Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye regler om indretning af visse produkter

1. juli 2013 træder ny lov om indretning m.v. af visse produkter i kraft. Som følge af loven udsteder Arbejdstilsynet 11 nye bekendtgørelser.

Lov om indretning m.v. af visse produkter

Loven retter sig primært imod fabrikanter, importører, distributører m.fl. Loven indeholder ikke nyt indhold, så den ændrer ikke praksis på området. Det nye er, at loven tydeliggør indholdet af en række EU-direktiver om indretning m.v. af de produkter, hvor Arbejdstilsynet er myndighed. Loven tydeliggør samtidig, hvem reglerne retter sig imod. 

Alle direktiverne er totalharmoniseringsdirektiver. Det vil sige, at EU har fastsat regler, der gælder i hele EU og medlemslandene må ikke stille andre eller flere krav, end de, der står i direktivet. 

Direktiverne stiller krav til indretning m.v. af visse tekniske produkter, bl.a. maskiner, elevatorer og personlige værnemidler, så de kan anvendes uden risiko for personer, husdyr m.fl. EU-direktiverne sikrer samtidig, at produkterne frit kan sælges i EU, uden at medlemslandene kan stille andre krav til indretning m.v. af produkterne. 

Hidtil har hjemlen til at gennemføre EU-direktiverne om indretning m.v. af produkter været i arbejdsmiljøloven. 

Arbejdsmiljøloven vil stadig regulere arbejdsgivers forpligtelse til at sikre, at maskiner, elevatorer og personlige værnemidler m.v. anvendes forsvarligt på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøloven vil også fortsat regulere indretning m.v. af de maskiner og andre tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af EU’s harmoniseringslovgivning, fx stiger og stilladser. 

9 EU-direktiver

Loven giver hjemmel til at gennemføre følgende 9 direktiver i dansk ret: 
  • ATEX
  • Maskiner
  • Elevatorer 
  • Tovbaneanlæg
  • Trykbærende udstyr
  • Transportabelt trykbærende udstyr
  • Simple trykbeholdere
  • Aerosolbeholdere
  • Personlige værnemidler

11 danske bekendtgørelser

Direktiverne gennemføres ved 9 nye bekendtgørelser, der træder i kraft samtidig med loven den 1. juli 2013. Samtidig udstedes en ny bekendtgørelse der gennemfører EU-Kommissionens forbud mod skæreudstyr til håndholdte buskryddere. Bekendtgørelsen om udpegning af bemyndigede organer ophæves også. 

Reglerne om udpegning af bemyndigede organer findes fremover i de 9 bekendtgørelser, der gennemfører direktiverne, der er nævnt ovenfor.

Bekendtgørelserne er opbygget anderledes end de tidligere bekendtgørelser, men kravene i bekendtgørelserne er de samme som hidtil. 

Der udstedes følgende 11 nye bekendtgørelser (link til Retsinformation): 

Yderligere information

Lov om indretning m.v. af visse produkter

EU regler og de enkelte direktiver

Markedsovervågning