Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 9 - 30. oktober 2014

Henrik Dam Kristensen ny beskæftigelsesminister

REGERINGEN: Beskæftigelsesministeriet har fået ny minister. Socialdemokraternes hidtidige gruppeformand Henrik Dam Kristensen (S) har overtaget ministerposten efter Mette Frederiksen (S), der er blevet justitsminister.

Målrettet kontrol er effektiv mod social dumping

AKTION: Analyser og registreringer ligger til grund, når myndighederne gennemfører kontroller mod social dumping. Under en landsdækkende aktion i sidste uge fandt Arbejdstilsynet mange problemer med overholdelse af arbejdsmiljøreglerne både i bygge- og anlægsbranchen og i restaurationsbranchen, mens SKAT fandt fejl hos næsten halvdelen af de besøgte virksomheder.

Nye At-vejledninger om bygherrens ansvar

REGLER: Arbejdstilsynet har udgivet fem nye At-vejledninger, der informerer om de krav, der gælder efter bekendtgørelsen om bygherrens pligter. De fem nye At-vejledninger er udarbejdet efter principperne i Arbejdstilsynets nye vejledningskoncept. Det indebærer bl.a., at vejledningerne er opdelt i forhold til bygge- og anlægsprojekternes størrelse. 

Det skal være lettere at være frivillig

REGERINGSUDSPIL: Regeringen har offentliggjort et udspil med ti initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Fire af initiativerne er på beskæftigelsesområdet, herunder et forslag om at afskaffe APV-kravet, så nonprofit foreninger og organisationer ikke skal udarbejde arbejdspladsvurdering, hvis de frivillige kun arbejder i få timer om ugen. Forslaget skal udmøntes i lovgivning, inden det kan træde i kraft. 

Fællesaktion afslørede mange lovovertrædelser

SOCIAL DUMPING: På trods af efterårsvejret var der stadig god gang i byggeriet, da Arbejds-tilsynet, SKAT og politiet rykkede ud i slutningen af september for at tjekke udenlandske virksomheder og ansatte ved årets sjette aktion mod social dumping. Der blev både fundet dårligt arbejdsmiljø, snyd med skat og moms samt personer uden gyldig arbejdstilladelse. 

Sammenhæng mellem rygsmerter og dårligt psykosocialt arbejdsmiljø

FORSKNING: Det er velkendt, at hårdt fysisk arbejde med tunge løft, skub og vrid kan være årsag til smerter og lidelser i ryggen. Men et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kan også give rygsmerter. Det er en hovedkonklusion i en ny rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), der sammenfatter 30 års forskning på området.

Resultatmål kan både give stress og klarhed

FORSKNING: For nogle medarbejdergrupper kan resultatmål føre til stress, mens andre oplever, at det er med til at sætte en retning på jobbet, viser ny forskning fra Syddansk Universitet. Ideen med at fokusere på resultatmål er at forenkle, skabe mere tillid og mindre bureaukrati i den offentlige sektor. Problemet er bare, at medarbejderne mange steder oplever det stik modsat. Det kan være en belastning for det psykiske arbejdsmiljø og føre til stress.

Langtidssygemeldinger kan skyldes konflikter, krav og lav støtte

FORSKNING: Rollekonflikter, følelsesmæssige krav og lav lederstøtte kan forklare op til 15 pct. af alle langtidssygemeldinger, viser ny forskning fra det norske arbejdsmiljøinstitut, Stami. Undersøgelsen konkluderer, at sygefravær kan handle om både sociale, økonomiske og individuelle forhold. Den samme sygdom fører ikke nødvendigvis til sygefravær hos alle, fordi individuelle faktorer, tilrettelæggelse af arbejdet og øvrig sygdom har stor betydning.

Europæisk kampagne om at tage hånd om stress

KAMPAGNE: I uge 43 har det været Europæisk Arbejdsmiljøuge, som er blevet markeret med mange arrangementer i hele Europa under temaet ”Gode arbejdspladser tager hånd om stress”. I tråd med det tilstræber Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og dets partnere bl.a. med en ny kampagne at få Europa til at tale om stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan vi kan tackle det i fællesskab.

Flest anmelder muskel-skeletsygdomme

STATISTIK: Der blev anmeldt i alt 21.318 sygdomstilfælde i 2013. Muskel-skeletsygdomme tegner sig for 7.302 anmeldte tilfælde og er dermed fortsat den hyppigst anmeldte sygdoms-gruppe. 4.646 anmeldte tilfælde vedrører psykisk sygdom, der er den sygdomsgruppe, der blev næst hyppigst anmeldt i 2013. Det fremgår af Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme 2013. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTERA

Har du råd til en arbejdsulykke?

INFORMATIONSMØDER: BAR Bygge & Anlægs møder til små virksomheder sætter bl.a. fokus på arbejdsulykker i branchen og hvordan de undgås, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, erfaringer fra andre virksomheder samt orientering om økonomisk tilskud og anden hjælp til arbejdsmiljøarbejdet. Møderne afholdes den 3. november i Odense, den 4. november i Nykøbing F., den 6. november i Slagelse, den 18. november i Esbjerg, den 19. november i Aabenraa og den 20. november i Kolding.

Arbejdsmiljø og livsstil

FORSVAR: Er der en sammenhæng mellem livsstil og sygefravær? Eller mellem arbejdsmiljø og livsstil? Og har kolleger betydning for medarbejdernes livsstil? Det vil cand.scient.soc. Helle Gram Quist svare på, når hun forsvarer sin ph.d.-afhandling den 13. november kl. 14 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

ArbejdsmiljøPrisen 2014 

KONFERENCE: Årets ArbejdsmiljøPris uddeles den 27. november i København. Udover afsløring af, hvem der vinder årets pris, byder dagen bl.a. på markedsplads med de nominerede virk-somheder samt interview med nøglepersoner på arbejdsmiljøområdet om aktuelle udfordringer og fremadrettede perspektiver for arbejdsmiljøindsatsen. Det er gratis at deltage.  

Mejeriindustrien holder arbejdsmiljøkonference

KONFERENCE: ”Din adfærd -Vores fremtid” er overskriften på mejeriindustriens arbejdsmiljø-konference, der løber af stablen den 27. november i Kolding. På konferencen vil der være fokus på mobning - bl.a. på årsager, konsekvenser, forebyggelse og håndtering. Der er tilmeldingsfrist den 14. november.

Lean og arbejdsmiljø i byggebranchen

MØDER: BAR Bygge & Anlæg afholder to møder med Lean Construction-DK i januar 2015 om erfaringerne med at bruge lean-elementer i arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen for at skabe en bedre byggeproces og højne bygbarheden. Møderne finder sted den 14. januar i Glostrup og den 15. januar i Aarhus. 

Roadshow om arbejdsmiljøindsatsen i industrien

MØDER: Industriens Branchearbejdsmiljøråd gennemfører fra 19. januar og tre uger frem et roadshow med ti møder rundt i hele landet med nye input og ideer til arbejdsmiljøindsatsen. Emner på møderne vil være psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbelastninger, ventilation i værksted og produktion samt ulykker.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

9 gode råd om oplæring af nyansatte

FAKTAARK: Nyansatte er mere udsatte for at komme til skade på arbejdet end andre. Arbejdstilsynet har derfor lavet et faktaark med gode råd om oplæring, instruktion og tilsyn. De gode råd bygger på de seneste undersøgelser på området.

Kampagne skal sænke antallet af overfald på togpersonale

KAMPAGNE: Passagerer i landets toge får igen en opfordring til at vise mere hensyn til togpersonalet. Kampagnen "Mere Hensyn" skal medvirke til at forebygge, at togpersonalet dagligt bliver udsat for fysiske og verbale overgreb, som betyder en forringelse af deres arbejdsmiljø. Kampagnen har kørt siden 2006, men nu bliver der atter sat fokus på emnet i ugerne 47 og 48. Bag kampagnen står BAR transport og engros i samarbejde med branchens organisationer.

Arbejde i højden - og arbejde i tanke

FAKTAARK: To nye faktaark fra BAR Jord til Bord handler om henholdsvis arbejde i højden og arbejde i tanke. Begge faktaark indeholder oplysninger om kravene til og gode råd om arbejdet, yderligere tiltag, Arbejdstilsynets regler og praksis samt relevante links.

Ideer til at forebygge stress

FOLDER: ”Det der giver os energi, og det der dræner os” er titlen på en ny folder fra BAR FOKA med ideer til at forebygge stress. Folderen kan bruges til fælles dialog og som en fælles undersøgelse, hvis der fx er nedsat en arbejdsgruppe, der skal stå for dette arbejde. Folderen kan også bruges i den samlede personalegruppe eller i en afdeling for at finde ud af, hvad der er mest stemning for at arbejde med.

Vejledningsforløb om arbejdsmiljø til rådgivere og projekterende

FOLDER: FOLDER: BAR Bygge & Anlæg beskriver i en ny folder de muligheder for og ideer til vejledningsforløb, som de tilbyder rådgivere og projekterende. Vejledningsforløbet er en del af den hotline for rådgivere og projekterende, som blev sat op i forbindelse med handleplanen mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Vejledningsforløbet indebærer blandt andet at BAR Bygge & Anlæg kommer ud på virksomheden og holder et oplæg og lægger efterfølgende op til diskussion. 

---