 MB) 2008
25-2004-06 Handelshøjskolen i Århus - Center for Corporate Performance Arbejdsmiljø på bundlinjen
-Psycho-social risk factors at work and their relations to jobsatisfaction (PDF, 169 kB)
- Working conditions, HR policies and separation (PDF, 60 kB)

-The impact of workplace health and safety conditions on firm performance (PDF, 225 kB)

2006/2008
14-2005-09 NFA Certificering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (PDF, 328 kB) 2010
31-2007-03 NFA  Corporate Social Responsibility som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen rettet mod mindre virksomheder (PDF, 118 kB)  2008 

03-2008-03

NFA

CSR og arbejdsmiljø i mindre virksomheder (WIRE) - bilag 1 og bilag 2

2013

36-2007-03 AAU - Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Medarbejderdeltagelsens betydning for arbejdsmiljøets kvalitet (Medea) (PDF, 4 MB) 2009
17-2004-06 RUC - ENSPAC Netværksregulering af arbejdsmiljøet (PDF, 635 kB) 2008
34-2005-09 NFA Udvikling af arbejdsmiljøsundhedskredse som et nyt værktøj til at gennemføre arbejdspladsvurderinger blandt plejepersonale i ældreplejen (PDF, 317 kB) 2010
11-2005-09 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Midler mod arbejdsrelateret stress (PDF, 87 kB) 2010
12-2008-03 NFA Ledelsesbaseret Intervention i 
Entreprenørers Sikkerhedsengagement (LIESE)
 
2013

Nye teknologier, nye organisations- og ansættelsesformer og arbejdsliv

Projektnummer Institution Titel Publicering
 02-2010-09  AMK Aarhus Helbredskonsekvenser af lysmiljøet ved indendørs og natarbejde , LUXAR-projektet - PhD  2017
10-2011-09  NFA Midt om natten (PDF, 213 KB) - ph.d.-rapport (PDF, 4,86 MB) 2016 
 06-2010-09 DTU Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed (TIT) (PDF 897 KB) 2015
 05-2009-09 

SDU

Resultatmålingers betydning for det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor (PDF 3 MB)

2015 

 45-2011-09 TeamArbejdsliv Relationel Koordinering (REKOHVER) 2014
 15-2008-09 RUC Psykisk arbejdsmiljø mellem standardisering og selvledelse (PASS) (PDF 10 MB) 2014
 11-2007-09 NFA Trivsel, Produktivitet og Selvledelse (TRIPS) (PDF 1,04 MB) 2014
14-2009-09  NFA  Participatoriske interventioner baseret på kognitiv teori til forbedring af det 2013
psykosociale arbejdsmiljø (PIOP) 
 (PDF, 88 KB)
2013
12-2008-09  Region Nordjylland

Globalisering, omstillingspres og psykisk arbejdsmiljø (GOPA
Globalisering, omstillingspres og psykisk arbejdsmiljø - UK - ph.d.

2013 
16-2006-10 RUC - Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen (PDF, 113 kB) 2012
15-2006-10 AAU - Statens Byggeforskningsinstitut Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen
- På tværs af nye samarbejdsformer. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Cases fra byggepladser (PDF, 108 kB)
2011
10-2004-9 COWI A/S Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser(PDF, 1,3 MB) 2007
17-2006-10 TeamArbejdsliv Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre (PDF,6,3 MB) 2010
19-2004-9 DTU - Institut for Produktion og Ledelse Intervention i teknologiske og organisatoriske forandringer i tre sektorer: Workspace Design (PDF, 530 kB) 2009
03-2004-09 RUC- Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Kontrolformer, køn og arbejdsmiljø i it-baseret administrativt arbejde (PDF, 240 kB) 2010
7-2006-10 AKF - Anvendt KommunalForskning Normeringer, sygefravær og udstødelse (PDF, 300 kB) 2010
17-2004-09 CASA - Center for alternativ samfundsanalyse Nyt arbejdsliv og arbejdsmiljø i nyhedsarbejdet (PDF, 171 kB) 2010
16-2004-09 NFA Ledelse af team: Et interventionsstudie med fokus på processer (PDF, 1,2 MB) 2008
01-2007-09 Hillerød Sygehus - Arbejdsmedicinsk Klinik Organisationsændringer, stress og helbred – OSH (PDF, 175 KB) 2010
07-2007-09 NFA Prioriteret arbejdstid (PDF, 7,5 MB) 2012
05-2007-09 NFA  Arbejdspladskonflikter (PDF, 5,7 MB) 2012

Stoffer og materialer

Projektnummer Institution Titel Publicering
32-2011-09 Aarhus Universitetshospital Styreneksponering og risiko for kræft og fosterskader  2018
29-2011-09 Aarhus Universitet  Konsekvenser af erhvervsmæssig eksponering for organisk støv - CODUST  2018 
20-2010-09  AMK Bispebjerg Forebyggelse af eksem (FOREKS)  2018
22-2011-09  AMK Bispebjerg  Helbredsskader og partikelforureninger i Københavns Lufthavn i Kastrup - Slutrapport (PDF 981 KB) - Populærvidenskabelig artikel (PDF 301 KB)  2016
21-2010-09  AMK Bispebjerg KOL blandt danske bygge- og anlægsarbejdere (PDF, 1 MB)  2016
23-2009-09  NFA  Luftvejseffekter af sprayprodukter til overfladebehandling og imprægnering (PDF 832 KB)   2015 
21-2009-09  Gentofte Hospital  Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende
kemiske stoffer på danske arbejdspladser - Slutrapport (PDF 518 KB) - Ph.d.-afhandling (PDF 1MB) - Regulering (4MB) - Guideline (1 MB) 
2015 
29-2007-03  AU SUS12. Luftvejslidelser og allergi i et landligt perspektiv (2 MB)  2014
18-2011-09 AMK Bispebjerg  Kronisk obstruktiv lungesygdom ved svejsning - dosis-respons forhold (PDF, 301 KB) 2014
27-2009-09  AMK Køge  Organisk støv i væksthusgartnerier - et helbredsproblem? (PDF, 312 KB) 2013  
30-2008-03  AMK Bispebjerg  Håndeksem hos sundhedspersonale Håndeksem ph.d.-rapport 2013 
35-2008-03  AMK Aarhus  Arbejdsmiljø og reproduktion (MINERVA)  2013 
34-2009-03  AMK Herning  Q-feber i graviditeten og føtale konsekvenser  2013 
2-2006-07 SDU Kviksølv og helbred (PDF, 1,35 MB) 2009
8-2006-10 NFA Nanokem (PDF, 420 kB) 2011
18-2007-03 Kræftens Bekæmpelse Risiko for kræft, hjertekarsygdom og obstruktiv lungelidelse ved metalsvejsning (PDF, 204 kB) 2010
22-2007-03 NFA NANOPLAST: Nanoteknologiske materialer og produkter i plastindustrien (PDF, 1,9 MB) 2012
23-2007-03  Gentofte Hospital 

Arbejdsbetingede hudlidelser 1 (PDF, 2,6 MB)
Arbejdsbetingede hudlidelser 2 (PDF, 16,63 MB)

2011 

Støj

Projektnummer Institution Titel Publicering
 35-2010-03 AMK Aarhus Støjbelastning i arbejdsmiljøet og risiko for tinnitus og nedsat høreevne   2017
33-2011-03 NFA  Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (skolestøj (PDF 1 MB)  2015
15-2008-03  AMK Aarhus  Støjstress. Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen  2013
16-2008-03 NFA Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde (PDF, 24 MB) 2012
6-2007-03 Grontmij/Carl Bro Begrænsning af generende støj i storrumskontorer - nye måder og metoder (PDF, 5,4 MB)
-Idekatalog: Akustik i storrumskontorer (PDF, 2,3 MB)
2010
4-2007-03 COWI A/S Generende støj i storrumskontorer (PDF, 310 kB) 2011
2-2007-03 OUH - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Musikersundhed (PDF, 705 kB) 2011
14-2009-03  NFA  Støj og stress i storrumskontorer (PDF, 665 kB) 2013 

Udstødelse og sygefravær

Projektnummer Institution Titel Publicering
04-2009-03 AMK 

Arbejdsliv efter en hjertesygdom 
Arbejdsliv efter en hjertesygdom - ph.d.-afhandling - UK

2013 
65-2003-08 Bispebjerg Hospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsfastholdelse gennem øget samarbejde mellem virksomheder, socialforvaltning og læger (PDF, 57 kB) 2007
70-2003-08 Glostrup Hospital - Arbejdsmedicinsk Klinik ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention (PDF, 948 kB) 2008
54-2003-08 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Primær forebyggelse af sygefravær (PDF, 450 kB) 2008
29-2003-08 NFA Ulykkesrelateret langtidsfravær i mindre virksomheder - Ejernes holdning, handlinger og læring (PDF, 352 kB) 2006

Arbejdsmiljøarbejdet i mindre virksomheder

Projektnummer Institution Titel Publicering
6-2005-12 DTU - Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse Dan WORM: Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker (PDF, 3 MB) 2010
8-2005-12 KU - Institut for Medier. Erkendelse og Formidling Arbejdsmiljø blandt medarbejdere med indvandrerbaggrund i mindre private virksomheder (PDF, 180 kB) 2010
13-2005-12 NFA Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø i mindre virksomheder (PDF, 460 kB) 2010