Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 3 - 27. marts 2015

Ny politisk aftale om styrket arbejdsmiljøindsats

AFTALE: Regeringen har netop indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Aftalen betyder bl.a., at Arbejdstilsynet fremover skal føre endnu flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer - og færre tilsyn med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet. Partierne vil med aftalen også sikre, at dårligt arbejdsmiljø aldrig bliver et konkurrence-parameter. Virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, skal derfor straffes med større bøder.

Arbejdstilsynet følger op på sikkerhedsproblemer på byggepladser

AKTION: Det blev til 106 nye strakspåbud og forbud fordelt på de 113 byggepladser, som Arbejdstilsynet genbesøgte på en aktion i tirsdags. Besøgene skete for at følge op på, om de problemer, som Arbejdstilsynet reagerede på den 12. marts, var blevet løst i mellemtiden. Mange af virksomhederne havde fået rettet op på de farlige forhold, men desværre var der også nogle steder, hvor der var kommet nye risici til. 

Ministre med på social dumping aktion

AKTION: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og skatteminister Benny Engelbrecht var i sidste uge med på aktion for at markere tre år med intensiv indsats mod social dumping. Arbejdstilsynet, Skat og politiet har i de tre år (2012-14) kontrolleret 2.793 virksomheder på de landsdækkende fællesaktioner. Det er resulteret i, at mere end hver anden virksomhed har fået en arbejdsmiljøreaktion fra Arbejdstilsynet, at SKAT har fundet fejl i indkomst- og skatteoplysninger for mere end 200 mio. kr., og at politiet har anholdt 75 personer, bl.a. på grund af mistanke om manglende arbejds- og opholdstilladelse.

Mange påbud på social dumping aktion

AKTION: Også i 2015 er der mange udenlandske virksomheder i Danmark, der har problemer med arbejdsmiljøet. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i begyndelsen af marts gennemførte årets anden landsdækkende aktion mod social dumping. Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 73 kontrolbesøg og gav i alt 48 reaktioner, hvoraf de 37 skyldtes alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. 

Aflæsning af lastbiler er farligt arbejde

AKTION: Det største problem ved aflæsning af lastbiler, er faren for, at chaufføren bliver påkørt af andre trafikanter. Det viste Arbejdstilsynets aktioner i marts, hvor der var fokus på sikkerheden ved vejgodstransport. Aktionerne resulterede i 31 reaktioner i forbindelse med læsning og aflæsning af 114 lastbiler. Der blev samtidig besøgt 62 vognmandsvirksomheder, der fik 26 reaktioner.  

Ny aftale skal sikre bedre arbejdsmiljø

BEVILLING: En aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti sikrer i alt 135 mio. kr. de næste fire år til at forbedre arbejdsmiljøet. Der er særligt fokus på forebyggelse af vold, arbejdsulykker og nedslidning på jobbet. Blandt initiativerne er en forlængelse af de nuværende forebyggelsespakker til virksomhederne, samt at Dansk Center for Nanosikkerhed får forlænget deres bevilling. I aftalen indgår også en øget kontrol med selvstændige i RUT-registret. 

Ny At-vejledning om reflekstøj

REGLER: Ny At-vejledning handler om arbejdsgiverens pligt til at stille korrekt reflekstøj (advarselsbeklædning) til rådighed for ansatte, der udfører arbejde i trafikken som fx vejarbejde, redningsarbejde, tilsynsarbejde, aflæsning af gods og afhentning af dagrenovation. 

Nye regler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

REGLER: Arbejdsgivere får i fremtiden pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, der foregår uden for arbejdstiden. Det blev slået fast med en ny bestemmelse i arbejdsmiljø-loven, der trådte i kraft den 1. februar 2015. De nye regler vil dog først gælde, når den nye bestemmelse er blevet udmøntet i en bekendtgørelse, hvilket forventes at ske senere i år.  

Nye krav til klassificering af indholdet i trykbærende udstyr

REGLER: Den 1. juni træder nye regler om indretning af trykbærende udstyr i kraft. Den væsentligste ændring er, at fabrikanten skal benytte CLP-forordningen til at bestemme, om gasser, væsker og dampe i trykbeholdere er farlige. Indholdet af en beholder under tryk er farligt, når det fx er eksplosivt, brandfarligt eller giftigt. Vurderingen af indholdet skal bruges til at afgøre, hvilken sikkerhedskategori udstyret skal i.

Overgangsordning for ommærkning af kemiske blandinger efter CLP-forordningen

MÆRKNING: Beholdere og rørsystemer, der indeholder farlige kemiske blandinger, skal være mærket efter CLP-forordningen inden den 1. juni 2017, og følger således CLP-forordningens overgangsordning. Det indebærer, at virksomheder fortsat kan anvende blandinger med gammel faremærkning frem til 1. juni 2017, hvis blandingerne er lovligt markedsført med denne mærkning. 

Grænseværdier skal sikre bedre luftkvalitet i bygninger

FOREBYGGELSE: Kemiske stoffer fra byggematerialer, forbrugerprodukter og andre kilder som tobaksrøg og skimmelsvamp forurener i stigende grad indeluften i boliger, skoler, kontorer mv. En EU-ekspertgruppe har derfor udviklet forslag til, hvordan EU-landene kan fastsætte fælles grænseværdier for afgasning af kemiske stoffer til indeluften.

Flere er tilfredse med deres arbejdstid

UNDERSØGELSE: Stort set alle danskere er tilfredse med deres arbejdstid. Kun 13 pct. af de beskæftigede ønsker flere eller færre arbejdstimer om ugen. I 2007 var hver fjerde utilfreds med sin arbejdstid. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse (AKU). Det største fald ses hos de beskæftigede, der ønsker at arbejde mindre. I 2007 gjaldt det 19 pct., mens det i 2014 kun var tilfældet for otte pct. Andelen, der ønsker at arbejde mere, er i samme periode faldet fra syv til fem pct.

Svært for personer med psykiske lidelser at finde job

Negative medarbejdere får mindre fra hånden

UNDERSØGELSE: Medarbejdere, som forholder sig negativt og kritisk til deres arbejdsplads, har større risiko for at blive mentalt udmattede og får samtidig færre arbejdsopgaver fra hånden, fordi de har mindre overskud. Det viser en undersøgelse fra Michigan State University. Undersøgelsen viser samtidig, at megen af den kritik, som de negative medarbejdere lufter, kunne have en positiv effekt, hvis ledelsen er i stand til at omsætte den til konkrete forbedringer af arbejdsgange.

Støtte til information om fair løn, ansættelsesforhold og godt arbejdsmiljø

PULJE: Arbejdsmarkedets parter kan indtil den 1. maj søge om økonomisk støtte til informationsaktiviteter, der fremmer lige og fair løn- og ansættelsesvilkår og ordentlige arbejdsmiljøforhold på det danske arbejdsmarked. Aktiviteterne skal henvende sig til udenlandske virksomheder og arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Den samlede pulje er på 3 mio. kr.

Kviksøgning i regler

HJEMMESIDE: En særlig regelsøger på forsiden af Arbejdstilsynets hjemmeside betyder, at virksomhederne nu kan søge direkte i At-vejledninger og bekendtgørelser. Regelsøgeren gør det nemmere og hurtigere for virksomhederne at finde de regler, de skal bruge i deres arbejdsmiljøarbejde. Samtidig er søgeresultatet mere overskueligt. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Fra stress til trivsel - et fælles ansvar

KONFERENCER: VirksomhedsnetværkCabi og Videncenter for Arbejdsmiljø er gået sammen om en fælles kampagne om stress. Kampagnen er målrettet virksomheder, der ofte mangler værktøj til at forebygge og håndtere stress. Der afholdes en række fælles arrangementer i forbindelse med kampagnen, herunder den 15. april i københavn, den 7. maj i Silkeborg og den 21. maj i Brovst. 

Forebyggelse af smerter i muskler og led på arbejdspladsen - behov for nytænkning?

GÅ-HJEM-MØDE: Forskere og praktikere præsenterer to nye, store, innovative indsatser for at forebygge smerter i muskler og led på et gå-hjem-møde, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholder den 29. april i København. Derudover vil der på mødet blive lagt op til diskussion af behovet for nytænkning af indsatserne på danske arbejdspladser.

Voldsforebyggelse og konflikthåndtering

TEMAMØDE: Projekt Vold som Udtryksform arrangerer to temamøder, der sætter fokus på, hvordan konflikter kan håndteres, og hvordan risikoen for vold og trusler på arbejdspladser kan formindskes. Møderne afholdes den 29. april i København og den 12. maj i Frederikshavn.

Samarbejde om arbejdsmiljø

INFORMATIONSMØDER: BAR Industri arrangerer seks informationsmøder om arbejdsmiljø-arbejdet, hvor man kan høre, hvordan man lever op til kravene, og samtidig får effekt af samarbejdet om arbejdsmiljø. Møderne er gratis og afholdes den 20. april i Esbjerg, den 22. april i Odense, den 27. april i Ringsted, den 11. maj i Aalborg, den 12. maj i Herning og den 27. maj i Lyngby.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Procesventilation

VEJLEDNING: Virksomheden får et praktisk værktøj i den nye branchevejledning fra BAR Industri om procesventilation. Vejledningen kan bruges til at sikre gode løsninger, når der skal laves forandringer på eksisterende procesventilationsanlæg, eller når der skal indkøbes og etableres nyt anlæg. Vejledningen beskriver de forhold, man skal være opmærksom på for at få det rette ventilationsudstyr i forhold til de aktiviteter, der foregår på arbejdsstedet. Der er også anvisninger på vedligehold og eftersyn.

Risikovurdering

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra Industriens BAR skal hjælpe arbejdsmiljøorganisatio-nen i industrivirksomheder, der har komplicerede processer, med at komme godt i gang med risikovurdering. Vejledningen skal bl.a. sætte arbejdsmiljøorganisationen i stand til at holde risici på et tilstrækkelig lavt og forsvarligt niveau, forbedre kvaliteten af risikovurderinger og prioritere den forebyggende indsats.

Arbejdsmiljø i svinestalde

VEJLEDNING: Hvis man arbejder i landbruget, kan man blive udsat for mange forskellige risici, som påvirker helbredet. Det kan være indånding af organisk støv og endotoxin, støj, MRSA 398, ergonomiske belastninger, farlige gasser samt rengørings- og desinfektionsmidler. BAR Jord til Bord har udgivet en ny branchevejledning, der angiver løsninger, som kan være med til at forbygge arbejdsmiljøbelastningerne ved staldarbejde.

Tagdækning

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har revideret branchevejledningen om tagdækning, så den nu også indeholder kravene til bygherrens koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i både projekterings- og udførelsesfasen. Vejledningen handler generelt om de forhold, som er forudsætningerne for, at man kan gennemføre arbejdet med tagdækning sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Systematisk oprydning

VEJLEDNING: Systematisk vedligehold og ryddelighed kan være vigtige tiltag mod et bedre arbejdsmiljø. BAR Industri gennemgår i ny branchevejledning ”5S”, der er en simpel metode til at få orden og ryddelighed i virksomheden. Metoden handler kort og godt om, hvordan man får ryddet op, sat værktøj og arbejde i system samt om, hvordan man fortsætter med at lave løbende forbedringer af arbejdspladsen.

Håndtering af vinduer og glasfacader

VEJLEDNING: Tekniske hjælpemidler er som udgangspunkt et 'must', når der skal håndteres vinduer og glasfacader. Ny branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg viser en del af, hvad der findes på markedet. Derudover beskriver vejledningen, hvordan overvejelser om både transport og montage samt nødvendig planlægning skal sikre, at hjælpemidlerne er egnede og kan bruges i praksis, så de ansatte kan undgå sundhedsskadelige belastninger og risiko for ulykker.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Bevægelse og fysisk aktivitet på kontoret

TEMASIDE OG FILM: ”Tag kroppen med på kontoret” er navnet på en ny temaside, som BAR FOKA har udarbejdet. Mange kontoransatte døjer med smerter i skuldre, nakke, arme og hænder, men det kan der gøres noget ved. Løsningen kan være mere bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen. Kroppen er skabt til bevægelse, ikke til stillesiddende skærmarbejde. På siden ligger også videoen Sådan får du trænet.

Fysisk variation i undervisning

TEMASIDE OG FILM: Det er godt for både elever og undervisere at få fysisk variation i undervisningen. Ny temaside fra BAR Undervisning & Forskning giver bl.a. forslag til, hvordan man kan mindske den fysiske belastning i hverdagen. En video tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb i grundskolen, hvor eleverne udforsker den mobile teknologis mulighed for at frigøre læringen fra stol og bord.

Forebyg fald i social- og sundhedssektoren

TEMASIDE: Hvert år brækker ca. 550 medarbejdere i social- og sundhedssektoren en knogle, fordi de falder, mens knap 4.000 forstuver et led. Det giver smerter og sygefravær, og branchen er en af de hårdest ramte. På BAR SOSU’s nye temaside er der gode råd, information og cases, som man kan bruge til at forebygge faldulykker. Små tiltag i hverdagen kan være med til at forebygge, at ulykkerne sker.

Hjælp til at skabe robuste forandringer

FOLDER: Alle arbejdspladser gennemgår forandringer. Processerne kan være små eller store, sjældne eller hyppige, men de skaber altid en vis uro og usikkerhed hos den enkelte og i hele organisationen. Hvad vil det betyde for vores hverdag og fremtid? BAR FOKA giver i ny pjece gode råd og metoder til planlægningsfasen samt seks dialogværktøjer, som kan bruges til forskellige formål og på forskellige tidspunkter i det samlede forløb.

Krop & Kontor

TEMASIDE: Krop & Kontor er en ny portal for muskel- og skeletgener og ergonomi på kontorer i det offentlige og i finanssektoren. Her kan man bl.a. læse om bevægelse i hverdagen, om skærmarbejde, om nudging som værktøj i forebyggelsen og om ledelsens og arbejdsmiljø-organisationens opgaver. Hjemmesiden er en videreudvikling af sundarbejdsplads.dk, som havde fokus på sundhedsfremme. En ny ting på portalen er et inspirationsmateriale Krop og kontor til at holde kroppen i bevægelse og forebygge smerter i muskler og led, når man arbejder på kontor.

Guide til arbejdsgivere om godt arbejdsmiljø

VÆRKTØJ: BAR Service har udgivet en guide til arbejdsgivere og ledere med personaleansvar til at sikre et godt arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver er man ansvarlig for at sikre sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Og som leder med personaleansvar får man ofte opgaver, man skal varetage i den forbindelse. Det drejer sig både om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, det vil sige at forebygge ulykker, nedslidning, stress og andre erhvervsrelaterede lidelser. 

Måling af den fysiske trivsel

VÆRKTØJ: Job og Krop-kampagnens temperaturmåling giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Det gør det nemmere at prioritere arbejdspladsens indsats mod smerter i muskler og led. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse, som består af seks enkle spørgsmål om den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Svarene på undersøgelsen giver virksomheden et pejlemærke for, hvor der er noget at arbejde med.

En god arbejdsdag

VÆRKTØJ: "En god arbejdsdag - værktøj om psykisk arbejdsmiljø" er titlen på et værktøj fra Industriens BAR, der indeholder gode råd og redskaber, som virksomheden kan bruge til at få styr på det psykiske arbejdsmiljø. - Vi kalder det også "trivsel på arbejdspladsen", og det handler om, hvordan vi skaber en god stemning på arbejdspladsen samt undgår stress og jag, står der i indledningen.

Leder: Husk din egen trivsel og arbejdsglæde

FOLDERE: Lederens trivsel er lige så vigtig som medarbejdernes. To nye hæfter fra BAR Social & Sundhed giver dig inspiration til at afklare og udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø. "Trivsel i Lederrollen" og "Coaching for ledere" er særligt rettet mod ledere i alle dele af social- og sundhedssektoren, men kan også bruges af ledere fra andre typer af arbejdspladser.

Vi gør det sammen

FOLDER: Projekt Vold som Udtryksform har udgivet en folder om brugerinddragelse i forebyggelse af konflikter og vold. Folderen præsenterer elleve arbejdspladser – ti bo- og beskæftigelsestilbud og et jobcenter – der fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i forebyggelse af konflikter og vold.

Nye temaer fra BAR Service

TEMAER: BAR Service har lanceret en række nye temaer på sin hjemmeside, som kan lette arbejdet med det gode arbejdsmiljø. Det drejer sig om temaerne: Ny arbejdsmiljørepræsen-tantSocial og faglig støtteNanomaterialerEksem og kontaktallergiPå med handsken og Arbejdsulykker.

Lovpligtige kurser i byggebranchen

FAKTAARK: Nyt faktablad fra BAR Bygge & Anlæg indeholder en oversigt over lovpligtige kurser på bygge- og anlægsområdet med markering af, hvilke uddannelser der er omfattet af anerkendelsesdirektivet.   

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.

 

Nye regler

At-vejledninger

Reflekstøj - 2.10.2 - februar 2015