Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Appendix 1 til forskningsstrategi 2014-2015

Formidlingsaktiviteter og -strategi 
Formidling er centralt for Arbejdsmiljøforskningsfonden. Formidling fra de støttede forsknings- og udviklingsprojekter er afgørende for, at ny viden når de ønskede målgrupper og omsættes til praksis. Formidlingen er betingelsen for at indfri Fondens mission om, at den stadige produktion af ny viden om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde medvirker til en kvalificering af beslutningsgrundlaget. Der er grundlæggende to formidlingsansvarlige; forskningsprojekterne selv på den ene side og Fonden på den anden. Deres vilkår for formidling er forskellige og formerne for formidling er både videnskabelige og populære. 

Fonden lægger ved vurdering af indkomne projektansøgninger stor vægt på, at de har en gennemarbejdet formidlingsplan, der tydeligt viser, hvordan projektet tænkes formidlet og gjort tilgængeligt i både et videnskabeligt og et populært og bredere regi. Fonden følger løbende op på, om de støttede projekter og resultaterne fra disse formidles til relevante aktører. Formålet er at understøtte og vurdere om projekternes formidlingsplaner opnår de ønskede resultater for formidlingen.

Fonden lægger stor vægt på, at projekterne ved afrapporteringen udarbejder en gennemarbejdet slutrapport, som kan læses og forstås af en bredere offentlighed. For at fremme forståelsen og nyttiggørelsen af forskningsresultaterne lægger fonden stor vægt på, at alle projekter i den afsluttende afrapportering beskriver og vurderer, hvordan projektets resultater kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet, og – så vidt muligt – hvordan projektets resultater forholder sig til andre relevante forskningsresultater.

Formidling til brugerne, dvs. lovgiver, myndighed, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, rådgivere og leverandører er meget central. Forskningsprojekterne skal gennem formidlingsaktiviteter søge at opnå, at forskningen anvendes på en måde, som sikrer, at alle aktører kan træffe beslutninger om ændringer i arbejdsmiljøindsatsen på et mere velfunderet grundlag.

Den populære formidling 
Et af aspekterne af formidlingen er den populære formidling af forskningsresultaterne. Som en del af formidlingen af projektresultaterne er det vigtigt at nå bredt ud med resultaterne af forskningen til relevante erhvervsgrupper, faggrupper, rådgivere, lokal- og landsdækkende medier mfl. Det er vigtigt for arbejdsmiljøforskningen, at viden om arbejdsmiljø anvendes på virksomhederne, og at resultaterne omsættes i praksis af de relevante brugere. Fonden lægger derfor også vægt på, at projekter forholder sig til at/om deres resultater kan omsættes i praksis. Anvendt forskning er derfor en relevant overvejelse i forbindelse med arbejdsmiljøforskning og formidling af arbejdsmiljøviden.

Et konkret aspekt af den populære formidling er at formidle til aktører, som har tæt kontakt til virksomhederne, dvs. arbejdsmiljørådgivere, BAR og organisationer så ny viden omsættes til ny praksis på virksomhederne.

Den videnskabelige formidling
Overordnet formidler forskningsprojekterne resultaterne til deres relevante faggrupper, samarbejdspartnere, tidsskrifter, gennem workshops osv., og forskning i regi af universiteterne er desuden underlagt bestemte krav om formidling. Den videnskabelige formidling, bl.a. igennem internationale tidsskrifter, er central for at vedligeholde og højne kvaliteten af forskningen i arbejdsmiljø og for at bevare og udvikle forskningsmiljøerne.

Hensigten med den videnskabelige formidling er, at andre forskere bliver bekendt med nye forskningsresultater, og at kendskabet til Fonden udbredes. Arbejdsmiljøforskning kan bidrage til forskning på andre områder, der også kan komme fremtidig arbejdsmiljøforskning til gavn, og det er derfor vigtigt, at ny viden i så vidt omfang som muligt deles i de relevante forskningsmiljøer. 

Formidling i fondsregi
Fonden har selv adgang til visse formidlingskanaler, som bliver anvendt til at formidle projektresultaterne. Fonden formidler resultater fra igangsatte og afsluttede projekter til centrale aktører (myndigheder, arbejdsmarkedets parter, Arbejdsmiljørådet og BAR). Forskningsfonden afholder hvert år en årskonference, hvor væsentlige resultater fra de støttede projekter formidles. Desuden informeres der løbende via Fondens hjemmeside om igangsatte projekter og resultater fra alle afsluttede projekter. 

Fonden har indgået en aftale med Videncenter for Arbejdsmiljø om, at Videncenteret iværksætter formidlingsaktiviteter i forhold til virksomheder, parterne og den bredere offentlighed i relation til Fondens projekter. 

Eksempler på populærformidling:
- Journalistisk bearbejdet artikel i landsdækkende avis eller internetmedium 
- Blog om forskningsproces og –resultater på relevant medium med kommentarer fra læsere
- Gruppe af ansatte får vist hvordan resultaterne kan bruges af dem og de implementerer dem i daglig praksis
- etc.