Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 4 - 28. april 2016

Stress på dagsordenen i hele verden i dag

ARBEJDSMILJØDAG: For mange opgaver, for lidt tid og et konstant pres for at levere mere og bedre end kollegerne. Stress kan udspringe af mange ting og er ikke blot et problem i Danmark. FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål sætter fokus på stress på den internationale arbejdsmiljødag den 28. april.

Arbejdstilsynet i aktion for bedre sikkerhed på byggepladser

TILSYN: 111 gange måtte Arbejdstilsynet gribe ind med strakspåbud eller forbud, da tilsynet tidligere på måneden besøgte 71 byggepladser som led i en landsdækkende aktion for bedre sikkerhed i byggeriet. Aktionen satte bl.a. fokus på nedstyrtningsfare og risiko for fald og snublen, som traditionelt fører til mange alvorlige ulykker i byggeriet.

Stop for salg af tre typer segboards

SIKKERHED: Arbejdstilsynet har bedt importørerne af tre testede segboard om at trække produktet tilbage fra det danske marked. For to af de tre typer gælder det, at produktet ikke længere må sælges, og at allerede solgte boards skal tilbagekaldes hos forbrugerne. For den sidste type er kravet alene, at der ikke må sælges flere boards.

Kontrol med reel etablering i hjemlandet

SOCIAL DUMPING: Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre udstationeringsloven, så Arbejdstilsynet får mulighed for at kontrollere, om udenlandske virksomheder er reelt etableret i hjemlandet eller ej. Formålet er at finde frem til de såkaldte ”postkassevirksomheder”, der udstationerer medarbejdere til Danmark uden, at de har aktiviteter i hjemlandet og dermed misbruger udstationeringsreglerne. 

Færre ulykker i offshorebranchen

STATISTIK: Der er sket et væsentligt fald i antallet af arbejdsulykker i offshore olie- og gasbranchen fra 2014 til 2015. Den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for anlæggene i Nordsøen faldt således fra 3,18 ulykker pr. én million arbejdstider i 2014 til 1,72 i 2015.

Arbejdstilsynet får ansvaret for udvikling og koordination på arbejdsskadeområdet

STRUKTUR: Arbejdstilsynet overtager den 1. juli ansvaret for den del af Arbejdsskade-styrelsens opgaver, der har med udvikling og koordinering på arbejdsskadeområdet at gøre. Det medfører, at 15 ansatte flytter fra Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdstilsynet, hvor der oprettes et kontor for arbejdsskader.

Fra elleve branchearbejdsmiljøråd til fem branchefællesskaber

STRUKTUR: Arbejdsmiljørådet foreslår, at man styrker partssystemets virksomhedsrettede indsats ved at erstatte de nuværende elleve branchearbejdsmiljøråd med fem nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Det fremgår af Arbejdsmiljørådets årlige § 16-indstilling til beskæftigelsesministeren.

Folder til udenlandske ansatte om indkvarteringsforhold i bygge- og anlægsbranchen

FOLDERE: Arbejdstilsynets nye folder til udenlandske ansatte sætter fokus på, hvor og hvordan man må bo i Danmark. Folderen oplyser fx om de grundliggende krav, som villaer og lejligheder skal opfylde, for at de kan godkendes til beboelse. Folderen er trykt på otte sprog – dansk, engelsk, polsk, tysk, litauisk, rumænsk, italiensk og russisk – og kan downloades fra Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

 

Kortlægning og analyse af finansiering, organisering, regelværk og aktiviteter på arbejdsmiljøområdet

UDBUD: Formålet med Arbejdstilsynets nye EU-udbud er at indhente komparativ viden om organisering og bevillingsforhold, regelsystem og virkemidler i sammenlignelige lande til benchmarking af de danske løsninger af indsatserne på arbejdsmiljøområdet. Der er ansøgningsfrist den 30. maj 2016.

Midler til nordiske arbejdsmiljøprojekter i 2017

PULJE: Nordisk arbejdsmiljøudvalg sætter i sit støtteprogram for arbejdsmiljøprojekter i 2017 fokus på at fremme velfærden i arbejdet både fysisk, psykisk og socialt, så der kan skabes et arbejdsliv, som virker sundhedsfremmende. Arbejdsmiljøudvalget søger forskning, som fremskaffer information til beslutningstagere, samt praktiske rekommandationer og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan anvende for at kunne håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer.

Kontoransattes daglige siddetid blev reduceret med mere end en time

UNDERSØGELSE: Gående og stående møder, flittigere brug af kontorets hæve-sænkeborde og opmuntrende påmindelser på sms og e-mail mindskede den daglige siddetid på fire kontorarbejdspladser med 71 minutter efter en måned. Efter tre måneders deltagelse i forskningsprojektet "Take a Stand!" var siddetiden reduceret med 48 minutter. Stillesiddende adfærd øger risikoen for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, overvægt, flere kræftsygdomme og tidlig død, viser forskning.

Tre nattevagter i træk er ikke nok til at tilpasse døgnrytmen

STUDIE: Politifolk, læger, sygeplejersker og andre, som arbejder om natten, skal have mere end tre nattevagter i træk, hvis de skal kunne ændre deres døgnrytme og sove om dagen. Det viser et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Bedre arbejdsmiljø i hele arbejdslivet

KAMPAGNE: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har skudt deres nye kampagne for 2016-17 i gang. Temaet er ”Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre”, og formålet er at forbedre arbejdsmiljøet i hele arbejdslivet.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Psykosocialt arbejdsmiljø, forskning og behandling

GÅ-HJEM-MØDE: Psykosociale arbejdsmiljøproblemer og stress er årsag til mere end hver femte langtidssygemelding. Hvad siger forskningen om udviklingen, og hvilke muligheder har vi for at afhjælpe problemerne for den enkelte? Det er emnet for et gå-hjem-møde, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholder den 24. maj i Holbæk.

Arbejdsmiljømøder og -kurser for bygherrer og rådgivere

KALENDER: På hjemmesiden byggeproces.dk er etableret en kalender over møder og kurser for bygherrer og rådgivere om arbejdsmiljørelevante emner. Her findes bl.a. BAR Bygge & Anlægs arrangementer og den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Gravides arbejde i industrien

VEJLEDNING: BAR Industris nye branchevejledning sætter fokus på de risici, der kan være ved erhvervsarbejde og graviditet, muligheder for at fastholde gravide, forebyggelse af fosterskader samt påvirkninger, der skal vurderes, hvis en medarbejder ammer. Vejledningen henvender sig især til gravide, ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Der er også lavet til et tillæg til vejledningen Graviditetspolitik i laboratoriet.

Farlige nanomaterialer i byggeriet

FAKTAARK: Det et farligt at indånde nanopartikler via især støv, spray eller dampe, men også direkte hudkontakt med nanomaterialer kan være farlig. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktablad om, hvordan man i sit arbejde med nanomaterialer kan forebygge risici for sit helbred. Der findes nanomaterialer i bl.a. maling, fugemasser og forskellige overfladeprodukter til bl.a. beton og stenprodukter.

Klorerede paraffiner i byggeriet

FAKTAARK: Klorerede paraffiner er en klorholdig forbindelse, som man sammen med PCB skal være opmærksom på i arbejdsmiljøet. BAR Bygge & Anlæg har derfor udgivet et selvstændigt faktablad om klorerede paraffiner, der blev brugt frem til 2002. Faktabladet beskriver bl.a., hvordan man forebygger risici ved arbejdsmetoder, personlige værnemidler, rengøring og håndtering af affald.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Det vigtigste til ledere om arbejdsmiljø

GUIDE: Ny guide fra BAR Service og Tjenesteydelser giver ledere og arbejdsgivere en hurtig, overskuelig indføring i ansvar og pligter på arbejdsmiljøområdet. Guiden handler bl.a. om etablering af arbejdsmiljøorganisation, den årlige arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering (APV). Guiden findes i seks versioner til brancherne Hotel og restauration; Rengøring, vaskerier og renserier; Forsvar, politi, fængsler, vagter; Ejendomsservice; Frisører, tandteknikere og bedemænd samt Kultur og idrætsaktiviteter.

 

BAR-vejledning om renovering er blevet til otte film

FILM: I otte nye film sætter BAR Bygge & Anlæg fokus på forskellige emner fra branchevejledningen om renovering. Filmene sætter fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed i projektering og planlægning af renoveringsprojekter. De handler fx om grundige forundersøgelser, valg af gode løsninger gennem samarbejde og udbudsstrategier.

Få en toptunet motor - og et flot karosseri

SUND MAD: Sund mad kan medvirke til bedre reaktionsevne, lavere blodtryk og bedre kolesteroltal. Der er derfor god grund til, at chauffører har fokus på maden, når de kører på vejene. Ny vejviser til et sundere liv bag rattet, som bl.a. BAR transport og engros står bag, giver tips og tricks til et sundt liv bag rattet. Vejviseren indeholder også konkrete opskrifter på lækker, sund og nem mad, som chaufføren kan tage med bag rattet.

Konflikthåndtering for kontoransatte

VÆRKTØJ: BAR Kontor har udarbejdet et undervisningsværktøj om konflikthåndtering. Værktøjet giver brugeren en forståelse af, hvad en konflikt er, og hvad man kan gøre for at håndtere den. Materialet handler både om konflikter internt på arbejdspladsen og med fx klienter eller kunder, der ringer. Værktøjet består af bl.a. film, teori, øvelser og speak.

Er du vidne til mobning?

FILM: BAR Service og Tjenesteydelser har lanceret en film om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, der sætter fokus på, hvad man kan gøre som vidne. Når der opstår mobning på arbejde, samler fokus sig typisk om mobberen og offeret. Forskning viser imidlertid, at vidnerne spiller en afgørende rolle, når der opstår mobning. Filmen kan bruges i undervisning, ved trivselsmøder eller til personlig inspiration for ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationenen. Der er også opgaver og spørgsmål til filmen.

Værktøj til at takle konflikter med kunder

E-LÆRING: BAR Handel har udviklet et værktøj, der sætter fokus på, hvordan konflikter mellem kunder og ansatte kan tackles. Med bl.a. interaktive træningsfilm, pjece og en mødepakke, der guider brugeren igennem et læringsforløb, kan man lære at håndtere konflikter. Materialet kan fx også bruges på et personalemøde om emnet.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.