Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 7 - 31. august 2016

Stadig mange farlige gasflasker hos forbrugerne

EKSPLOSIONSFARE: I starten af juli tilbagekaldte Primagaz ca. 140.000 kompositgasflasker hos forbrugerne efter pålæg fra Arbejdstilsynet. Indtil nu er ca. 50.000 flasker tilbageleveret og ombyttet. Arbejdstilsynet opfordrer til, at man får tjekket sine gasflasker derhjemme for at finde ud af, om man ligger inde med tilbagekaldte kompositgasflasker. Gør man det, bør man få flasken ombyttet hurtigst muligt.


Lovgivningen både motiverer og hæmmer virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde

UNDERSØGELSE: Lovgivningen motiverer to ud af tre virksomheder til at sætte fokus på arbejdsmiljøet, men er samtidig en hæmsko for arbejdsmiljøarbejdet i hver femte danske virksomhed. Det viser en ny undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde

REGLER: Ny At-vejledning informerer almennyttige foreninger om ændrede regler i arbejdsmiljøloven. Reglerne fritager visse almennyttige foreninger for at etablere arbejdsmiljøorganisation og udarbejde arbejdspladsvurdering for deres arbejde. Det gælder for almennyttige foreninger, der beskæftiger frivillige, og hvor det frivillige arbejde har karakter af fritidsaktivitet. Reglerne kan fx gælde for sportsforeninger.

Indkvartering på bygge- og anlægspladser

RAPPORT: Rapport om ”Sikring af gode indkvarteringsforhold på danske bygge- og anlægspladser” gennemgår lovgivning og overenskomster på området. Rapporten, der er udarbejdet for Arbejdstilsynet af Rambøll Management Consulting, omfatter endvidere interviews med relevante aktører på området og konkrete cases om indkvartering i bygge- og anlægssektoren.

Arbejdstilsynet har tidligere i år udsendt folderen Tag over hovedet til udenlandsk arbejdskraft om boligforhold i Danmark. Folderen findes på otte sprog.

Fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter

VÆRDIGRUNDLAG: Parterne i byggeriet har i et årelangt samarbejde formidlet god praksis om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter. Nu har de nedskrevet et fælles værdigrundlag, som de ønsker skal være udgangspunkt for et forpligtende samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet på bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Værdigrundlaget ligger i forlængelse af handleplanen ”Sikkerhed hver dag – knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker”.

Hver tredje har smerter flere steder

UNDERSØGELSE: Ofte er det ikke kun skulderen, armen eller hovedet, der gør ondt. En ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning viser, at 30 pct. af danskere i arbejde har haft smerter i mere end tre kropsregioner i løbet af de seneste fire uger.

Dyrk motion en time om dagen og lev længere

FORSKNING: Hvis man sidder ned hele arbejdsdagen, bør man bevæge sig mindst en time dagligt for at nedsætte risikoen for at dø før tid. Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt, som bl.a. forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har bidraget til.

Afbrydelser i stillesiddende arbejde hænger sammen med smerter i nakke og skuldre

FORSKNING: Jo mindre man sidder ned i lange perioder på arbejdet, og jo mere man afbryder det stillesiddende arbejde og rejser sig op, står, går eller løber, desto mindre ondt i nakke og skuldre har man. Det tyder resultater af et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på.

Helbredseffekter af dieseludstødning

RAPPORT: Indånding af udstødning fra dieselmotorer øger bl.a. risikoen for inflammation og kræft i lungerne. Det viser ny rapport fra Den Nordiske Ekspertgruppe for dokumentation af helbredsrisiko ved kemikalier. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skal derfor nu komme med anbefalinger til en mulig grænseværdi for dieselpartikler i arbejdsmiljøet.

Chefens anerkendelse kan måske mindske fravær blandt medarbejdere med søvnproblemer

FORSKNING: Folk, der oplever højt arbejdspres og søvnproblemer, bliver oftere langtidssygemeldte. Ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at lederens ros og anerkendelse af medarbejderne muligvis kan modvirke langtidssygefraværet.

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2015

ÅRSBERETNING: Arbejdsmiljøklagenævnet afgjorte 630 sager i 2015. I nævnets årsberetning kan man bl.a. læse om hjemvisning og ophævelse af afgørelser samt om udvalgte emner og afgørelser. Alle udvalgte principielle afgørelser og afgørelser af almen interesse kan også findes i Retsinformation.

Arbejdspladslaboratorium om arbejde uden for fast arbejdsplads

LABORATORIUM: Vold som Udtryksform inviterer ledere og medarbejdere fra 12 arbejdspladser til at indgå i et udviklingsforløb om voldsforebyggelse og konflikthåndtering, når arbejdet foregår uden for fast arbejdsplads. Arbejdspladslaboratoriet starter i november og det er gratis at deltage.

Indstilling til ArbejdsmiljøPrisen 2016

ARBEJDSMILJØPRIS: I kan nå det endnu! Sidste frist for at indstille arbejdspladser, der har gjort en særlig indsats inden for en af de fire kategorier arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel-skeletpåvirkninger eller samarbejde om arbejdsmiljø, til ArbejdsmiljøPrisen er den 12. september. ArbejdsmiljøPrisen 2016 uddeles den 24. november i København.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Udsættelse for styren og risiko for kræft

FORSVAR: Mette Skovgaard Christensen forsvarer sin Ph.d.-afhandling om udsættelse for styren og risiko for kræft den 2. september i Aarhus.

Godt arbejdsmiljø ved nedrivninger

WORKSHOP: Kolding Kommune inviterer sammen med Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere til en workshop om arbejdsmiljø ved nedrivning og nedbrydning. Emnet er, hvordan man projekterer og planlægger et nedrivningsprojekt, så der tages højde for et godt arbejdsmiljø. Workshoppen afholdes hos Kolding Kommune den 6. september.

Omsorgssamtalen og sygefravær

TEMADAGE: Formålet med tre temadage om omsorgssamtaler og sygefravær er at klæde Samarbejdsudvalget på til at tage fælles ejerskab og igangsætte vigtige drøftelser om sygefravær og brug af omssorgssamtaler. Temadagene er arrangeret af BAR Industri i samarbejde med TekSam og finder sted den 12. september i Aalborg, den 22. september i Kolding og den 26. september i Slangerup.

Vold på arbejde

GÅ-HJEM-MØDE: Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til gå-hjem-møde om "Vold på arbejde - fra gode intentioner til god praksis". Mødet afholdes den 15. september på Frederiksberg.

Projekterendes og rådgiveres pligter

MØDE: Der afholdes et ekstra møde om den nye branchevejledning om projekterendes og rådgiveres pligter i forhold til arbejdsmiljø den 30. september hos Region Sjælland i Sorø. Mødet er arrangeret af BAR Bygge & Anlæg og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere sammen med organisationerne.

Stress, stresshåndtering og trivsel

TEMADAGE: BAR Industri afholder i samarbejde med TekSam tre temadage om stress, stresshåndtering og trivsel. Formålet med temadagene er at sætte fokus på, hvordan man kan forebygge og håndtere stressbelastninger. Temadagene afholdes den 3. oktober i Roskilde, den 4. oktober i Kolding og den 5. oktober i Aalborg.

Trivsel i kontaktcentre

INSPIRATIONSMØDER: Arbejdsmiljøet i kontaktcentre/call-centre er i fokus på to møder, hvor BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration giver inspiration til bl.a. at sikre trivsel. Møderne afholdes den 6. oktober i Høje Taastrup og den 13. oktober i Aarhus. Emnerne er bl.a. service og tidspres, målinger og performancekrav samt omstillinger og karrieremuligheder.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER 

Arbejdsmiljø for unge under 18 år i kontorvirksomheder

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Kontor om ansættelse af unge under 18 år i kontorvirksomheder beskriver, hvad man skal være opmærksom på i forhold til unges arbejdsmiljø. Vejledningen handler bl.a. om, hvad de unge må løfte, de særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ 

Ergonomi på kontoret

FILM: BAR Kontor har udarbejdet en række film med fokus på ergonomi på kontoret. Dårlig indretning og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan medføre gener og smerter og i værste fald skader. Filmene giver gode råd i forhold til forskellige områder af ergonomi, bl.a. variation, indretning af arbejdspladsen samt idéer til udstræknings- og elastikøvelser, der kan laves på kontoret eller derhjemme. 

Information til nyansatte om forflytninger

FOLDER: Tænk dig om - før du forflytter! er navnet på nyt inspirationsmateriale fra BAR Social & Sundhed til nyansatte og elever i sundhedssektoren. Folderen skal forebygge, at de uerfarne kommer til skade, når de skal forflytte borgere, fordi de endnu ikke er inde i rutinen med at bruge den rette teknik og ikke kender procedurerne på arbejdspladsen.

Kursusmateriale til byggebranchen på polsk og tysk

KURSUSMATERIALER: BAR Bygge & Anlæg har fået oversat deres kursusmateriale om implementering af arbejdsmiljø til polsk og tysk. Materialet er målrettet nyansatte på bygge- og anlægspladser, der har mindre praktisk erfaring eller kendskab til arbejdsmiljøet i den danske byggebranche. Materialet kan anvendes i forbindelse med instruktion og uddannelse af nye udenlandske medarbejdere.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.