Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 6 - 30. juni 2016

Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

TILSYN: Hver sommer kommer ca. 125 unge under 18 år til skade på jobbet. Arbejdstilsynet sætter derfor igen i år fokus på unges arbejdsforhold. I løbet af sommeren vil Arbejdstilsynet besøge ca. 160 arbejdspladser, hvor der arbejder unge under 18 år.

Myndigheder i fælles aktion for fair konkurrence

TILSYN: 52 virksomheder fik i sidste uge besøg af Arbejdstilsynet, SKAT og politiet for at sikre fair konkurrencevilkår og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Især virksomheder, der producerer frugt og grønt, havde myndighedernes fokus. Arbejdstilsynet gav i alt 35 reaktioner. Af disse var 15 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Læs også artiklen om fair forhold i jordbærmarken.

Snubleulykker, slogan

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

KAMPAGNE: Rod på gulvet, spildt kaffe eller løb på trappen. Det er ofte banale hverdagsting, som får de ansatte til at snuble. Men konsekvensen er alvorlig. Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén. Det er baggrunden for Arbejdstilsynets kampagne "Stop snubleulykker", der bl.a. omfatter materiale til virksomhederne med gode råd til, hvordan ulykkerne kan forebygges.

Det virker at inddrage sygefravær i APV

UNDERSØGELSE: ”Det er nemt, det giver mindre sygefravær, prøv det”. Sådan kunne man sammenfatte resultatet af en undersøgelse, som ser på fordele og ulemper ved kravet om, at virksomhederne skal inddrage sygefravær i deres arbejdspladsvurdering (APV).

Forsøg i Arbejdstilsynet med anmeldte tilsyn

TILSYN: Arbejdstilsynet vil fra den 15. juli - som led i et forsøg - anmelde sine besøg i udvalgte brancher, så de virksomheder, der skal have risikobaseret tilsyn, får oplyst en dato og et tidspunkt for besøget. Det drejer sig i 2016 om brancherne daginstitutioner, butikker, transportmidler samt landbrug, skovbrug og fiskeri.

Redegørelse om Vestas

VINDMØLLER: I forlængelse af Arbejdstilsynets redegørelse om myndighedernes rolle i forhold til arbejde med epoxy og isocyanater på Siemens Wind Power, har beskæftigelsesministeren bedt Arbejdstilsynet om at udarbejde en tillægsredegørelse om Vestas. Redegørelsen beskæftiger sig med Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Vestas som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater.

Bemærkninger til DR’s indslag om Siemens Wind Power

VINDMØLLER: DR havde i sin nyhedsudsendelse den 20. juni kl 21.30 et indslag, der handlede om, at Arbejdstilsynet i 2014 afviser et ønske fra 3F om løbende at kontrollere og monitorere nuværende og tidligere medarbejdere, der arbejder med isocyanater og andre farlige stoffer på Siemens Wind Power. Læs Arbejdstilsynets kommentar til indslaget.

Arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater

ARBEJDSGRUPPE: Arbejdsmiljørådet har på initiativ af beskæftigelsesministeren nedsat en arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at arbejdsmiljøreglerne efterleves i det daglige arbejde. Arbejdsgruppen starter sit arbejde efter sommerferien.

Nye regler om brug af elektroniske cigaretter

REGLER: En ny lov forbyder brugen af elektroniske cigaretter visse steder og påbyder, at der på alle øvrige arbejdssteder og steder med offentlig adgang skal være en skriftlig politik for brug af elektroniske cigaretter. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at der ikke bliver dampet på de arbejdspladser, som er omfattet af forbuddet.

Grænseværdi for dieseludstødning

GRÆNSEVÆRDI: Arbejdstilsynet har bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om at vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte en grænseværdi for dieseludstødning.

Ansøgningsrunde i Arbejdsmiljøforskningsfonden

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt et nyt tema om luftvejs- og hudlidelser. Fonden indkalder desuden ansøgninger til en arbejdsmedicinsk udredning om erhvervsbetinget, allergisk astma. Ansøgningsfristen er den 1. september 2016 kl. 12.

25 mio. kr. skal gøre os klogere på arbejdsmiljøet

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden har i juni uddelt 25,7 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter inden for arbejdsmiljø. Pengene er bl.a. givet til projekter, der skal kaste nyt lys over emner inden for psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker og fysisk nedslidning.

Hjerterytmen påvirkes af stillesiddende arbejde

FORSKNING: Sidder du meget stille på arbejdet - fx i produktionen, bag rattet eller foran en skærm - bør du måske bevæge dig mere rundt. Målinger af stillesiddende arbejde på jobbet og i fritiden viser nemlig, at det at sidde meget ned på arbejdet, hænger sammen med, at hjerterytmen varierer mindre om natten. Og det er måske dårligt nyt for helbredet.

TEMASIDE: Arbejdstilsynet står bag en ny hjemmeside, som skal fortælle udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere, hvilke pligter og rettigheder de har, når de skal arbejde midlertidigt i Danmark. Hjemmesiden - der hedder Workplace Denmark - er en udmøntning af EU's håndhævelsesdirektiv.

Arbejdsskadestyrelsen skifter navn

NYT NAVN: Arbejdsskadestyrelsen skifter den 1. juli navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ændringen har ingen betydning for behandlingen af arbejdsskader, private erstatningssager og øvrige sager, der fortsætter uændret. Samme dag får Arbejdstilsynet et kontor for arbejdsskader, der bl.a. skal føre tilsyn med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt arbejde med udvikling, regulering og analyse af arbejdsskadeområdet.

Indstilling til ArbejdsmiljøPrisen 2016

ARBEJDSMILJØPRIS: Så er der åbent for at indstille arbejdspladser til ArbejdsmiljøPrisen 2016, hvis I har gjort en særlig indsats inden for en af de fire kategorier arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel-skeletpåvirkninger eller samarbejde om arbejdsmiljø. Sidste frist for at indstille en arbejdsplads er den 12. september. ArbejdsmiljøPrisen 2016 uddeles den 24. november i København.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Ny vejlederuddannelse i stress og trivsel

UDDANNELSE: Moderniseringsstyrelsen og Ingeniørforeningen (IDA) står bag et nyt gratis uddannelsestilbud, der skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser. Uddannelsen, der består af tre moduler, der afvikles i løbet af efteråret, henvender sig især til Ingeniørforeningens medlemmer.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER 

Forebyggelse af ulykker i industrien

VEJLEDNING: Formålet med den nye branchevejledning fra BAR Industri er at hjælpe ledere, medarbejdere og særligt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer til at koble den daglige ulykkesforebyggelse med den årlige strategiske drøftelse af forebyggelse af ulykker. Hensigten er at opnå en bedre og mere effektiv forebyggelse af ulykker i hele virksomheden.

Projekterendes og rådgiveres pligter i forhold til arbejdsmiljø

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fortæller om de pligter, der gælder for virksomheder, der projekterer og rådgiver i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Vejledningen udtrykker god branchepraksis på området, herunder hvordan arbejdsmiljølovgivningens regler spiller sammen med de gængse aftaleforhold i branchen. Vejledningen er udarbejdet af BAR Bygge & Anlæg i samarbejde med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen.

Montage af træelementer

VEJLEDNING: Branchevejledningen om montage af træelementer handler om alle de forhold, som er en forudsætning for, at montage af præfabrikerede træelementer som fx vægge, dæk og tagkassetter kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen henvender sig både til bygherrer, den projekterende, den udførende og de beskæftigede på byggepladsen. Vejledningen erstatter en vejledning fra 2008 om samme emne.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Inspiration til APV-arbejdet

VIDEO: BAR Industri har produceret to videoer, som skal inspirere henholdsvis arbejdspladser med og uden arbejdsmiljøorganisation til at komme i gang med arbejdet med arbejdspladsvurderingen (APV). Videoerne retter sig særligt mod mindre og mellemstore virksomheder, men kan også bruges i større virksomheder.

Arbejdsmiljølog til projektering

VÆRKTØJ: Arbejdsmiljørigtig projektering handler om at minimere arbejdsmiljørisici i udførelse og drift allerede under program- og projekteringsfasen. DTU Management Engineering har derfor udviklet og afprøvet et koncept, der består af en elektronisk arbejdsmiljølog til kortlægning og risikovurdering af arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljøloggen er et procesværktøj, som skal hjælpe de projekterende til at få systematiseret indarbejdelsen af arbejdsmiljøhensyn 

Arbejdsklausuler kan bruges til at forebygge arbejdsulykker

VÆRKTØJ: Et nyt værktøj kan hjælpe offentlige bygherrer med at formulere præcise sikkerhedskrav til entreprenørerne i arbejdsklausulen, så entreprenørerne og deres underentreprenører kan indrette sig på kravene allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud. Værktøjet er udarbejdet af COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Sundt og sikkert job for unge

HJEMMESIDE: Branchearbejdsmiljørådene har i fællesskab lavet hjemmesiden ”Ung med job”, hvor der er samlet materiale om unges arbejdsmiljø. Mange unge under 18 år starter i øjeblikket på et sommerjob i deres ferie, så både arbejdsgivere, forældre og de unge selv kan søge nyttig viden på siden.

Respekt for kroppens grænser

HJEMMESIDE: Muskel- og skeletbesvær bliver ofte først opdaget, når skaden er sket. Det er derfor vigtigt at respektere kroppens grænser både som medarbejder og som arbejdsgiver og at forebygge effektivt i tide. Det har BAR Service og Tjenesteydelser lavet en hjemmeside om med fokus på håndtering af tunge byrder, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser samt ensidigt, belastende arbejde. 

Trivsel i kontaktcentre

INSPIRATION: Nyt inspirationsmateriale fra BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration handler om godt psykisk arbejdsmiljø i kundecentre, borgerservice og kontaktcentre. Vejledningen er skrevet til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i kontaktcentre i det offentlige og i finanssektoren.

Få styr på virksomhedens sociale kapital

GUIDE: Ny guide præsenterer viden, målemetoder, øvelser og værktøj, der kan bidrage til at udvikle effektive teams og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Guiden er udviklet af Industriens BAR, TekSam, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Pas på skimmelsvamp i træflis

FOLDER: Skimmelsvampe kan betyde meget for helbredet. Derfor er det en god idé at indøve rutiner, så man indånder så ren luft som muligt, både når man hugger og når man bruger træflis. Ny folder fra BAR Jord til Bord indeholder tips om filtre, værnemidler og gode rutiner.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.