Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden udbyder en litteraturgennemgang om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Baggrund

Arbejdsmiljørådet vil gerne understøtte, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats prioriteres, tilrettelægges og gennemføres på en måde, så den effektivt og bedst muligt modvirker ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Dårligt helbred kan føre til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, pga. manglende evne eller mulighed for at klare sit nuværende arbejde. Derfor vil Arbejdsmiljørådet gerne have belyst årsagerne til, at nogle personer ufrivilligt forlader arbejdsmarkedet før tid af helbredsmæssige årsager.

Arbejdsmiljørådet vil gerne undersøge potentialet i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i forhold til at bidrage til overordnede politiske målsætninger om højere beskæftigelse, et større arbejdsudbud og senere tilbagetrækning.

Formål

Hensigten med dette opslag er at tilvejebringe et forskningsbaseret overblik fra den eksisterende litteratur om årsagerne til arbejdsmiljø- og helbredsbetinget ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og give en evidensvurdering heraf.

Overblikket skal bidrage til et bedre videngrundlag med henblik på, at arbejdsmiljøløsninger inddrages i den samlede beskæftigelsesindsats. Derfor er det vigtigt, at overblikket udarbejdes og præsenteres således, at det kan omsættes til arbejdsmiljøtiltag. Formidling og den efterfølgende anvendelse af overblikket vægtes på den baggrund højt.

1. Opgaverammen

Det ønskes, at der udarbejdes en litteraturgennemgang vedrørende sammenhænge mellem og mønstre i ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på den ene side og arbejdsmiljø og fysisk og psykisk helbred på den anden side. Heri indgår også delvis tilbagetrækning af helbredsmæssige årsager, såsom flex- og skånejob, førtidspension og efterløn. Litteraturgennemgangen skal tage udgangspunkt i studier og analyser vedrørende danske forhold, men kan kvalificeres og perspektiveres gennem international forskningslitteratur fra lande med sammenlignelige arbejdsmarkedsforhold, primært de nordiske lande.

I det omfang litteraturgennemgangen kan rammesættes og styrkes, kan der inddrages data fra undersøgelser eller myndighedsrapporter som for eksempel undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og helbred” fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø eller Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen.

Følgende forhold bør så vidt muligt tages i betragtning i tilrettelæggelsen af litteraturgennemgangen, men må ikke være afgrænsende i forhold til fund, der kan være væsentlige for det samlede overblik over området:

- Litteraturgennemgangen skal omfatte alle aldersgrupper på arbejdsmarkedet.

- Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal ses i relation til såvel fysiske som psykiske arbejdsmiljøfaktorer, livsstilsfaktorer og helbredsmæssige årsager, herunder kronisk eller længerevarende sygdom.

- Eksisterende viden om brancheskift forårsaget af nedslidning og dårligt helbred. Herunder skal det tages i betragtning, at der kan være ”mørketal” idet nogle skifter fra hårde jobs over til andre brancher uden dermed at forlade arbejdsmarkedet tidligt.

- Viden om, hvordan arbejdspladsnære tiltag eller andre tiltag kan bidrage til at forebygge ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, skal indgå. Herunder skal der i udredningen indgå, om der er positive arbejdsmiljøfaktorer, der kan medvirke i forebyggelsen.

- Årsager til førtidig tilbagetrækning beskrives og præsenteres således, at det arbejdsmil-jømæssige forebyggelsespotentiale tydeliggøres.

- Tendenser i relation til brancher, erhverv/faggrupper, alder og køn skal beskrives.

- Om muligt belyses udviklingen over tid.

Tidsramme

Slutrapporten skal indsendes til Arbejdstilsynet senest den 1. juni 2019.

2. Supplerende krav specifikt for dette opslag

Udover de krav, der er nævnt i fondens ansøgningsvejledning og standardvilkår (se punkt 5 forneden), knytter der sig følgende supplerende krav til dette opslag.

Ansøger skal pege på 3-4 eksterne reviewere inden for det aktuelle forskningsområde, som skal gennemgå og kommentere på rapportudkastet. Arbejdsmiljøforskningsfonden kvalitets-godkender alle reviewere og udpeger 2 af reviewerne til den videre proces. Alle udgifter forbundet med de to revieweres arbejde skal indgå i projektets samlede budget. Der skal budgetteres indenfor en samlet ramme på 50.000 kr. til reviewernes arbejde.

De to reviewere udarbejder og afleverer deres skriftlige kommentarer til review- rapporten til projektlederen inden for 1 måned efter modtagelse af 1. udkast. Tilskudsmodtager reviderer rapporten i henhold til de indkomne bemærkninger, og det reviderede udkast sendes til reviewerne for eventuelle nye bemærkninger.
Hvis det ikke er muligt at nå til endelig enighed om evidensgrundlag og konklusioner, skal uenigheden og baggrunden herfor fremgå klart af den endelige rapport.

Afrapportering

Afrapporteringen afleveres på dansk inklusive et fyldigt dansk resumé. Reference-dokumentet skal skrives i en form, der er egnet til, at forfatterne søger det publiceret i et internationalt peer-reviewed tidsskrift.

Tilskudsmodtager er forpligtet til personligt at fremlægge resultaterne af projektet, herunder reference-dokumentets hovedkonklusioner og den anvendte arbejdsmetode for Arbejdsmiljø-rådet efter nærmere aftale.

3. Procedure ved behandling af ansøgninger

Ansøgninger til fonden skal først igennem en vurdering af ansøgningens kvalitet, og de kvalificerede ansøgninger skal herefter bedømmes efter relevanskriterier og prioriteres herudfra.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal igennem en videnskabelig bedømmelse af kvaliteten i forskningen. Den videnskabelige kvalitet vil blive vurderet af Danmarks Innovationsfond, jf. § 5, stk. 1 i Lov om Danmarks Innovationsfond. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg under Arbejdsmiljøforskningsfonden fungerer som Innovationsfondens rådgivende underudvalg og vil bistå med vurderingen.

Ansøgninger vedr. ”litteraturgennemgang om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet” vil blive bedømt efter ovenstående retningslinjer.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg vurderer dernæst alle de kvalificerede ansøgninger ud fra en samlet vurdering af følgende relevanskriterier:

  • Projektets samfundsmæssige perspektiver, herunder projektets forventede betydning for arbejdsmiljøindsatsen
  • Om projektet indeholder et tværgående samarbejde mellem forskellige ansøgere, når det er velbegrundet i forhold til problemstillingen
  • Om projektets resultater kan omsættes til praktisk anvendelse for relevante interessenter
  • Om projektet indeholder en gennemarbejdet plan for formidling af projektets resultater til relevante brugere.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg indstiller ansøgninger til beskæftigelsesministerens godkendelse.

Arbejdstilsynet er sekretariat for fonden og administrerer midlerne. Arbejdstilsynet giver de godkendte ansøgere tilsagn om tilskud. De øvrige ansøgere giver Arbejdstilsynet et afslag.

4. Generelle oplysninger om fondens opslag:

Den økonomiske ramme: Fonden råder i denne ansøgningsrunde over ca. 30 mio. kr.

Svar på ansøgning: Ansøgere kan forvente at få endeligt svar ca. 3 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Krav til ansøgeren: Der kan ydes støtte til et bredt felt af ansøgere, der arbejder med forskning i arbejdsmiljø.

Ansøgere kan for eksempel være institutioner/institutter, virksomheder, organisationer, konsortier m.fl.

Det bemærkes, at tilsagn ikke gives til enkeltpersoner, men til institutioner, virksomheder osv.

Tværgående samarbejde: Fonden lægger vægt på at fremme tværgående samarbejde i forbindelse med støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Ved tværgående samarbejde forstås, at en gruppe af flere ansøgere, f.eks. institutioner, virksomheder, organisationer mv., deltager i projektet.

Fonden kan eventuelt gøre støtten betinget af, at enkeltprojekter slås sammen til større samordnede projekter, hvis det giver en bedre koordinering af de samlede forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Fonden lægger vægt på, at projekterne i relevant omfang inddrager internationale erfaringer.

Formidling: Fonden lægger ved vurdering af indkomne projektansøgninger stor vægt på, at de har en gennemarbejdet formidlingsplan, der tydeligt viser, hvordan projektet tænkes formidlet og gjort tilgængeligt i både et videnskabeligt og et populært og bredere regi. Det forventes således, at forskningsresultaterne publiceres i videnskabelige tidsskrifter, og at resultaterne formidles til relevante brugergrupper og interessenter (herunder arbejdsmarkedets parter, branchearbejdsmiljøråd mv.).

Ansøgeren forventes derfor at fremlægge en detaljeret formidlingsplan som en del af ansøgningen med relevante formidlingsformer i forhold til de forskellige målgrupper.

Fonden lægger samtidig vægt på, at projekterne er forankret hos relevante aktører.

Formidlingen bør som udgangspunkt finde sted, når de enkelte etaper af projektet er færdiggjort.
Læs desuden appendix i fondens strategi, hvor formidlingsstrategien er beskrevet. Se www.at.dk/forskningsfonden under ”Fondens strategi”.

5. Formkrav til ansøgning

Fonden har udarbejdet en udførlig vejledning til brug for udarbejdelse af ansøgningen. Vej-ledning og ansøgningsskema m.m. kan findes på Fondens hjemmeside på www.at.dk/forskningsfonden under ”Skemaer, vejledninger og standardvilkår”.

Det bemærkes, at ansøgninger, som ikke opfylder de i vejledningen angivne formkrav, vil blive afvist fra behandling i de to udvalg.

Hvis ansøgningen er Fonden i hænde senest en uge før fristen, vil fondssekretariatet kunne give en vurdering i forhold til overholdelse af formalia.

6. Frist for ansøgning

Ansøgninger skal være Arbejdsmiljøforskningsfonden i hænde senest den 1. marts 2018 kl. 12.00.

Det bemærkes, at ansøgninger, som modtages efter fristen vil blive afvist fra behandling i fonden.