Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Offshore olie- og gasaktiviteter

Gormfeltet 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter på de danske offshoreanlæg i Nordsøen. Arbejdstilsynet overtog opgaven fra Energistyrelsen pr. 1. januar 2015. 

Ændringer i offshoresikkerhedslovgivningen pr. 19. juli 2015

Den 19. juli 2015 skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter (offshoresikkerhedsdirektivet) være gennemført i dansk ret. Direktivet har som formål at forebygge større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og at begrænse konsekvenserne for personer og havmiljø, hvis der alligevel sker en ulykke. Offshoresikkerhedsdirektivet blev til efter ulykken i den Mexicanske Golf i 2010, hvor 11 mennesker omkom, og der skete et omfattende oliespild fra en brønd på platformen Deep Water Horizon. Offshoresikkerhedsdirektivet gennemføres primært ved en ændring af offshoresikkerhedsloven og mindre ændringer af havmiljøloven og miljøskadeloven, jf. lov nr. 1499 af 23. december 2014 om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven. De nye pligter for henholdsvis operatører og ejere træder i kraft den 19. juli 2016 for nye anlæg og den 19. juli 2018 for eksisterende anlæg.

En væsentlig ændring i offshoresikkerhedsloven, er, at selskabernes sikkerheds- og sundhedsredegørelse udvides til, at ledelsessystemet fremover også skal omfatte kontrol af risici for større ulykker i forbindelse med forurening af havmiljøet, og at redegørelsen skal gennemgås af selskaberne minimum hvert femte år. I dag er der ikke pligt til en regelmæssig gennemgang af sikkerheds- og sundhedsredegørelsen. I tillæg hertil skal der etableres en ordning for uafhængig verifikation af sikkerheds- og miljøkritiske elementer og brøndaktiviteter. I dag har selskaberne en række frivillige verifikationsordninger og en obligatorisk ordning vedrørende bærende strukturer på offshoreanlæg. Hertil kommer, at selskaberne som noget nyt skal informere tilsynsmyndigheden om større ulykker uden for EU og også som noget nyt skal sikre, at deres politik for forebyggelse af større ulykker i EU er suppleret af oplysninger om, hvilke dele af denne politik, der også gælder deres anlæg uden for EU. 

Arbejdstilsynets opgaver

Arbejdstilsynet er ressortmyndighed for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg og visse fartøjer i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas. Offshoreanlæg omfatter i den forbindelse anlæg til efterforskning og indvinding af olie og gas fra undergrunden under havbunden.

Sikkerhed omfatter den indbyggede sikkerhed i anlæg og udstyr, samt sikkerhed på arbejdspladser og ved arbejdets udførelse. Sundhed omfatter sundhedsmæssige forhold i arbejdsmiljøet og andre sundhedsmæssige forhold. Disse forhold er reguleret af offshoresikkerhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. Reguleringen minder på flere områder om reguleringen i arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, der gælder på land.

Myndighedsopgaverne omfatter:

  • Godkendelser og tilladelser i forbindelse med projektering, drift, ændringer og demontering af offshoreanlæg m.v.
  • Tilsyn med sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.
  • Udarbejdelse af regler vedrørende sikkerhed og sundhed, herunder gennemførelse af EU-direktiver.
  • I forbindelse med varetagelsen af disse opgaver deltager Arbejdstilsynet i nationalt og internationalt samarbejde som led i opbygningen af kompetencer og opfyldelsen af lovgivningsmæssige og internationale forpligtelser.

Arbejdstilsynets kontor for Offshore og Naturgas varetager sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg m.v.

Godkendelser og tilladelser

Før et produktionsanlæg detailprojekteres og bygges, skal en godkendelse af dets overordnede design godkendes af Arbejdstilsynet efter § 27 i Offshoresikkerhedsloven.

Derefter skal anlægget have en driftstilladelse efter § 28 i offshoresikkerhedsloven før det kan starte produktion af olie eller gas.

Tilsvarende skal et mobilt offshoreanlæg (borerig, indkvarteringsplatform eller andet) have en driftstilladelse efter § 28 i offshoresikkerhedsloven før det tages i brug.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelser

For at opnå en designgodkendelse eller en driftstilladelse skal der foreligge en sikkerheds- og sundhedsredegørelse for anlægget, som redegør for, hvordan sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt i forbindelse med anlæggets design, konstruktion og drift. Det er operatøren eller andre driftsansvarlige virksomheder, der har ansvaret herfor.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelsen skal ajourføres ved væsentlige ændringer i anlægget eller i de operationelle forhold.

Tilsyn med sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold

Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn med, at lovgivningen på sikkerheds- og sundhedsområdet overholdes gennem besøg på offshoreanlæg og selskabernes kontorer på land.

Tilsynet fokuserer på selskabernes kontrol af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici gennem deres ledelsessystemer for sikkerhed og sundhed. Endvidere fokuseres på inddragelsen af de ansatte i forhold af betydning for sikkerhed og sundhed.

Sikkerhedsorganisation

Anlæg, der opererer på dansk område, skal have en sikkerhedsorganisation, som opfylder betingelserne i de danske regler (faste anlæg: bekendtgørelse 1504/2010, flytbare anlæg: bekendtgørelse 1505/2010). Opfyldelse af reglerne vil normalt forudsætte, at der på anlægget er valgt sikkerhedsrepræsentanter for de ansatte. Sikkerhedsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter skal i sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg samarbejde om varetagelse og forbedring af alle sikkerheds- og sundhedsforhold på anlægget. Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen skal uddannes som angivet i bekendtgørelse 1506/2010.

Råd, komiteer og kommissioner

I henhold til offshoresikkerhedsloven er der nedsat en række kommissioner m.v. med forskellige formål. Der er tale om Offshoresikkerhedsrådet, Myndighedernes beredskabskomite og Havarikommissionen.

Internationalt samarbejde

Arbejdstilsynet deltager i internationalt samarbejde på en række områder, der vedrører sikkerhed, sundhed og miljø på offshoreanlæg.

På det sikkerheds- og sundhedsmæssige område deltager Arbejdstilsynet i et samarbejde med tilsvarende myndigheder i det Nordvesteuropæiske område gennem North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF), bilateralt med Norge og UK samt ved deltagelse i Offshore Mechanical Handling Equipment Committee. Endvidere deltager Arbejdstilsynet i et globalt samarbejde om sikkerhed og sundhed gennem International Regulators Forum (IRF).