Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 5 - 26. juni 2015

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014

UNDERSØGELSE: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har offentliggjort resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014" (AH 2014). Undersøgelsens resultater, der er baseret på svar fra 27.000 beskæftigede, er sammenfattet på 35 faktaark om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, helbred og arbejdsevne samt arbejdsulykker og sikkerhedsklima.

Undgå at påkøre personer ved bakning

FOREBYGGELSE: Der sker hvert år dødsulykker og andre alvorlige ulykker, hvor personer bliver påkørt, når køretøjer bakker. Ulykkerne sker fx, når lastbiler bakker på virksomheder og byggepladser, når trailere og containere læsses med trucks og trækkere, og når der udføres maskinelt og manuelt arbejde samtidig på samme sted. Læs Arbejdstilsynets gode råd om sikkerhed ved bakning.

Nye bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper

REGLER: Tre nye bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper er resultatet af en modernisering af reglerne på området. De nuværende regler svarer ikke længere til den tekniske og samfundsmæssige udvikling, så der har været behov for at nytænke reglerne og gøre dem lettere at forstå. De nye regler, som træder i kraft den 1. september, er relevante for bl.a. ejere af elevatorer og rulletrapper samt for installatører, inspektionsorganer og servicefolk, som allerede nu kan begynde at forberede sig på ændringerne.  

Ændring af fem bekendtgørelser som følge af CLP-forordningen

REGLER: Et nyt direktiv (2014/27/EU) om tilpasning af fem arbejdsmiljødirektiver til CLP-forordningen betyder, at der er foretaget mindre ændringer i fem af Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Det drejer sig om bekendtgørelserne om arbejdets udførelse, unges arbejde, arbejde med stoffer og materialer, sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning samt om bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 

Arbejde under graviditet er ikke farligt for barnet

UNDERSØGELSE: Gravide danske kvinder, der går på arbejde, behøver ikke at frygte, at det går ud over barnet i forhold til fødselsvægt eller tidspunkt. På det punkt adskiller danske kvinder sig fra deres medsøstre i andre lande. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

Fleksibel træning på arbejdspladsen nedsætter smerter og øger muskelstyrke og udholdenhed

FORSKNING: Kontormedarbejdere oplevede markant færre smerter i nakke og skuldre, øget muskelstyrke og bedre udholdenhed med målrettet styrketræning på arbejdspladsen sammen med kollegerne – uanset hvordan træningen blev tilrettelagt. Det viser et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøforskningsfonden har ny ansøgningsrunde

PULJE: Fonden indkalder nu til en ny ansøgningsrunde. Der søges inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forskningsfonden indkalder desuden ansøgninger til en arbejdsmedicinsk udredning om skuldersygdomme. Der er afsat ca. 32 mio. kr. til opslagene i denne runde. Ansøgningsfristen er den 31. august.

Midler til nordiske arbejdsmiljøprojekter 2016

PULJE: Nordisk arbejdsmiljøudvalg har offentliggjort det endelige projektstøtteprogram for arbejdsmiljøprojekter i 2016, hvor der vil være særlig fokus på videreudvikling af arbejdsmiljøstrategier og kundskaber af relevans for tilsynsvirksomheden samt arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere. Der er ansøgningsfrist den 4. august.

Store virksomheder kan også søge seniorpakker

FASTHOLDELSE: Alle virksomheder kan nu søge om en seniorpakke. Pakkerne var tidligere forbeholdt små og mellemstore virksomheder. Pakkerne, der udbydes af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse giver arbejdspladsen økonomisk støtte og vejledning til at gennemføre en række møde-, kortlægnings- og afklaringsaktiviteter, der kan være med til at fastholde medarbejdere på 55 år og derover.

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

ARBEJDSMILJØPRIS: Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø? Så er det tid til at indstille arbejdspladsen til ArbejdsmiljøPrisen 2015. Sidste frist for at indstille en arbejdsplads til årets arbejdsmiljøpris er den 10. september.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Arbejdsmiljøuddannelserne: Hvem uddanner underviserne?

UDDANNELSE: Hvert år uddannes flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter. Underviserne på kurserne skal også uddannes. For at kunne undervise på arbejdsmiljøuddannelserne skal underviserne bl.a. have gennemført et underviserkursus, som udbydes af Arbejdstilsynet. Næste kursus starter i uge 43.

Udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer

TEMAMØDE: Tekniske nanomaterialer falder ind under EU’s kemikalielovgivning (REACH), men langt fra alle nanomaterialer skal registreres, og der er stadig udfordringer med at karakterisere og indberette nanomaterialerne korrekt. Det er emnet for et temamøde, som Dansk Center for Nanosikkerheds afholder den 8. juni hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Nudging og bevægelse på arbejdspladsen

MORGENMØDER: Kroppen er skabt til bevægelse og ikke til stillesiddende skærmarbejde. Så spørgsmålet er, hvordan kan man skabe mere bevægelse i kontorarbejdet. Hvordan kan nudging være en del af løsningen? Hvad kan man lære af andre arbejdspladser? Det kan BAR FOKA's morgenmøder give inspiration og værktøj til. Møderne finder sted den 18. august i Aarhus, den 24. august i København og den 26. august i Odense.

Få styr på kemikalierne

INSPIRATIONSMØDE: Industriens BAR inviterer til inspirationsmøde, hvor man kan få værktøj til at opnå et sikkert arbejdsmiljø ved arbejde med stoffer og materialer. Der vil også være fokus på de nyeste regler om kemikalier, bl.a. CLP-reglerne om mærkning og eksponerings-scenarier. Den nye branchevejledning ”Få styr på kemikalierne” vil også blive præsenteret og gennemgået. Møderne finder sted den 25. august i Middelfart og den 1. september i Aalborg.

Skab robuste forandringer

KONFERENCE: Forandringer, der indtænker trivsel og arbejdsmiljø, giver større chance for at skabe holdbare resultater. Samtidig opbygger ledere og medarbejdere organisatorisk styrke og social kapital til at sikre både driften og fremtidige forandringer, når den nuværende forandring foregår på ordentlig vis. BAR FOKA stiller på to konferencer den 2. september i København og den 15. september i Aarhus skarpt på, hvordan leder og medarbejdere kan bidrage. Der er også lavet en folder om emnet.

Lær at arbejde med tavlemøder

WORKSHOPS: Industriens BAR afholder workshops om at arbejde med tavlemøder på virksomheder i metal- og maskinindustrien, træ- og møbelindustrien samt i autobranchen. Tavlemøder er en enkel og effektiv metode til at skabe forbedringer af produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Metoden og en vejledning om den introduceres på tre workshops, der afholdes den 15. september i Aarhus, den 16. september i Fredericia og den 17. september i Slangerup.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

VEJLEDNING: BAR transport og engros har opdateret branchevejledningen om indsats-beklædning til ambulancetjeneste, så den er ajour med gældende krav til udstyr og mærkning af udstyr til ambulancereddere.

At arbejde i borgernes hjem

VEJLEDNING: Mange medarbejdere i social- og sundhedssektoren arbejder i private hjem. Medarbejderne kan opleve dilemmaer mellem hensynet til borgeren og deres eget arbejdsmiljø. Ny branchevejledning fra BAR SOSU sætter fokus på, hvordan arbejdsmiljø-gruppen kan arbejde systematisk med denne udfordring. Branchevejledningen giver eksempler på konkrete redskaber til løsning af, hvordan medarbejderne kan håndtere situationer, der opstår i borgerens hjem. 

Arbejdsmiljøhåndbog for arbejde ved jernbanespor

VEJLEDNING: Arbejdsmiljøhåndbog for arbejde ved jernbanespor henvender sig til arbejds-ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, som arbejder i nærheden af jernbanespor. Branchevejledningen, der er udarbejdet af BAR transport og engros, handler bl.a. om planlægning af indkøb af maskiner, kemiske stoffer og materialer, indretning af velfærdsforanstaltninger, brug af personlige værnemidler samt tilrettelæggelse af arbejdet.

Nyt om støv i svinestalde

FAKTAARK: BAR Jord til Bord har i forbindelse med udgivelse af branchevejledningen ”Arbejdsmiljø i svinestalde” fra december 2014 udarbejdet faktaarket ”Støv i svinestalde”. Faktaarket gennemgår de luftvejssygdomme, der er sat i forbindelse med arbejde i svinestalde, og giver gode råd om tiltag til begrænsning af støvmængden.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Fødderne skal holde hele livet

TEMASIDE: BAR Handel har lavet en ny hjemmeside som led i en kampagne om at passe på vores fødder. Siden indeholder bl.a. ti gode råd til at undgå smerter, træthed og skævhed i fødderne, når vi arbejder. Der er også link til en film om emnet samt plakat og pjece med de ti gode råd. Siden indeholder også information om fodøvelser, godt fodtøj og pleje samt tjek af fødderne.

Risikovurdering skal forebygge ulykker i byggeriet

VÆRKTØJ: BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole udviklet et risikovurderingsskema, som kan bruges i forbindelse med forberedelse af en praktisk opgave. Skemaet skal udfyldes af den medarbejder/lærling, der skal udføre opgaven. Formålet er bl.a. at give medarbejderen/lærlingen en struktureret mulighed for at forberede sig på de risici, der er forbundet med udførslen af en praktisk opgave, og at lære af erfaringer.

Hvordan løfter man bedst varer?

VIDEO: Fem videofilm giver hurtig introduktion til, hvordan man kan udføre lette løft af varer mest hensigtsmæssigt i fx butikker. Det er BAR Handel, der står bag filmene, som ligger på en temaside med masser af råd og vejledning om at løfte på den bedste måde i forskellige situationer.

God arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsprojekter

VIDEO: BAR Bygge & Anlæg har produceret en række videofilm om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsprojekter. Filmene kan bruges til at sammensætte sin egen præsentation. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan fx gøre opstartsmøder mere levende med små film inden etablering af byggepladsen. Eller entreprenører og håndværksmestre kan vise, hvordan bygningshåndværkerne skal håndtere sikkerhed og sundhed, inden nye opgaver sættes i gang.

Pas på kroppen

VIDEO: Arbejdet på det grønne område er kendetegnet ved mange manuelle arbejdsopgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskel-skeletbesvær. BAR Jord til Bord har i forbindelse med lancering af hjemmesiden www.paspåkroppen.dk produceret 12 korte videofilm, som giver gode råd om, hvordan man forebygger belastninger ved forskellige arbejdssituationer i skovbrug, gartneri og planteskole, landbrug og anlægsgartneri. Filmene suppleres af 12 plakater, som visualiserer, hvor på kroppen der kan ske skader og gode råd om, hvordan man undgår dem.

En god og sikker start for lærlinge

TEMASIDE: BAR Bygge & Anlæg har - som en del af kampagnen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” - lavet en hjemmeside om lærlinge, der henvender sig til faglærere og praktikvirksomheder i byggeriet. Siden indeholder inspiration til, hvordan man kan indarbejde god sikkerhedskultur i undervisningen, og hvordan praktikvirksomheder kan sikre, at lærlinge får en god start på læretiden. Temasiden indeholder konkrete eksempler på, hvordan skoler og praktikvirksomheder har indarbejdet arbejdsmiljøtemaer i undervisningen og i dagligdagen.

Forebyggelse af vold og trusler i arbejdet med børn og unge

VIDEOER: BAR Undervisning & Forskning og BAR Social & Sundhed har samlet en række videoer på YouTube om forebyggelse af vold og trusler, når man arbejder med børn og unge. Der er bl.a. en video om, hvordan man har arbejdet med problemet i Børn- og ungeforvaltningen i Aarhus Kommune og i børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg.

Forebyggelse af stress hos undervisere

VÆRKTØJ: Ti konkrete værktøjer fordelt på ti små foldere og en mængde viden og inspiration kan hjælpe undervisere og ledere til at forebygge og håndtere stress i deres arbejde i grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående undervisningsinstitutioner. Folderne handler både om forebyggelse, om at håndtere stress og om at udvikle en bedre arbejdsplads med færre belastninger. De er lavet af BAR Undervisning & Forskning.

Dramaspil klæder unge på til at håndtere psykisk arbejdsmiljø

TEMASIDE: Mere end hver sjette erhvervsskoleelev dropper sin uddannelse eller overvejer at gøre det på grund af det psykiske arbejdsmiljø. En ny hjemmeside med viden, cases og dilemmaspil skal nu klæde eleverne på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø i deres fremtidige job, og når de er i praktik. Hjemmesiden ”ditarbejdsliv.nu” er udarbejdet af Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og står klar til skolestart i august.   

Risikovurdering – et samarbejde mellem personale og borgere i sociale tilbud

TEMAHÆFTE: Socialt Udviklingscenter har udgivet et temahæfte om risikovurdering i det voldsforebyggende arbejde. Risikovurdering i sociale tilbud handler både om at sikre de ansattes tryghed og sikkerhed og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne, så de mestrer hverdagen bedst muligt. Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis.

Hjælp til at arbejde med nudging

GUIDE: BAR FOKA har lavet en praktisk guide til, hvordan man kan styrke både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med nudging som omdrejningspunkt. Målet med Nudging-guiden er at hjælpe bl.a. ledere og arbejdsmiljørepræsentanter til at arbejde videre med nudging og udvikle konkrete nudging-løsninger til egen arbejdsplads. Guiden er en opfølgning på nudging-pakken ”STRÆK UD når du kan”.

Arbejdsmiljøavis sætter fokus på lærlinge

AVIS: "Under Hjelmene" handler denne gang om lærlinge og unge og deres forhøjede risiko for at komme til skade. Avisen handler også om tagregler, forebyggelse af ulykker og om, hvor vigtigt det er, at man har en beredskabsplan og en tændt mobiltelefon, hvis uheldet skulle være ude. Det er gratis at abonnere på "Under Hjelmene".

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.