Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 2 - 27. februar 2014

Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser skal forebygge nedslidning 

TILSYN: Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 særlige tilsynsindsatser i fem nedslidningstruede brancher, hvor udvalgte virksomheder får to besøg med 1-6 måneders mellemrum. De fem brancher er politi, bygge- og anlægsbranchen, gartnerier og landskabspleje, elektronikindustri samt plast, glas og beton. Tilsynsindsatserne skal hjælpe virksomhederne med at forebygge belastninger af muskler og skelet samt med at få et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø med særlige tilsynsindsatser

TILSYN: Arbejdstilsynet har i 2014 taget hul på tre nye tilsynsindsatser om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler (målrettet psykiatri og sygeplejersker), i døgninstitutioner og i forhold til parkeringsvagters arbejde. Indsatserne betyder, at der bliver gennemført målrettede tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø i brancher og jobgrupper, hvor de ansatte kan blive udsat for psykiske belastninger som vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Arbejdstilsynet fortsætter med dobbelte aktioner på byggepladser

TILSYN: Også i 2014 vil Arbejdstilsynet holde et vågent øje med sikkerheden på landets byggepladser og fortsætte med de effektive dobbelte aktioner. Årets første aktion fandt sted i tirsdags, og Arbejdstilsynet afgav samlet i hele landet 259 strakspåbud og forbud. Arbejdstilsynet vil i den nærmeste fremtid på en ny aktion kontrollere, om de byggepladser, der fik strakspåbud og forbud, har fået bragt de farlige forhold i orden.

Støtte til arbejdsmiljørådgivning

TILSKUD: Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Politiet, gartnerier og elektronikindustrien får hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet

FOREBYGGELSE: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har udbudt nye forebyggelses-pakker til politiet, gartnerier og elektronikindustrien. Med en forebyggelsespakke får virksomhederne økonomisk støtte til at gennemføre et forløb, der sætter fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Det eneste, det kræver, er viljen til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Bekendtgørelse om svær fuelolie ændret

REGLER: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen) er blevet ændret. Det betyder, at svær fuelolie nu sidestilles med andre olieprodukter med hensyn til, hvor stort et oplag af dette stof en virksomhed skal have for at blive omfattet af risikobekendtgørelsen. Ændringen trådte i kraft den 15. februar. 

Ny metode kan måle medarbejderes fysiske aktivitet over flere arbejdsdage

MÅLING: Viden om medarbejderes fysiske aktivitet på arbejdet har hidtil især bygget på, at medarbejderne selv har vurderet deres fysiske aktiviteter. Men undersøgelser viser, at det er svært selv at vurdere bevægelser og kropspositioner i løbet af et døgn. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har derfor udviklet en metode, der kan måle fysisk aktivitet og kropspositioner over flere døgn.

Håndbog om nanosikkerhed

VIDEN: Hvordan kan virksomheder, myndigheder og rådgivere vurdere udsættelser for og risici ved tekniske nanomaterialer i produktionen? Og hvordan kan man bruge vurderingerne til at øge sikkerheden på arbejdspladsen? Det kan man nu læse om i ”Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology”, som Academic Press har udgivet. Professor Ulla Vogel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har haft hovedansvaret for redigeringen af bogen.

Fortsat problemer med psykisk arbejdsmiljø i EU-landene

RAPPORT - Den fysiske vold er dalende i EU-landene, men der er fortsat problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en rapport fra Eurofound om udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø i EU-landene siden 2005. Rapporten viser, at der er store forskelle på, hvor i Europa man arbejder, når det gælder arbejdsrelateret vold og chikane. Værst ser der ud for Frankrig, mens Bulgarien er det land, hvor færrest udsættes for vold, sexchikane, mobning og andre former for krænkende adfærd. Danmark ligger nogenlunde midt på listen.

Ny service til udenlandske virksomheder i Danmark

OVERBLIK - En ny vejledningsservice, Business in Denmark, der består af en hjemmeside og en hotline, skal hjælpe udenlandske virksomheder med at få overblik over relevante regler og registreringskrav i Danmark. Samtidig lanceres et nyt og mere brugervenligt Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), så det bliver lettere for udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, at registrere sig korrekt.

Fiskere er blevet bedre til at passe på sig selv

RAPPORT - De danske fiskere er blevet langt bedre til at passe på sig selv, når de er på job. Det viser en ny rapport, som Syddansk Universitet, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og TeamArbejdsliv står bag. Men selv om antallet af ulykker generelt er faldet, er der ingen tegn på fremgang, når det gælder ulykkesstatistikken for nyansatte fiskere, hvad enten de er nyuddannede eller erfarne fiskere. Rapporten viser, at hele 52,4 pct. af de registrerede arbejdsulykker har involveret fiskere med mindre end et års ansættelse.   

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Konferencer om konflikthåndtering, forandring og inklusion

KONFERENCER: Lær mere om, hvordan man bevarer den gode stemning og forebygger og håndterer kollegiale konflikter på en de af fire gratis minikonferencer, som BAR service og tjenesteydelser afholder om konflikthåndtering, forandring og inklusion. Konferencerne afholdes den 31. marts og den 1. april i København samt den 2. og 3. april i Middelfart.

Håndter konflikter

EFTERMIDDAGSMØDER: BAR Kontor afholder to eftermiddagsmøder om konflikthåndtering den 7. maj i Aarhus og den 26. maj i København. Møderne henvender sig især til leder- og
medarbejderrepræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationer på private kontorarbejdspladser, men andre interesserede er også velkomne.

Materialer fra konference om forebyggelse af vold på arbejdet

KONFERENCE: Tekster, præsentationer og filmklip fra Arbejdstilsynets konference i januar om forebyggelse af vold og trusler på arbejdet er nu tilgængelige. Konferencen havde et afvekslende program med bl.a. åbningstale ved beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, ekspertoplæg, illustration af pointer ved skuespillere og formidling af erfaringer fra virksomheder. 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Arbejdsmiljø og computermus

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR kontor giver gode råd om arbejdsstillinger og arbejdsteknik, når man arbejder med computermus, gode råd om at arbejde med tastatur samt om indretning af computerarbejdspladsen. Vejledningen indeholder også en række opmærksomhedspunkter til den enkelte medarbejder, til arbejdsmiljøorganisationen og til arbejdsgiveren. Endelig indeholder vejledningen fire elastikøvelser, som er gode for nakke, skuldre og arme.

Hånd-arm vibrationer

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd handler om forebyggelse af hånd-arm vibrationer. Vejledningen indeholder bl.a. afsnit om helbredsproblemer, sikkerhedsforanstaltninger og vibrationsbelastning samt oplyser om, hvordan man kan måle vibrationsstyrken i virksomheden. Endelig indeholder vejledningen et afsnit om indkøb af vibrerende maskiner samt en tjekliste til indkøb af maskiner.

Distribution og udbringning på cykel

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR transport og engros henvender sig både til de ledere, der planlægger budenes arbejde, og til de medarbejdere, der arbejder som enten cykelbud, postbud eller avisbud. Vejledningen beskriver dels belastninger og anbefalinger til arbejdsmiljøet, som gælder for alle bude. Dels de specifikke udfordringer og gode råd, der gælder for henholdsvis cykelbude, postbude og avisbude. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

APV-værktøj til det grønne område

VÆRKTØJ – "APVnet" er et nyt online APV-værktøj fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, der er målrettet landbrug, skovbrug, anlægsgartneri samt gartneri og planteskole. Værktøjet er bygget op omkring en række branchespecifikke tjeklister som fx højtryksrensning og gyllehåndtering til landbrug, fældnings- og skovningsarbejde til skovbrug, belægningsarbejde og gasbrænding til anlægsgartneri samt bekæmpelsesmidler og blomstercontainere til gartneri og planteskole.

Relationel koordinering og rehabilitering

FILM: Ny animationsfilm fra BAR SoSu viser, hvorfor et godt samarbejde er vigtig både fra borgeren og for arbejdsmiljøet, når hverdagsrehabilitering er på dagsordenen i ældreplejen og på sygehuse. Mange faggrupper skal arbejde sammen og det er vigtigt at få opgaverne koordineret på en god måde. Er der fx fælles mål og gensidig respekt i samarbejdet? Der er i tilknytning til filmen udarbejdet øvelser, der giver et billede af, hvor godt man samarbejder og koordinerer indsatsen om den fælles kerneopgave eller om delopgaver. 

Skab tilfredshed med trivselsmålinger

TEMASIDE: Hvordan skaber man tilfredshed igennem arbejdet med trivselsmålingen? Og hvordan skaber man lokalt engagement og kvalitet i trivselsmålingen? 3BAR har samlet ny viden om trivselsmålinger og erfaringer fra en række store virksomheder, der laver trivselsmålinger hvert år, på en temahjemmeside. Her kan man også læse om, hvordan trivsel er en konstant opgave, samt hvordan man skaber engagement for trivselsmålingen blandt medarbejderne.

---