Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Regler og vejledninger om offshore

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg m.v.

Offshoresikkerhedsloven (OSL)

Loven regulerer offshoreanlægs sikkerhed, arbejdsmiljøet på anlæggene samt andre forhold af sundhedsmæssig betydning. Loven træder i stedet for arbejdsmiljøloven, som ikke gælder på offshoreanlæg.

Bekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015 af offshoresikkerhedsloven 

Undergrundsloven

Loven regulerer generelt tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer i undergrunden, men også visse sikkerhedsmæssige aspekter ved offshoreanlæg og andre aktiviteter, der har forbindelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. Visse aktiviteter offshore skal således godkendes efter undergrundsloven.

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 (retsinformation.dk)

Kontinentalsokkelloven

Loven regulerer udnyttelsen af kontinentalsoklen, herunder sikkerheds- og miljømæssige forhold på transitrørledninger.

Lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som er ændret med lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 2, og lov nr. 1400 af 27. december 2008, § 3(retsinformation.dk)

Bekendtgørelser m.v.

I medfør af ovenstående love er udstedt en række bekendtgørelser, og der er udarbejdet en række vejledninger, som forklarer reglerne.

EU-forordninger

Udover danske love og regler har EU udstedt såkaldte forordninger, som er regler, der er umiddelbart gældende for virksomheder og borgere i hele EU. Der kræves således ikke nationale regler til implementering af disse, som det er tilfældet ved direktiver. På offshoreområdet eksisterer der fire forordninger. Disse er bindende og skaber rettigheder og pligter på lige fod med national lovgivning. Der er tale om:

REACH-forordningen ((EF) nr. 1907/2006), der omfatter kemikalier, herunder anvendelse af kemikalier på offshoreanlæg.

CLP-forordningen ((EF) nr. 1272/2008), der er det europæiske klassificeringssystem for kemiske stoffer og blandinger.

To markedsføringsforordninger ((EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008), vedrørende procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat og kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.

Læs mere om EU-forordninger

Vejledninger

Se vejledninger der har relevans for reglerne i loven og bekendtgørelserne.