Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 4 - 23. april 2015

Dansk-polsk aftale om at modvirke social dumping

AFTALE: Danmark og Polen skal fremover arbejde tættere sammen for at forhindre social dumping i forbindelse med udstationering. Det er resultatet af en ny samarbejdsaftale, der bidrager til at sikre, at polske virksomheder skal være etableret i hjemlandet, hvis de skal have udstationerede medarbejdere i Danmark. Der er indgået tilsvarende samarbejds-aftaler med Letland og Litauen om at bekæmpe social dumping. 

Ekstra hjælp til at øge sikkerheden i bygge- og anlægsvirksomheder

FOREBYGGELSE: Alle bygge- og anlægsvirksomheder med 1-19 ansatte, der tager imod en forebyggelsespakke om ulykkesforebyggelse, vil fremover blive tilbudt hjælp fra en At-vejleder, der kan hjælpe virksomheden gennem forløbet med pakken. Forløbet drejer sig om at indtænke sikkerheden på de relevante tidspunkter i byggeprocessen og samtidig gøre prioritering af sikkerheden til en god vane. 

Øget risiko for smerter, hvis man sidder ned i 8 timer i døgnet

UNDERSØGELSE: Samlebåndsarbejde, produktionsarbejde, rengøring, bygningsarbejde, renovationsarbejde, vejarbejde og pleje er eksempler på arbejde, hvor man sidder så meget ned på jobbet og i fritiden, at det kan medføre nakke- og lændesmerter. Sandsynligheden for både nakke- og lændesmerter er således tredoblet, hvis man sidder ned i otte timer eller mere i løbet af et døgn. Det viser to undersøgelser, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag. 

Behov for forskning i seniorers arbejdsliv

FORSKNING: En EU-ekspertgruppe med deltagelse af Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har afdækket huller i vores viden om, hvad der skal til for at få seniorer til at fortsætte længere på arbejdsmarkedet. I Danmark er der bl.a. behov for mere viden om årsager til og barrierer for, at virksomhederne vælger at ansætte og fastholde seniorer, samt effektive initiativer til at styrke rekruttering af seniorer og forlænge deres arbejdsliv.

Flere anmelder psykiske erhvervssygdomme

STATISTIK: Antallet af erhvervssygdomme er steget fra knap 21.000 til over 26.500 på tre år. Ca. halvdelen af stigningen skyldes anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme og gener som stress, der er steget med mere end 60 pct. i perioden. Det viser nye tal fra Arbejdsskade-styrelsens arbejdsskadesstatistik, der netop er udkommet.

Arbejdstilsynets afgørelser bliver mere brugervenlige

AFGØRELSER: Virksomhederne får fremover mere brugervenlige afgørelser fra Arbejdstilsynet. De nye afgørelser har bl.a. en ny struktur, indeholder mere målrettet vejledning og er bedre integreret i OnlineAt. De nye afgørelser vil også understøtte den digitale kommunikation mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne. 

Mere service og nyt design i OnlineAt

SELVBETJENING: På Arbejdstilsynets selvbetjeningsportal, OnlineAt, får virksomhederne nu et bedre overblik over forløb i forbindelse med tilsyn fra Arbejdstilsynet. Det er også her, virksomheder kan finde sine sager med Arbejdstilsynet, skrive digital tilbagemelding til Arbejdstilsynet og få et emneoverblik over tidligere arbejdsmiljøproblemer. 

Følg Arbejdstilsynet på Facebook

FACEBOOK: På Arbejdstilsynets nye side på Facebook kan man bl.a. læse nyt om regler, arrangementer og om, hvad vi laver. Vi håber, at alle, der interesserer sig for arbejdsmiljø, vil like, dele og kommentere vores opslag.

Nyt nyhedsbrev fra Beskæftigelsesministeriet

NYHEDER: Beskæftigelsesministeriets nye nyhedsbrev, Perspektiv på arbejdsmarkedet, sætter fokus på nogle af de nye tal og analyser, der danner baggrund for beskæftigelsespolitikken. Det er gratis at abonnere på "Perspektiv på arbejdsmarkedet", der udkommer ca. en gang om måneden.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde

MØDER: BAR Bygge & Anlæg og organisationerne inviterer til to informations- og netværks-møder om arbejdsmiljø ved anlægsarbejde. Møderne lægger op til diskussion af, hvordan man skal tage stilling til arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen med udgangspunkt i vilkår og udfordringer i anlægsarbejde. Møderne afholdes den 7. maj i Vejle  og den 19. maj i Glostrup.

Netværk for bygherrer 

MØDER: BAR Bygge & Anlæg starter i samarbejde med Bygherreforeningen et netværk for bygherrer, især flergangsbygherrer. Det vil i netværket være muligt at diskutere håndtering af bygherrens ansvar for arbejdsmiljøet og de udfordringer, der knytter sig hertil som fx udbud, krav og opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering. Første netværksmøde afholdes den 6. maj i København.

Fastholdelse af medarbejdere

MØDE: "Hop med på vognen og gør en ekstra indsats for fastholdelse" er titlen på det netværksmøde, som Cabi og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse afholder den 12. maj i Bagsværd. På netværksmødet kan både små og store virksomheder få inspiration til at fastholde sine medarbejdere bedre. Der er tilmeldingsfrist den 5. maj.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Tjenestebiler i social- og sundhedssektoren

VEJLEDNING: I hjemmesygeplejen og i hjemmeplejen er bilerne rullende arbejdspladser, der skal passe til medarbejderne. Bilerne opfylder ikke bare et behov for transport. De skal også rumme en god plads til medarbejderne, som skal kunne løse enkelte administrative opgaver i et kontor på hjul. Ny branchevejledning fra BAR SOSU hjælper ledelser og arbejdsmiljø-organisationer i social- og sundhedssektoren med at træffe de rigtige valg, når der skal anskaffes biler til hjemmesygepleje og hjemmepleje.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Stofkort og bygningsatlas til nedrivningsbranchen

VÆRKTØJ: Hvilke miljøskadelige stoffer gemmer der sig i vinduer, døre, facader og tagkonstruktion på de bygninger, der rives ned og saneres? Det spørgsmål kan man få svar på i Miljøstyrelsens såkaldte "stofkort", der beskriver 15 stoffer med risici og retningslinjer for, hvordan de skal håndteres, mens et "bygningsatlas" bl.a. informerer om, hvilke stoffer der har været anvendt i de bestemte bygningsdele samt hvornår.

Forebyggelse af fysiske gener i industrien

INSPIRATIONSKATALOG: Det nytter at forebygge fysiske gener på arbejdspladsen, men det kræver, at man sætter ind på flere fronter. Industriens BAR har udgivet et inspirationskatalog til ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, HR og andre nøglepersoner, som står for forebyggelse på arbejdspladsen. Her er gode råd til, hvad virksomheden skal være opmærksom på, når man gennemfører en forebyggende indsats.

Godt psykisk arbejdsmiljø på social- og sundhedsområdet

FOLDER: BAR SOSU har udgivet en folder med inspiration og metoder til, hvordan ledere og medarbejdere på social- og sundhedsområdet kan skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Folderen berører bl.a. emner som forebyggelse af stress, sunde arbejdsrytmer, psykisk APV og mobning på arbejdspladsen. Materialet er uddybet på hjemmesiden etsundtarbejdsliv.dk.  

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.