Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 10 - 18. december 2015

Fire ud af seks stiger er farlige at bruge

TEST: Selv om seks stiger var mærket med, at de overholdt kvalitetsniveauet i en standard, bestod de fire af dem ikke den test, som Arbejdstilsynet netop har gennemført. Stigerne var udvalgt til test, fordi Arbejdstilsynet i 2011 testede den samme type stiger (multistige og teleskopstige). Dengang bestod otte ud af ti stiger ikke testen. Fabrikanterne har meddelt, at de efterfølgende har stoppet salget af stigerne, og Arbejdstilsynet har desuden stillet krav om, at de bliver kaldt tilbage.

Nye regler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

REGLER: Fra den 1. januar skal arbejdsgiveren ikke kun forebygge arbejdsrelateret vold i arbejdstiden. Arbejdsgiveren skal også sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.

Tilpasning af reglerne om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet

REGLER: Den 1. januar sker der en tilpasning af reglerne om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. De nye regler indebærer dels en tilpasning af reglerne i forhold til REACH-forordningen, dels en tydeliggørelse af implementeringen af allerede implementerede EU-arbejdsmiljødirektiver. Endelig er der tale om en række konsekvensændringer o.l. 

STYRKET ARBEJDSMILJØINDSATS

NYE INITIATIVER: Den 1. januar træder ti nye initiativer på arbejdsmiljøområdet i kraft. Syv initiativer handler om Arbejdstilsynets tilsyn, et initiativ om højere bøder og et om arbejdsmiljøorganisationens supplerende uddannelse. Det sidste initiativ betyder, at alle interesserede – allerede fra i dag – kan oprette deres egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside.

De ti initiativer indgår i den brede politiske aftale om styrket arbejdsmiljøindsats, som Folketinget vedtog i marts 2015. Flere af initiativerne indebærer ændringer i både arbejdsmiljøloven og i en række bekendtgørelser, der også træder i kraft ved årsskiftet. 

Nye regler styrker den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

AMO: Virksomhederne skal fra den 1. januar kunne dokumentere, at arbejdsmiljø-organisationens medlemmer har fået tilbud om supplerende uddannelse. Virksomhederne skal også sørge for, at AMO bidrager til virksomhedens kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De nye regler vil blive håndhævet på tilsyn, hvor Arbejdstilsynet konstaterer arbejdsmiljøproblemer. 

Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne

TILSYN: Virksomheder, der får et forbud, bliver fremover udtaget til skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn gennemføres på det arbejdssted, hvor forbuddet blev givet. Virksomheder, der er under skærpet tilsyn, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside. Forbud, der er givet på et risikobaseret tilsyn eller til en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, udløser ikke skærpet tilsyn.

Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer

TILSYN: Fremover bliver flere virksomheder udvalgt til risikobaseret tilsyn på baggrund af en risikovurdering. Andelen af virksomheder, der udtages til risikobaseret tilsyn via den såkaldte indeksmodel, bliver således fra årsskiftet øget fra 55 til 80 pct. De resterende 20 pct. af virksomhederne vil blive udtaget via stikprøver. 

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside

MIN SIDE: Virksomhederne skal have nemmere adgang til målrettet information om, hvordan man lever op til arbejdsmiljøreglerne. Alle virksomheder og enkeltpersoner (arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl.) kan derfor – allerede fra i dag – oprette en personlig side på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor man bl.a. kan gemme de At-vejledninger og BAR-vejledninger, der er mest relevante. 

Læs også om de andre seks initiativer, der træder i kraft den 1. januar:

  • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene skal koordinere deres indsats
  • Grove overtrædelser skal give højere bøder
  • Risikobaseret tilsyn skal varsles digitalt
  • Nystartede virksomheder skal have tidligere tilsyn
  • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
  • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn.

FORSKNINGSRESULTATER OG ANDRE NYHEDER

Sammenhold i sjakket påvirker sikkerheden på byggepladsen

UNDERSØGELSE: Et stærkt sammenhold i byggesjakket kan betyde, at sjakkets værdier ikke altid harmonerer med ledelsens værdier og de gældende sikkerhedsregler på arbejdspladsen. Da arbejdet ofte foregår på akkord, og sjakket lægger stor vægt på at tjene så meget som muligt på deres arbejde, kan det stærke sammenhold få indflydelse på sikkerhedsadfærden, som dermed kommer i anden række. Det viser interviews med tretten byggesjak på fem store byggepladser i Danmark. 

Fysisk krævende job øger kvinders risiko for hjertesygdomme

ANALYSE: Mænd, der har fysisk krævende arbejde og kun rører sig lidt eller moderat i fritiden, har større risiko for hjertesygdomme, viser forskningen. En ny undersøgelse viser nu, at det samme gøre sig gældende for kvinder, men ulig mændene gælder det også, selv om kvinderne er meget fysisk aktive i fritiden.

Mere end hver femte er syg i muskler eller skelet

RAPPORT: Danskerne har ondt i kroppen. Ifølge en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed har lidt flere end 1,2 mio. danskere mindst én muskel- eller skeletsygdom. Af dem er ca. halvdelen meget generet af smerter. Rapporten kortlægger, hvor mange voksne danskere over 16 år, der har problemer med muskel og skelet. 

Skiftearbejdere får færre tilbud om forbedringer af arbejdsmiljøet end folk med dagarbejde

ANALYSE: Indsatser til gavn for arbejdsmiljøet når ikke ud til skiftearbejdere i ældreplejen i samme grad, som de når medarbejdere, som arbejder i dagtimerne. Især får medarbejdere med fast aftenarbejde sjældent tilbud om arbejdsmiljøforbedringer. Det hænger muligvis sammen med ledelseskvaliteten, viser nye resultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet. 

Seks tips til at sænke sygefraværet

KATALOG: Når en leder tager den svære snak om sygefravær med medarbejderne, er det tit en god idé at italesætte, at man gerne må være syg, så medarbejderne ikke tror, at de skal komme på arbejde uanset hvad. Det er et af rådene i et nyt katalog, som videns- og netværkshuset Cabi har udgivet. Det centrale budskab i kataloget er, at ledelsen har et særligt ansvar for at skabe en god arbejdskultur med et lavt sygefravær.

Hjælp til ansatte med dårlig hørelse

VÆRKTØJ: Virksomheder og ansatte får nu et forskningsbaseret værktøj til at tage hånd om medarbejdere med høretab, så de ikke ender med at blive stigmatiserede, stressede og sygemeldt. Og det er der behov for, for hver tiende dansker i job har et høretab, der kan medføre hukommelses- og koncentrationsbesvær samt øget risiko for at blive sygemeldt med stress. Det fremgår af ph.d.-afhandling om "Høretab, stress og arbejdsliv".

Handlingsplan for Arbejdsmiljørådet 2016

HANDLINGSPLAN: Arbejdsmiljørådet plan for 2016 sætter særligt fokus på aktiviteter, der understøtter indsatsen på de tre nationalt prioriterede områder, og udmøntningen af aftalen om "En styrket arbejdsmiljøindsats". Derudover er udmøntning af Arbejdsmiljørådets anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø, lancering af en fælles information- og vejledningskampagne om AMO-reglerne og offentliggørelse af en rapport om arbejdsulykker blandt de ting, der står på Arbejdsmiljørådets program i 2016. 

Lisbeth Lollike genudnævnt som formand for Arbejdsmiljørådet

ARBEJDSMILJØRÅDET: Lisbeth Lollike har varetaget sit hverv som formand for Arbejdsmiljørådet på kompetent vis og har bidraget til et godt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter om de opgaver, der hører under Arbejdsmiljørådet. Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har derfor genudnævnt hende som formand for Arbejdsmiljørådet i en fire-års periode.  

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Netværksgrupper for bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer

NETVÆRK: BAR Bygge & Anlæg står sammen med Bygherreforeningen bag to gratis netværksgrupper for henholdsvis bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer. Formålet med bygherrenetværket er at videndele om de virkemidler, som bygherren har til at håndtere bygherreansvaret og sikre et godt arbejdsmiljø gennem hele byggeprocessen. Formålet med netværket for koordinatorer er at udveksle erfaringer om god koordineringspraksis og derigennem skabe en mere professionel koordinatorfunktion.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

VEJLEDNING: BAR Jord til Bord har udgivet en branchevejledning om de forskellige regler og krav, man skal være opmærksom på, når man arbejder med motordrevne køretøjer og -redskaber i landbrug, gartneri, skovbrug og anlægsgartneri. Der er et afsnit i vejledningen, der handler om de særlige regler for unge under 18 år, der arbejder i disse brancher.

Fjernvarmearbejde

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har revideret branchevejledningen om fjernvarmearbejde. Vejledningen viser i tekst og tegninger, hvilke forhold man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med håndtering og svejsning af rørene. Vejledningen indeholder også en tjekliste, som både kan bruges af projekterende og udførende i forbindelse med planlægning og udførelse af fjernvarmearbejde.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Forebyggelse af seksuel chikane

FOLDER: Arbejdstilsynet har sammen med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny folder, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Folderen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden. 

Byggepladsfilm på engelsk, tysk og polsk

FILM: BAR Bygge & Anlæg har fået oversat 16 film til engelsk, tysk og polsk, fordi der er mange byggepladser, som har ansatte, der ikke taler dansk. De handler om mange forskellige emner som bl.a. arbejde i højden, orden og ryddelighed og vinterforanstaltninger. Titlerne er danske, men markeret med det sprog, de er oversat til, så man let kan udvælge de film, der er relevante for de udenlandske medarbejdere.

Logistik på byggepladsen

UNDER HJELMENE: Rod og uorden på byggepladsen giver risiko for alvorlige ulykker og dårligt arbejdsmiljø. Desuden går det ud over rengøring og en effektiv byggeproces. Avisen "Under hjelmene" sætter fokus på logistik på byggepladsen samt på regler for stilladser, tårnkraner og nyt teknisk grej.>

Spil om arbejdsmiljø på mindre byggeprojekter (se nederst på siden)

SPIL: BAR Bygge & Anlæg har udviklet et dialogspil, som kan bruges til at fastlægge arbejdsmiljøindsatsen på mindre projekter. Deltagerne i spillet skal forestille sig, at de skal rådgive en bygherre om, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen skal foregå, og hvilke krav og virkemidler det vil være godt at anvende. Spillet er blevet afprøvet på en række workshops.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.