Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 4 - 27. april 2017

Arbejdsulykker koster virksomhederne over fem mia. kr. om året

ANALYSE: En arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage koster i gennemsnit 58.400 kr. for arbejdsgivere til løn under sygefravær og i udgifter til oplæring og rekruttering, viser udregninger fra Arbejdstilsynet. Virksomhedernes samlede omkostninger til arbejdsulykker er beregnet til 5,1 mia. kr.

48.100 tilsynsbesøg i 2016

ÅRSRAPPORT: Arbejdstilsynet gennemførte 48.100 tilsynsbesøg i 2016. Det skete i et år, hvor organisationen gennemførte en tilpasning til et lavere bevillingsniveau. Arbejdstilsynet nåede samtidig flere mål i 2016, men ikke de forventede resultater på 2020-målene. Det fremgår af Arbejdstilsynets årsrapport, der redegør for styrelsens faglige og økonomiske resultater i 2016.

Arbejdstilsynet har fået ny direktør

DIREKTØR: Søren Kryhlmand er ny direktør i Arbejdstilsynet. Søren Kryhlmand kommer fra en stilling som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement, hvor han bl.a. har haft ansvar for arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet.


Arbejdsskadestatistik for 2016

STATISTIK: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udgivet arbejdsskadestatistik for 2016, der viser tal for hele arbejdsskadeområdet, herunder ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger. Man kan læse, hvor mange ulykker og erhvervssygdomme der er blevet anmeldt og anerkendt. Der findes også en oversigt over anmeldelser, anerkendelser og erstatninger fordelt på diagnoser, brancher, køn og alder på de forskellige områder. Statistikken viser desuden udviklingen på arbejdsskadeområdet fra 2010-16.Forslag til fordeling af partsmidler i 2018

PARTSMIDLER: Arbejdsmiljørådet har afleveret sin årlige indstilling til beskæftigelses-ministeren om fordeling af midler til parternes arbejdsmiljøindsats i 2018. Størstedelen af midlerne fordeles mellem de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet. En mindre del afsættes til tværgående aktiviteter, som besluttes i det nye "Dialogforum", der består af Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg og repræsentanter fra de fem branchefællesskaber. Læs også Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2016.

Overblik over psykosociale arbejdsmiljøindsatser

EFFEKT: Mange arbejdspladser sætter indsatser i gang for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, men det er ofte svært at forudsige, om de vil føre til de forventede ændringer eller ej. En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på typer af indsatser og nødvendige forudsætninger, der øger chancen for positive virkninger.

Slagteriarbejdere styrketræner sig til bedre arbejdsmiljø

UNDERSØGELSE: Når slagteriarbejdere med kroniske smerter styrketræner med kollegerne, kommer de ikke kun i bedre fysisk form og får mindre ondt. Ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser nemlig, at styrketræning på arbejdspladsen også giver mere veloplagte og mindre udslidte medarbejdere og et mindre konfliktfyldt og mere opmuntrende og støttende socialt klima.

Seksuel chikane kan føre til sygefravær

UNDERSØGELSE: Ansatte, der er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, har mere sygefravær end andre. Faktisk er langtidssygefraværet 60 pct. højere hos personer, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet. Undersøgelsen viser samtidig, at det er mellem en og fire pct., der er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet.

Eksperthjælp til regionernes psykiske arbejdsmiljø

RÅDGIVNING: Frem til marts 2018 har alle regionale arbejdspladser mulighed for at søge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladserne kan selv vælge, om forløbet skal fokusere på organisatoriske forandringer, faglige forandringer eller vold og trusler.

Pas på forårssolen - når den kommer

HUDKRÆFT: Solbeskyttelse er vigtig, når man arbejder meget udendørs. Kræft i huden er nemlig ifølge Kræftens Bekæmpelse blevet den hyppigste kræftform i Danmark på grund af vores uhensigtsmæssige sol- og solarievaner. Faktisk er risikoen for solskoldninger i det sene forår særlig stor, fordi vi er vinterblege og opfører os mere ufornuftigt i forårssolen end senere på året. Så på med solcremen, hvor tøj eller skygge ikke beskytter.

WorkplaceDenmark.dk udvider med to sprog

TEMASIDE: En stor del af de udenlandske håndværkere, der arbejder midlertidigt i Danmark, og andre udstationerede lønmodtagere kommer fra Tyskland og Polen. Arbejdstilsynet har derfor nu suppleret det engelsksprogede hjemmeside WorkplaceDenmark med en tysk og en polsk udgave.


Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Det digitale produktregister

INFORMATIONSMØDE: Hør mere om den nye digitale selvbetjeningsløsning til anmeldelse af stoffer og materialer på Arbejdstilsynets informationsmøde den 3. maj kl. 12.30 i København, hvor vi præsenterer det nye Produktregister og demonstrerer, hvordan systemet virker. Der er tilmeldingsfrist den 30. april.

Low arousal i arbejdet med ældre

TEMAMØDE: Arbejder du med ældre og har du oplevet voldsom eller grænseoverskridende adfærd? Så kom til temamøde den 4. maj i Aalborg, hvor Vold som Udtryksform giver inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan håndtere de svære situationer med fx borgere med demens. Der afholdes tilsvarende temamøder den 6. september i Nykøbing F, den 3. oktober i Kolding og den 6. november i Odense.


Organisatorisk robusthed og trivsel


TEMADAGE: Robusthed har stået højt på dagsordenen i de seneste år blandt mange virksomheder. Men hvad og hvem er det, som skal være robuste? Er det den enkelte eller er det organisationen? Det er emnet for tre temadage, som Industriens BAR og TekSam afholder den 9. maj i Roskilde, den 16. maj i Aalborg og den 17. maj i Fredericia.

Hvor sundt er det at arbejde?

FORELÆSNING: Hvor sundt er det at have et arbejde? Og hvilke sammenhænge er der mellem folks helbred og deres lønarbejde? Det forelæser Dr. Alex Burdorf fra Erasmus MC Rotterdam om i anledning af hans udnævnelse til gæsteprofessor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forelæsningen, der holdes på engelsk, finder sted den 23. maj kl. 15 hos forskningscenteret.

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

TEMAMØDE: Virksomhedsnetværk Cabi og Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration inviterer til temamøde om, hvad man kan gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø og et godt kollegaskab uden mobning. Mødet finder sted den 23. maj i Roskilde.

Hvad er mobning, og hvordan kan det undgås?

TEMADAGE: Industriens BAR og TekSam afholder fire temadage med fokus på, hvordan man kan forebygge mobning. Der vil bl.a. være lejlighed til at afprøve et værktøj, som sætter fokus på vidners rolle i forebyggelsen. Temadagene afholdes den 30. maj i Køge, den 1. juni i Odense, den 7. juni i Silkeborg og den 8. juni i Aalborg.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Er du sikker mand

TEMASIDE: En hjemmeside og en youtube-kanal er resultater af et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der har undersøgt sammenhængen mellem maskulinitet, sikkerhed og arbejdsulykker - det vil sige, hvordan måden at være mand på indvirker på arbejdsulykker og sikkerhed. Udgangspunktet for projektet har været ambulancereddere og slagteri-arbejdere, der begge er mandsdominerede brancher med en høj incidens af arbejdsulykker.

Nanomaterialer og arbejdsmiljø

FAKTAARK: Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø. Det ene er til virksomheder, der arbejder med nanomaterialer. Det andet er til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer. Faktaarkene er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Tryghed for borgere og ansatte

TEMAHÆFTE: Nyt temahæfte fra Vold som Udtryksform sætter fokus på metoder og opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd hos borgere og dermed også vold mod ansatte. Hæftet henvender sig til ledere og medarbejdere på ældrecentre og i hjemmeplejen.

Gode råd til skraldemænd om at passe på ryggen

FILM: BAR transport og engros har lavet tre film med gode råd til, hvordan skraldemænd passer bedst på deres ryg, når de skubber og trækker. Filmene handler om afhentning af firhjulet container, tohjulet skraldespand og affaldssække. Der er lavet instruktionsark om de samme emner, som kan printes ud og hænges op på arbejdspladsen.

Skema til brug for risikovurdering

SKEMA: Et skema skal gøre det let for arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger og -analyser - fx inden en arbejdsopgave sættes i gang eller som led i APV-processen. Skemaet er tænkt til brug på arbejdspladser inden for social og sundhed og er udarbejdet af BFA for Velfærd og Offentlig Administration.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.