Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 10 - 27. november 2014

Mange byggepladser fik påbud igen

AKTION: Der var adskillige virksomheder, der ikke havde styr på sikkerheden, da Arbejds-tilsynet i denne uge gennemførte en landsdækkende aktion på de danske byggepladser. Flere steder måtte der skrides ind over for forhold, hvor der var risiko for, at de ansatte kunne komme alvorligt til skade. Aktionen resulterede samlet set i 163 nye strakspåbud og forbud til 68 virksomheder. Arbejdstilsynet besøgte i alt 147 byggepladser.

Læs også: Sikkerhed på byggepladser kræver samarbejde, der sammenfatter resultaterne af Arbejdstilsynets aktion på byggepladserne i begyndelse af november.

Indsatsen mod social dumping styrkes

FINANSLOV: Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at opruste i kampen mod social dumping med finanslovsaftalen for 2015. I alt afsættes der 120 mio. kr. til indsatsen i 2015-18. Aftalen indebærer bl.a., at den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi styrkes markant. Det betyder bl.a., at myndighederne i 2015 kan gennemføre dobbelt så mange fælles aktioner mod social dumping i forhold til i år.

Lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven fremsat

REGLER: Arbejdsmiljølovgivningen foreslås med et netop fremsat lovforslag ændret i forhold til bl.a. frivilligt arbejde, arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og Arbejdstilsynets adgang til eksterne oplysninger.

Pelsavlere og skovbrug fik besøg af myndighederne

SOCIAL DUMPING: Når juletræet skal fældes eller minkene pelses, sker det ofte med hjælp fra udenlandsk arbejdskraft. Desværre er det ikke altid, at reglerne på det danske arbejdsmarked overholdes. Det viser årets ottende fælles aktion mod social dumping, som Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har gennemført. Aktionen omfattede bl.a. pelsavlere, skovbrug og landbrug, men også andre brancher blev kontrolleret. I alle brancher var der noget at komme efter for myndighederne.

Arbejdstilsynet tjekker sikkerheden for vejarbejdere

AKTION: Brug af reflekstøj, sikker færdsel til og fra vejarbejdet og tilstrækkelig beskyttelse mod trafikken var bare nogle af de forhold, som Arbejdstilsynet tjekkede i begyndelsen af november på den anden aktion i år om sikkerhed ved vejarbejde.

Vindere af ArbejdsmiljøPrisen 2014

PRISUDDELING: ISS Food Hygiene, Center for Senhjerneskade i Kolding, Netto og Arriva Danmark A/S er netop blevet kåret som vindere af ArbejdsmiljøPrisen 2014 i hver sin kategori. De har alle gjort en særlig indsats for det gode arbejdsmiljø på hver deres område og med udgangspunkt i deres særlige problematikker.

At-vejledning om arbejde med nanomaterialer

REGLER: Ny At-vejledning handler om de vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer.

Tjek minidumperen

SIKKERHED: Der er alvorlig fare for, at man bliver fastklemt, når man køre baglæns med en minidumper, hvis der ikke er en effektiv sikkerhedsanordning. Hvis virksomhed har en minidumper uden sikkerhedsanordning, bør I derfor kontakte fabrikanten for at få den eftermonteret.

Offshoresikkerhed placeres i Arbejdstilsynet fra 2015

OFFSHORE: Energistyrelsens offshoresikkerhedsenhed, der bl.a. fører tilsyn med sikkerhed og sundhed på anlæggene i Nordsøen, bliver fra 2015 en del af Arbejdstilsynet. Ressort-overførslen sker som led i implementeringen af offshoresikkerhedsdirektivet i dansk ret.  

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2013

STATISTIK: Der blev i 2013 anmeldt 41.362 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde mistede den skadelidte livet. Det er det laveste antal dødsulykker i perioden 2008-13 og under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990’erne. Set i forhold til beskæftigelsen er der i 2013 anmeldt 155 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede, hvilket er på samme niveau som i 2012. Det viser Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte arbejdsulykker.

Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

TILSKUD: Både private og offentlige virksomheder kan fra den 5. januar søge om støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Der kan også søges om støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler. Der er afsat 5 mio. kr. til ordningen i 2015. 

Hospitaler får hjælp til at forebygge og håndtere vold

TILSKUD: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har lanceret en ny forebyggelsespakke til hospitalerne om voldsforebyggelse. Forebyggelsespakken giver økonomisk støtte, så hospitalsafdelinger kan bruge tid på at forbedre, hvordan de forebygger og håndterer vold, samt til at hyre en konsulent, der fx kan undervise i metoder til voldsforebyggelse. Forløbet tager 4-9 måneder at gennemføre.

Støtte til sporskifte for nedslidte medarbejdere

TILSKUD: Virksomheder og institutioner i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Fonden for Forebyggelse og Fastholdelsen om økonomisk støtte til at hjælpe medarbejdere, der er i risiko for at blive slidt ned på grund af deres arbejde, med at finde en ny jobfunktion. Der er afsat 10 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 7 mio. kr. 2016 til ordningen "Støtte til sporskifte".

Forebyggelsespakker virker efter hensigten

EVALUERING: Forebyggelsespakker øger fokus på arbejdsmiljø i de virksomheder, der gennemfører dem. Og de medvirker til at øge graden af medarbejderinvolvering, ligesom de øger systematikken i arbejdsmiljøarbejdet. Det er nogle af konklusionerne i en evaluering af de forebyggelsespakker, der blev anvendt af virksomhederne fra oktober 2012 til august 2014.

Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

TILSKUD: Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. 

Arbejde i fritiden fører til sundhedsproblemer

UNDERSØGELSE: Søvnløshed, hovedpine, træthed, angst og maveproblemer er nogle af de helbredsproblemer, der kan opstå, når medarbejdere vælger at arbejde et par timer hver aften, fordi den normale arbejdstid ikke slår til. Det viser en ny tysk undersøgelse, der er baseret på data fra 57.000 ansatte i EU-lande. Undersøgelsen viser, at selv en lille dosis af arbejde om aftenen og i weekenden kan føre til helbredsproblemer.

Gode råd til John Wayne og Tarzan på jobbet

FORSKNING: Flere mænd end kvinder kommer til skade på arbejdet. Det hænger bl.a. sammen med, at flere mænd arbejder i brancher, hvor der er større risiko for arbejdsulykker. Men resultaterne af forskningsprojektet "Mænd, arbejdsulykker og sikkerhed" viser, at årsagerne også findes i traditionelle maskulinitetsidealer. Et resultat af projektet er fire gode råd, der skal gøre det nemmere at indtænke køn og maskulinitet i arbejdsmiljøarbejdet. Rådene er samlet i et idekatalog og i fire små film, som man kan se på erdusikkermand.dk

Højtuddannede kvinder i særlig risiko for sexchikane

UNDERSØGELSE: Uønsket fysisk kontakt, kys og kram og seksuelle bemærkninger er noget af det, som tre ud af fire kvinder med en høj uddannelse eller i en lederstilling oplever i løbet af deres liv. Det viser en undersøgelse blandt 42.000 kvinder, der er foretaget af European Union Agency for Fundamental Rights.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Værktøj til vurdering af risikoen for bl.a. sygefravær og arbejdsløshed

FORSVAR: Hvad er langtidssygemeldtes chance for at komme tilbage i arbejde og/eller risiko for at blive enten arbejdsløse, sygemeldt igen eller gå på førtidspension? Og hvad kan et nyt RSS-register bruges til? Disse spørgsmål vil cand.polyt. og statistiker Jacob Pedersen bl.a. svare på, når han forsvarer sin ph.d.-afhandling den 10. december 2014 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning

VÆRKTØJ: ”Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning” er et nyt værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning. "Grib ind" er et forebyggelsesværktøj og skal derfor ikke bruges på arbejdspladser, hvor der er erkendte problemer med mobning eller svære konflikter. Værktøjet, der er udarbejdet af BAR SoSu, er afprøvet på ni arbejdspladser og derefter tilpasset de erfaringer, der blev høstet i forbindelse med afprøvningen. 

Udbud og arbejdsmiljø

GUIDE: BAR transport og engros har udgivet en guide, der handler om udbyders forpligtelser i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. Guiden indeholder også arbejdsmiljøtjeklister, som kan bruges ved udbud af renovation, busdrift og specialkørsel. Guiden tager hensynet til arbejdsmiljøet med på hele turen fra produktion af udbudsmaterialet, til skrivning af tilbud, til kontraktforhandlingerne og til driftsfasen. Desuden skal guiden være med til at styrke dialogen om arbejdsmiljø mellem de parter, der er involveret i processen.

Fri for mobning

FOLDER: Konflikter på en arbejdsplads kan ikke undgås. Men man kan forebygge den mobning, der kan følge i kølvandet på konflikter. Det har BAR SOSU udarbejdet en folder om, der bl.a. bygger på ny viden om vidners rolle i forhold til at gribe ind over for mobning. Folderen henvender sig til ledere, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg, som gerne vil inspireres til, hvordan man kan forebygge mobning ved at skabe et godt arbejdsmiljø.

Spørgeskemaer om social kapital supplerer hinanden

VÆRKTØJ: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har - som supplement til Arbejdsmiljørådets spørgeskema fra 2011 om social kapital på arbejdspladsen - udviklet et nyt spørgeskema om social kapital, som kan bruges til at måle forskellige former for social kapital på arbejdspladsen. De to spørgeskemaer supplerer hinanden. Samtidigt er der nu udarbejdet en vejledning i brugen af det nye spørgeskema.

Godt arbejdsmiljø på universiteterne

IDEKATALOG: Ledere, tillidsrepræsentanter, eksperter og forskere med speciale i psykisk arbejdsmiljø samt organisations- og arbejdsgiverrepræsentanter mødtes tidligere i år for at drøfte de særlige udfordringer, som universiteterne har med det psykiske arbejdsmiljø. Resultater er bl.a. et inspirationskatalog med forslag til den fortsatte udvikling af det gode psykiske arbejdsmiljø på universiteterne.

Virksomheder skal skovle sne

KAMPAGNE: Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove, og det går bl.a. ud over postbude og chauffører. Derfor har BAR transport og engros lavet en kampagne til virksomheder om at forebygge disse ulykker ved at rydde sne, gruse eller salte på veje, indkørsler, fortove og udendørs trapper. Desuden skal virksomheder tænke på at forebygge glatføreulykker, når deres ansatte arbejder uden for virksomhedens eget område.

---