Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 2 - 25. februar 2015

Lovforslag om højere RUT-bøder vedtaget

REGLER: Folketinget har vedtaget at fordoble bøden til virksomheder, der overtræder anmelderpligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for anden gang. Fremover får en virksomhed således en bøde på 20.000 kr., når den anden gang bliver taget i ikke at være registreret i RUT. Arbejdstilsynet får samtidig mulighed for at udstede administrative bødeforelæg i disse tilfælde. 

Arbejdstilsynet vil i dialog med robotbranchen om sikkerhed

FOREBYGGELSE: Arbejdstilsynet gennemfører i 2015 en række informationsaktiviteter rettet mod alle aktører i robotbranchen. Aktiviteterne skal medvirke til, at der bliver indrettet og opstillet sikre industrirobotter på det danske marked. Arbejdstilsynet vil gerne indgå i samarbejde med branchen om at få bredt kendskabet til reglerne ud til så mange som muligt. Arbejdstilsynet er allerede godt i gang med at planlægge en række aktiviteter og hører gerne fra fabrikanter, importører og distributører, der vil indgå i en dialog.  

Ulykker og muskel-skeletbesvær på rette vej

REDEGØRELSE: Færre medarbejdere kommer ud for alvorlige arbejdsulykker og færre udsættes for overbelastninger af kroppen, som det er målet i arbejdsmiljøstrategien frem mod 2020. Til gengæld er der ikke statistisk sikkerhed for, at der er sket en ændring af, hvor mange der kommer ud for psykisk overbelastning. Det fremgår af en redegørelse fra beskæftigelsesministeren, der er udarbejdet på baggrund af den første måling på området.

Stillesiddende arbejde påvirker kvinders BMI

FORSKNING: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har undersøgt, hvordan ændringer af stillesiddende arbejde påvirker mænd og kvinders BMI (body mass index). Undersøgelsen viser, at ændringer i samlet daglig siddetid på jobbet påvirker kvinders BMI, mens der ikke er en tilsvarende sammenhæng for mænd. Jo højere BMI man har, desto større er risikoen for at udvikle livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme.

Lange arbejdsuger kan medføre et risikabelt alkoholforbrug

FORSKNING: Mennesker, som arbejder 48 timer eller mere om ugen, har ca. 12 pct. større risiko for at drikke alkohol i mængder, der kan skade deres helbred sammenlignet med mennesker, som arbejder 35-40 timer om ugen. Det viser det hidtil største studie om emnet på internationalt plan.  

Ledelsens opbakning til træning i arbejdstiden er afgørende

UNDERSØGELSE: Fysisk træning på arbejdspladsen i arbejdstiden bør tydeligt bakkes op af ledelsen for at blive en succes. Arbejdskulturen er nemlig en afgørende barriere for at deltage i træningen. Det viser interviews med kontormedarbejdere, der har deltaget i fysisk træning på arbejdspladsen.

Nanopartikler kan muligvis påvirke mænds sædkvalitet

FORSKNING: Indånding af nanopartikler i arbejdsmiljøet kan muligvis påvirke mænds sædkvalitet. Påvirkningen kan både ske i fostertilstanden og i voksenlivet. Det viser forskning fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Arbejdsmiljøuddannelserne: Hvem uddanner underviserne?

UDDANNELSE: Hvert år uddannes flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter. Underviserne på kurserne skal også uddannes. For at kunne undervise på arbejdsmiljøuddannelserne skal underviserne bl.a. have gennemført et underviserkursus, som udbydes af Arbejdstilsynet. Næste kursus starter i uge 19. Læs mere om tilmelding og de krav, man skal opfylde som underviser. 

Forebyggelse af stress på kontorer

MØDE: BAR Kontor holder to møder med fokus på forebyggelse af stress den 18. marts i Middelfart og den 24. april i København. På møderne vil en stresscoach og konfliktmægler dele ud af sin viden og erfaring med at forebygge stress, og deltagerne vil få BAR Kontors arbejdshæfte om forebyggelse af stress, som kan bruges på både organisations-, leder-, gruppe- og individniveau. 

Tæt på mistrivsel 

KONFERENCE: Mistrivsel hos elever, kursister eller studerende kan udgøre en alvorlig følelsesmæssig belastning for den enkelte underviser. Det kan også tage fokus fra kerneopgaven og skade arbejdsmiljøet. Få viden, inspiration og værktøj til at forebygge og håndtere problemet på en konferencen den 23. april i Kolding. Konferencen er arrangeret af BAR Undervisning & Forskning.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Renovering for bygherrer, rådgivere og projekterende

VEJLEDNING: Ny elektronisk branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg beskriver de forhold, som bygherrer, rådgivere og projekterende skal indtænke for at sikre, at et renoveringsprojekt er gennemarbejdet i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed. Vejledningen indeholder endvidere tjeklister til afdækning af behov for forundersøgelser og registreringer.

Forebyg skader ved tækkearbejde

VEJLEDNING: Tækkearbejde er især forbundet med fare for fald fra højder og skader som følge af tunge løft og belastende arbejdsstillinger. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet en ny branchevejledning, som viser en række løsninger og foranstaltninger, der kan bruges til at forebygge skader. I vejledningen er også en tjekliste, så man kommer omkring de vigtigste problemstillinger.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

APV-guide til industrien

FOLDER: Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre motiverede og engagerede medarbejdere. BAR Industri beskriver i en ny folder, hvordan virksomheden kan arbejde med APV. Folderen indeholder bl.a. APV-tjekskema, APV som fotosafari og skema til en APV-handleplan. Hæftet kan også hentes til smartphone og tablet.

Skab gode forandringer

ANIMATIONSFILM: Kampagnen "Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø", som Videncenter for Arbejdsmiljø står bag, er blevet suppleret med en kort animationsfilm om gode forandringer.

Forslag og tips til forflytning

TEMASIDE: BAR SUSU's temaside om forflytning er blevet udvidet med ni beskrivelser af, hvordan man bedst tager fat i en forflytningssituation. Slagelse Kommune står bag algoritmerne, som er en trinvis beskrivelse af, hvordan man fx forflytter en borger højere op i sengen. Der er knyttet korte videoer til nogle af algoritmerne, så man kan se, hvordan man klarer forflytningerne på en god måde.  

Opstilling og nedtagning af bukkestilladser

FAKTAARK OG FILM: Hvordan kan man opstille og nedtage et bukkestillads uden risici for ulykker? Et faktaark fra BAR Bygge & Anlæg sætter fokus på forebyggelse af nedstyrtning og giver samtidig gode råd om, hvordan bukkestilladser i øvrigt kan bruges forsvarligt. Den tilhørende film sætter fokus på en række forhold, som man skal være opmærksom på ved brug af den anbefalede metode. 

Konflikthåndtering på arbejdspladser i industrien

VÆRKTØJSKASSE: Der er konflikter på alle arbejdspladser. Når de håndteres korrekt, fører de ofte til en bedre arbejdsplads. Får konflikterne derimod lov til at ulme eller håndteres forkert, fører det ofte til ressourcespild og store menneskelige omkostninger. BAR Industri har udarbejdet en værktøjskasse, som skal give medarbejdere i en virksomhed ideer til at identificere og håndtere konflikter på arbejdspladsen.

Reaktioner på mobning på arbejdspladsen

PLAKAT: BAR SOSU har udgivet en plakat - "Hvordan griber vi ind?"- der viser seks typiske måder, som kolleger reagerer på, når de er vidne til mobning på arbejdspladsen: Kuglestøberen, assistenten, den passive, mægleren, sympatisøren og forsvareren. Det er vigtigt at kende sin egen reaktion som kollega, når bølgerne går højt. Vidnerne spiller nemlig en afgørende rolle i forhold til at bremse konflikter og mobning. 

Psykisk arbejdsmiljø i butikker

TEMASIDE: Forandringer og omgangstonen har begge betydning for det psykiske arbejdsmiljø, og de to emner er derfor nu også at finde på BAR Handels temaside, ”Det du mærker”. Her kan man bl.a. finde en række små film, der viser situationer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø i butikker. De to nyeste film handler om, hvordan man kan arbejde med forandringer og omgangstonen i butikker.

Vold og trusler i arbejdet med børn og unge

VIDEO: To nye videoer fra BAR SOSU handler om vold og trusler i arbejdet med børn og unge. Den ene - Voldsforebyggelse i daginstitutioner - tager udgangspunkt i, at Dagtilbud Sydøst i Aalborg har udviklet et hændelsesskema til registrering af voldsepisoder. Den anden video - Mental robusthed i arbejdssituationen - handler om mental robusthed, det vil sige om medarbejderens evne til at "stå godt" i mødet med en udadreagerende borger.  

Håndtering af arbejdsmiljø i byggeprojekter

TEMASIDE: BAR Bygge & Anlæg har på temasiden byggeproces.dk samlet en række eksempler fra bygherrer, projekterende og rådgivere på, hvordan man får fokus på og håndterer arbejdsmiljø i byggeprocessen. Der er desuden bl.a. tjeklister og paradigmer til inspiration.    

Av min nakke! Skab variation i din undervisning

TEMASIDE: Ondt i nakken, skulder og ryg er hverdagen for mange undervisere, men mange gener kan undgås med mere bevægelse og fysisk variation. BAR Undervisning & Forskning har samlet ny inspiration og viden til, hvad man kan gøre for at mindske belastningen på en særlig temaside. Der er tjeklister til gode arbejdsvaner, øvelser og to animationsfilm, som kan bruges blandt kollegerne eller som del i et undervisningsforløb.  

Coaching for ledere

FOLDER: De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. Men lederens egen trivsel og arbejdsglæde har stor betydning for hele arbejdspladsen. BAR SOSU har udarbejdet et nyt hæfte med inspiration til, hvordan man som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke sin egen trivsel og arbejdsglæde. 

Ulykker for personale om bord på fly

RAPPORT: BAR transport og engros har udgivet en rapport, der analyserer de typiske arbejdsulykker, som piloter og kabinepersonale kommer ud for. Rapporten udpeger desuden de områder, der skal sættes fokus på for at forebygge ulykkerne. Rapporten bygger på et projekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljø på Instagram

INSTAGRAM: Hjemmesiden www.etsundtarbejdsliv.dk er kommet på Instagram. Det gode arbejdsmiljø kan være mange ting for mange forskellige mennesker, og på profilen ’etsundtarbejdsliv’ får man mulighed for at uploade billeder af, hvad et godt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø betyder for en selv og sine kolleger. Man kan bruge #Godtarbejdsmiljø og #Psykiskarbejdsmiljø, når man lægger sine fotos på.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.