Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 1 - 31. januar 2017

Myndigheder i fælles aktion mod social dumping

TILSYN: Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemførte i slutningen af januar en fælles aktion for at sikre fair konkurrencevilkår og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. 53 arbejdssteder blev besøgt, og det udløste i alt 36 reaktioner fra Arbejdstilsynet, heraf seks i forbindelse med manglende anmeldelse i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Vent med at anmelde stoffer og materialer

ANMELDELSE: Den 1. april bliver det nemmere for virksomhederne at anmelde stoffer og materialer til Produktregistret, og virksomhederne får adgang til egne data. Arbejdstilsynet anbefaler, at man venter med at anmelde og ajourføre stoffer og materialer indtil da.

Vintervejret får os til at snuble mere på jobbet

ULYKKER: December, januar og februar er de måneder, hvor der sker flest fald-, glide- og snubleulykker på jobbet. Det viser nye tal fra Arbejdstilsynet. I perioden fra 2009-14 skete der således i alt mere end 13.000 snuble-, glide- og faldulykker i de tre vintermåneder. Det er mere end 40 pct. flere ulykker, end der skete i sommermånederne i den samme periode.Fem branchefællesskaber erstatter branchearbejdsmiljørådene

SAMARBEJDE: Den 1. januar blev de 11 branchearbejdsmiljøråd til fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø, som fremover skal hjælpe virksomhederne med at løse branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer. Den nye struktur indebærer, at branchefællesskaberne bliver mere økonomisk robuste samtidig med, at der skabes en bedre sammenhæng mellem de forskellige arbejdsmiljøindsatser.

Ny kampagne om smittefarlig MRSA

KAMPAGNE: Hygiejneforanstaltninger er helt centrale for at hindre spredningen af smitte med MRSA. Fødevarestyrelsen har derfor i samarbejde med bl.a. Statens Seruminstitut, arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet lavet informationskampagnen ”Lad MRSA blive i stalden”. MRSA CC398 er en særlig type af MRSA, der oftest forekommer i svinestalde, og som kan smitte mennesker, der arbejder med smittede dyr.

Anbefalinger til beskæftigelsesministeren om epoxy og isocyanater

KEMI: Substitution, vejledning, information og håndhævelse samt uddannelse er centrale elementer i de anbefalinger om forebyggelse i arbejdet med epoxy og isocyanater, som Arbejdsmiljørådet har sendt til beskæftigelsesministeren. Det er Rådets udgangspunktet, at den forebyggende indsats skal tage højde for en stor variation i udbredelsen og anvendelsen af epoxy og isocyanater. Arbejdsmiljørådet anbefaler derfor en flerstrenget indsats, hvor flere typer tiltag anvendes i kombination.

Arbejdsmiljørådets årlige redegørelse til ministeren

REDEGØRELSE: Arbejdsmiljørådet har i december sendt den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren om aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål. Arbejdsmiljørådet sætter i år bl.a. fokus på mulighederne i den nye struktur for partssystemet, integrationen af arbejdsskadeområdet under Arbejdsmiljørådet og regulering på EU-niveau.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø øger risikoen for alvorlige sygdomme

FORSKNING: Høje krav og lav kontrol, lange arbejdstider og jobusikkerhed er forbundet med øget risiko for hjertekarsygdom, slagtilfælde og type 2 diabetes, mens det ikke er tilfældet for bl.a. svær astma og kræft. Det konkluderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en ny rapport, som sammenfatter resultaterne fra en internationalt anerkendt forskergruppe.

Danskerne sidder for meget ned

SUNDHED: Næsten 40 pct. eller godt 775.000 danskere sidder stille mindst tre fjerdedele af deres arbejdstid. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der peger på, at det især er i brancher som kontor og transport af passagerer, at danskerne sidder meget ned. Og det er ikke noget, som ser ud til at ændre sig foreløbig. Tværtimod kommer vi til at sidde mere ned i fremtiden, mener forskerne, og det kan være skadeligt for vores helbred.

Ressourcepersoner bidrager til et bedre arbejdsmiljø

FORSKNING: Virksomheder, der inddrager medarbejdere som ressourcepersoner til at forbedre arbejdsmiljøet, opnår ofte positive og varige resultater. Det viser resultaterne af et nyt casestudie støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Luftforurening målt i 37 europæiske kontorbygninger

INDEKLIMA: Kontorluften i sydeuropæiske kontorer var mere forurenet med bittesmå sundhedsskadelige partiker fra trafikken end kontorer i Nordeuropa, som lå under WHO’s grænseværdi. Men beliggenhed, etage og årstid har stor betydning for omfanget af luftforureningen. Det er nogle af resultaterne af en ny undersøgelse, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har deltaget i.

DM i Skills

KONKURRENCE: Den 28. januar blev der holdt DM i Skills, hvor en lang række unge konkurrerede om at være bedst inden for deres respektive fag - lige fra brolægning til møbelpolstring. Ud over at præmiere de dygtigste håndværkere blev der også uddelt priser til dem, der inden for hvert fag arbejdede mest sikkert og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Også tre faglærere, som har særlig fokus på sikkerhed i deres undervisning, blev hædret.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Globalt samarbejde om arbejdsmiljø og sundhed

HELDAGSMØDE: Hvad gør man i andre nordiske lande for at forske og igangsætte initiativer, der på sigt skal forbedre arbejdsmiljøet globalt? Og hvad kan vi gøre i Danmark? Et nyt dansk initiativ sætter fokus på disse og andre spørgsmål ved et heldagsmøde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 9. februar. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

Nyt digitalt Produktregister

INFORMATIONSMØDER: Arbejdstilsynet inviterer til to informationsmøder, hvor vi vil præsentere det nye Produktregister og demonstrere, hvordan systemet virker. Der vil naturligvis også være tid til at stille spørgsmål om systemet. Informationsmøderne afholdes den 21. marts i Kolding og den 22. marts i København - begge dage fra kl. 12.30 til kl. 16.

Arbejdsmiljøuddannelserne: Hvem uddanner underviserne?

UDDANNELSE: Hvert år uddannes flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter. Underviserne på kurserne skal også uddannes. For at kunne undervise på arbejdsmiljøuddannelserne skal underviserne bl.a. have gennemført et underviserkursus, som udbydes af Arbejdstilsynet. Næste kursus starter i uge 14. Læs mere om de krav, man skal opfylde som underviser.

Fokus på arbejdsmiljø i projekteringsprocesser

MØDE: Hvordan man kan få bedre projekteringsprocesser med fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed? Det er temaet for et møde den 6. marts kl. 13-16 i Ballerup. På mødet kan man få bud på, hvor det går galt, og hvordan man kan fremme fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed i forbindelse med arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen. Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere er blandt arrangørerne. 

Hvad betyder præstationsmål for arbejdsmiljøet?

KONFERENCE: Mange arbejdspladser i den finansielle sektor og i den offentlige administration benytter forskellige former for præstationsmål. BAR FOKA afholder en konference, der vil give inspiration, værktøj og gode eksempler på arbejdspladser, der har arbejdet med at skabe mål med mening i arbejdet. Konferencen finder sted 7. marts i København. Det koster 350 kr. at deltage.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Beredskabsplan ved personskade indenfor det grønne område

VEJLEDNING: "Beredskabsplan ved personskade" er en ny branchevejledning fra BAR Jord til Bord, som er målrettet landbrug, gartneri, anlægsgartneri og skovbrug. Vejledningen viser, hvordan arbejdspladsen selv kan udarbejde en beredskabsplan. Vejledningen giver et overblik over de punkter, man skal igennem for at komme frem til en overskuelig og handlingsorienteret beredskabsplan.

Har du brug for at pudse tonen lidt af?

VEJLEDNING: Undersøgelser viser, at flere oplever mobning i transportbranchen, men meget få taler om problemet. BAR transport og engros sætter fokus på emnet i en ny branchevejledning med navnet "Har du brug for at pudse tonen lidt af?" Vejledningen handler både om, hvordan man kan forebygge, og hvad man kan gøre, hvis der er tegn på dårlig trivsel eller mobning på arbejdspladsen.

Sikkert arbejde med vindmøller

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR transport og engros handler om håndtering af vindmølledele - både med hensyn til indretning af de områder, man skal arbejde i, og med hensyn til, hvordan man skal udføre arbejdet. Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdet på havne, men kan også bruges til vindmøllehåndtering andre steder. Vejledningen handler bl.a. om samarbejde med afskiber og skibet, om risikovurdering samt om at løfte vindmølledele.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Forebyggelse og håndtering af sygefravær i industrien

FOLDER: BAR Industri giver i ny folder tips og inspiration til at forebygge og håndtere sygefravær. Folderen er et værktøj til, hvordan man kan samarbejde om at skabe et godt fundament og et fælles ejerskab for arbejdsmiljøet og fraværsindsatsen på arbejdspladsen. Det handler om at sætte fokus på det fravær, som faktisk kan forebygges i et tæt samarbejde mellem ledelsen, medarbejderrepræsentanterne og medarbejderne.

Kampagne skal forebygge faldulykker på hospitaler

KAMPAGNE: "Fald ikke på halen - Det kan forebygges" er titlen på BAR SoSu's nye kampagne, der skal forebygge fald- og snubleulykker på hospitalerne. Kampagnematerialet består af gode råd til de arbejdsmiljøprofessionelle samt af enkle metoder og eksempler til arbejdsmiljøgruppen til forebyggelse. Desuden er der foldere og plakater til medarbejderne med gode råd om, hvordan man selv kan forebygge ulykker.

Hjælp til risikovurdering i social- og sundhedssektoren

SKEMA: Et skema skal gøre det let for arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger – fx forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces. BAR SoSu står bag skemaet, som skal udfyldes for hver arbejdssituation, hvor man finder en risiko. Skemaet udfyldes sammen i gruppen, hvor man kan tale om risici og muligheder for forebyggelse. På bagsiden er der en oversigt over de hyppigste risikosituationer i de forskellige brancher.

Udvidet APV-værktøj til det grønne område

TJEKLISTE: BAR Jord til Bord har udvidet deres APV-værktøj "APVnet", så der nu også kan vælges en tjekliste for kontor og  administration under hver branche. APVnet er et hjælpeværktøj til at gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering på det grønne område. Når man har valgt branche, kan man vælge de relevante tjeklister afhængigt af, hvilke arbejdsopgaver man udfører.

Chauffører skal blive bedre til at indberette nærvedhændelser

RAPPORT: Hvis antallet af arbejdsulykker skal reduceres indenfor lager- og godstransportområdet, skal chauffører blive bedre til at indberette alle nærvedhændelser. BAR transport og engros har derfor i samarbejde med firmaet iNudgeyou undersøgt, hvad baggrunden for kulturen er, og hvad der skal til for at ændre den. Informationen er samlet i en ny rapport om "Indberetning af nærvedhændelser - Nudging af chauffører til at indberette nærvedhændelser".

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.