Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynet ændrer praksis ved henlæggelse af straffesager med nærtstående

18. december 2015

Beskæftigelsesministeren har bedt Arbejdstilsynet om at ændre sin praksis om at henlægge straffesager, hvor en arbejdsgiver er ansvarlig for en nærtståendes død eller alvorlig tilskadekomst. Fremover skal den slags sager afgøres af politiet.

Arbejdstilsynet har en mangeårig praksis for at indstille til poltiet, at en straffesag henlægges, hvis arbejdsgiver har været skyld i en arbejdsmiljølovsovertrædelse, der har medført en ulykke med tilskadekomst eller dødfald for en nærtstående, fx familiemedlem. Denne praksis skal ses i lyset af retsplejelovens regler på området, hvorefter det er muligt at undlade at rejse tiltale i sager, hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende.

I forbindelse med en konkret ulykke, som skete på Strandby Havn i august 2014, er Arbejdstilsynet blevet opmærksom på, at Arbejdstilsynets praksis på området i enkelte sager kan have betydning for muligheden for at få erstatning i form af den særlige godtgørelse, der blev indført i 2004. Endvidere kan det være lettere at få supplerende erstatning til de tilskadekomne, hvis der er placeret et strafferetligt ansvar.

Beskæftigelsesministeren ønsker at medvirke til, at de efterladte og tilskadekomne stilles bedst muligt i forhold til erstatningssagen. Ministeren har derfor bedt Arbejdstilsynet om at indstille straffesager, hvor nærtstående er involveret i overtrædelsen, til politiet. Herved opnås, at det er politiet, der træffer afgørelse i den konkrete sag og dermed kan placere et strafferetligt ansvar.

Der bliver ikke ændret på, at Arbejdstilsynet fortsat undersøger alle arbejdsulykker til bunds med henblik på at fastslå, om der er grundlag for at afgive en arbejdsmiljøreaktion. Den nye praksis relaterer sig alene til straffesagen, hvor Arbejdstilsynet fremover vil indstille sådanne sager til politiet.

Som ”nærtstående” anser Arbejdstilsynet som udgangspunkt nærmeste familie, herunder svigerfamilie. Det er dog altid en konkret vurdering, om relationen mellem den ansvarlige og den tilskadekomne kan betegnes som nær.

Venner eller bekendte anses normalt ikke for nærtstående. Der kan dog i ganske særlige tilfælde foreligge konkrete oplysninger om et særligt nært forhold, som kan medføre, at Arbejdstilsynet efter en konkret vurdering undlader at rejse en straffesag, fx ved meget nært venskab med kollega gennem mange år. I disse ganske få tilfælde lægger Arbejdstilsynet vægt på, at der var tale om et særligt nært og langvarigt venskab, hvor det står klart, at de personlige omkostninger er lige så store som ved en familierelation.

Arbejdstilsynet har i de sidste 5 år haft 10-11 sager om året, som involverer nærtstående. Af disse har 3 sager i gennemsnit være dødsulykker, mens de resterende har omhandlet nærtståendes tilskadekomst. Det er disse sager, som fremover indstilles til politiet med henblik på, at politiet vurderer, om der skal rejses en straffesag.

Arbejdstilsynet indleder ca. 1.000 straffesager for arbejdsmiljølovsovertrædelser om året.

Den nye praksis træder i kraft 1. januar 2016.