Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye regler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

I fremtiden vil arbejdsgiveren få pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, der foregår uden for arbejdstiden. Det blev slået fast med en ny bestemmelse i arbejdsmiljøloven, der trådte i kraft den 1. februar 2015.

Den nye bestemmelse indebærer, at der skal fastsættes konkrete regler, der forpligtiger arbejdsgiveren til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, der forekommer uden for arbejdstid. Det forventes at ske i en bekendtgørelse senere i år. Den konkrete dato for, hvornår bekendtgørelsen træder i kraft, kendes endnu ikke.

Arbejdsgiverens pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid vil først gælde, når disse regler er trådt i kraft. Det er også først, når bekendtgørelsen er trådt i kraft, at Arbejdstilsynet kan begynde at føre tilsyn med de nye regler.

Det vil de nye regler indebære

Selvom bekendtgørelsen endnu ikke er trådt i kraft, blev der, i forbindelse med at den nye bestemmelse i loven blev indført, taget stilling til, hvad reglerne vil komme til at indeholde.

De hidtidige regler forpligtede arbejdsgiveren til at sørge for at vurdere og forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Med de nye regler er denne pligt udvidet til også at omfatte arbejdsrelateret vold, der kan forekomme uden for arbejdstid.

Ligesom ved risiko for vold i arbejdet kan arbejdsgiveren vurdere risikoen ved blandt andet at se på:

  • den funktion, som den ansatte har, herunder om den ansatte har beføjelse til at træffe beslutninger, der kan have væsentlig betydning for fx borgere, kunder eller klienter.
  • hvad der kendetegner de mennesker, som de ansatte kan komme i kontakt med i forbindelse med deres arbejde, fx om der er tale om mennesker, der kan have en truende eller udadreagerende adfærd.
  • om der tidligere har været tilfælde med arbejdsrelateret vold eller trusler over for ansatte i eller uden for arbejdstiden.
  • om der aktuelt er en særlig situation, hvor en borger kan være blevet vred fx som følge af et møde med en ansat, som betyder, at den ansatte kan være i øget risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Arbejdsgiveren forventes ikke at kunne forudsige, om den ansatte vil kunne blive udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, men arbejdsgiveren skal vurdere, om der er forhold i arbejdet, der kan give en øget risiko for det. Vurderingen vil skulle foretages løbende i forbindelse med den almindelige vurdering af arbejdsmiljøet og i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

De nye pligter vil også betyde, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Vejledningen kan fx handle om, hvordan en lærer bedst håndterer en vred forælder, som vedkommende møder uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren vil desuden få pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til politianmeldelse, hvis en ansat har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren vil kun blive pålagt pligter, som arbejdsgiveren kan løfte på arbejdspladsen.

Som arbejdsgiver skal man derfor ikke træde til uden for de ansattes arbejdstid, og arbejdsgiveren vil ikke have pligter i forhold til førstehjælp ved arbejdsrelaterede voldsepisoder, der finder sted i de ansattes fritid. Arbejdsgiveren vil heller ikke få pligter vedr. den ansattes rent private forhold fx valg af transportvej, boligforhold, hobby, familieforhold eller lignende.

Når de nye regler træder i kraft, vil der blive udarbejdet vejledningsmateriale, der nærmere forklarer, hvordan reglerne skal forstås, og hvad man som arbejdsgiver kan gøre for at efterleve de nye regler.