Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nu foreligger evalueringsrapporten om samarbejdet i virksomheder om arbejdsmiljø (AMO)

I foråret 2010 vedtog Folketinget nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som har til formål at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. I forbindelse med den politiske aftale om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 lagde aftaleparterne meget vægt på at sikre, at de nye regler virker efter hensigten. Det fremgår derfor af aftaleteksten, at der skulle iværksættes en ekstern undersøgelse af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Formålet med evalueringen har været dels at undersøge, hvorvidt de nye regler om AMO virker efter hensigten dels at få viden om reglernes udbredelse. Evalueringen fokuserer på de dele af virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø, der er ændret efter reglerne er trådt i kraft den 1. oktober 2010. Evalueringen viser, hvilke effekter der er opnået eller hvilke der - ud fra evalueringens resultater - kan forventes at optræde, når de nye elementer i AMO anvendes i virksomhederne i praksis.

Evalueringen belyser endvidere udbredelsen og implementeringen af reglerne, herunder hvor bredt AMO-reglerne er implementeret i praksis. Udbredelsen og implementeringen af reglerne belyses dels ud fra evalueringsundersøgelsens kortlægninger, dels ud fra resultaterne fra andre tilgængelige undersøgelser.

Evalueringen er gennemført af et konsortium under ledelse af Oxford Research, og med deltagelse af Roskilde Universitetscenter, Kubix A/S samt Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Der foreligger en hovedrapport samt 5 arbejdsnotater.

Evalueringen består af en hovedrapport og flere delrapporter.

Hovedrapporten sammenfatter resultaterne i 3 hovedemner :

  • Kap. 4 om organisering af arbejdsmiljøarbejdet
  • Kap. 5 om den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Kap. 6 om de supplerende uddannelser og kompetenceplaner.

Kapitlerne trækker på flere delundersøgelser.

Delundersøgelse A er gennemført i virksomheder med op til 10 ansatte, og fokuserer på den årlige drøftelse.

Delundersøgelse B er gennemført i 12 ”frontløber-virksomheder”, der er udvalgt for at vise, hvordan de fleksible muligheder for at indrette arbejdsmiljøorganisationen kan udnyttes, og hvordan arbejdsmiljøet integreres i den strategiske ledelse.

Til delrapport B er knyttet et bilag, med beskrivelse af de enkelte cases.

Delundersøgelse C1 er gennemført blandt virksomheder med over 10 ansatte, og undersøger den supplerende uddannelse mht. indhold, deltagernes vurderinger samt i hvilket omfang AMO-medlemmer har fået tilbudt supplerende uddannelse. Data om årsager til ikke at tage imod tilbuddet skal søges i denne delrapport.

Delundersøgelse C2 er gennemført i de samme grundpopulation af som C1, og belyser de generelle vilkår for AMO-medlemmernes arbejde. Her ser man f. eks. På tid til rådighed for arbejdsmiljøopgaver og antallet af medarbejdere, som den enkelte AMO-medlem skal dække.

Delundersøgelse D anvender en delmængde af svarene fra delundersøgelse C1, og fokuserer på om de nytiltrådte AMO-medlemmer får tilbudt og deltager i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Evalueringsrapporten er behandlet af Arbejdsmiljørådet på møde den 30. april 2014 og er derfra videresendt til beskæftigelsesministeren. Rapporten vil senere blive forelagt forligspartierne i Folketinget.

Rapporterne kan findes her.