Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Offshore olie- og gasaktiviteter

Gormfeltet 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter på de danske offshoreanlæg i Nordsøen. 

Arbejdstilsynets ansvar og opgaver

Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg og visse fartøjer i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas, under et benævnt anlæg. Anlæg er opdelt i to kategorier, produktionsanlæg, hvorfra der produceres olie og gas, og ikkeproduktionsanlæg, der omfatter resten, herunder borerigge. 

Sikkerhed omfatter den indbyggede sikkerhed i anlæg, anlægsdele og udstyr, samt sikkerhed ved indretning af arbejdspladser og ved arbejdets udførelse. Sundhed omfatter sundhedsmæssige forhold i arbejdsmiljøet og sundhedsmæssige forhold. Disse forhold er reguleret af offshoresikkerhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. Reguleringen minder på flere områder om reguleringen i arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, der gælder på land.

Arbejdstilsynets myndighedsopgaver omfatter bl.a.:

  • Godkendelser af planlagte brøndaktiviteter, hvor der er risiko for utilsigtet udslip af olie, gas eller farlige stoffer eller materialer, som kan medføre en større ulykke
  • Gennemgang af anmeldelse af design af produktionsanlæg og faste ikkeproduktionsanlæg samt rørledninger
  • Tilladelser i forbindelse med  drift, ændringer og demontering af anlæg og rørledninger
  • Godkendelser og gennemgang af anmeldelser af brøndaktiviteter
  • Tilsyn med sikkerhed og sundhed på anlæg samt brøndaktiviteter
  • Udarbejdelse af regler vedrørende sikkerhed og sundhed, herunder gennemførelse af EU-direktiver.
I forbindelse med varetagelsen af disse opgaver deltager Arbejdstilsynet i nationalt og internationalt samarbejde som led i opbygningen af kompetencer og opfyldelsen af lovgivningsmæssige og internationale forpligtelser.

Arbejdstilsynets opgaver varetages af kontoret for Offshore Olie & Gas

Godkendelse og anmeldelse af brøndaktiviteter

Før iværksættelse af brøndaktiviteter skal operatøren udføre en risikovurdering af aktiviteten, som bl.a. skal fastslå, om der er risiko for utilsigtet udslip af stoffer og materialer (typisk olie, gas eller H2S), der kan medføre en større ulykke.

Hvis risikovurderingen af brøndaktiviteten viser, at der er en risiko for udslip, der kan medføre en større ulykke, skal operatøren sikre Arbejdstilsynets godkendelse af aktiviteterne, inden de påbegyndes, efter § 28 a i offshoresikkerhedsloven. Godkendelsen sker på basis af et program for den planlagte brøndaktivitet og en risikovurdering af aktiviteterne.

Hvis risikovurderingen af brøndaktiviteten viser, at der ikke er risiko for et utilsigtet udslip af stoffer og materialer, eller at et utilsigtet udslip af stoffer og materialer ikke kan medføre en større ulykke, skal operatøren underrette Arbejdstilsynet om brøndaktiviteterne, inden de påbegyndes, efter § 28 b i offshoresikkerhedsloven.

Anmeldelse af planlagt design af produktionsanlæg m.v.

Før et produktionsanlæg, et fast ikkeproduktionsanlæg eller en rørledning detailprojekteres, bygges og installeres, skal dets planlagte, overordnede design anmeldes til Arbejdstilsynet efter § 27 i offshoresikkerhedsloven. Arbejdstilsynet har så mulighed for at komme med bemærkninger til designet, som skal indgå i færdiggørelsen af designet og i den kommende sikkerheds- og sundhedsredegørelse for anlægget eller rørledningen. 

Endvidere skal større ombygninger af eksisterende anlæg med tilsluttet infrastruktur samt nye rørledninger anmeldes efter § 27 i offshoresikkerhedsloven. Anmeldelser skal indsendes til Arbejdstilsynet så tidligt som muligt i projekteringsfasen, således at Arbejdstilsynets eventuelle bemærkninger vedrørende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og forebyggelse af større miljøhændelser kan indgå i færdiggørelsen af designet og i den efterfølgende sikkerheds- og sundhedsredegørelse.

Tilladelse til drift, ændringer og demontering

Før et produktionsanlæg kan starte produktion af olie eller gas, skal operatøren indhente en tilladelse hertil hos Arbejdstilsynet efter § 28 i offshoresikkerhedsloven.

Tilsvarende skal ejeren af et ikkeproduktionsanlæg (borerig, indkvarteringsplatform eller andet) eller en rørledning indhente en tilladelse hos Arbejdstilsynet efter § 28 i offshoresikkerhedsloven, før anlægget eller rørledningen sættes i drift.

Ønsker man at foretage væsentlige ændringer af de fysiske eller driftsmæssige forhold på et anlæg eller en rørledning, og ændringerne har betydning for risikoen for større ulykker, skal Arbejdstilsynets tilladelse indhentes efter § 29 i offshoresikkerhedsloven, før ændringerne sættes i værk.

Før kombineret drift iværksættes, dvs. en aktivitet, der udføres fra et anlæg sammen med et eller flere andre anlæg, skal en tilladelse hertil indhentes fra Arbejdstilsynet efter § 29 a i offshoresikkerhedsloven. § 29 a i offshoresikkerhedsloven gælder dog først fra d. 19. juli 2018, hvis det ene af anlæggene er et eksisterende anlæg, dvs. et anlæg, hvortil der er givet driftstilladelse før d. 19. juli 2015. Indtil da vil tilladelse til kombineret drift skulle gives i form af separate ændringstilladelser efter § 29 i offshoresikkerhedsloven for hvert af anlæggene.

Før demontering af et fast produktionsanlæg, et fast ikkeproduktionsanlæg eller en rørledning iværksættes, skal tilladelse hertil indhentes hos Arbejdstilsynet efter § 31 i offshoresikkerhedsloven.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR)

For et anlæg eller en rørledning skal der foreligge en sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR), som bl.a. redegør for, hvordan sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, samt risici for større miljøhændelser, er vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt i forbindelse med anlæggets design, konstruktion og drift. Det er operatøren af et produktionsanlæg eller ejeren af et ikkeproduktionsanlæg eller en rørledning, der har ansvaret herfor.

SSR for anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning skal udarbejdes, før anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning sættes i drift og senest i forbindelse med ansøgning om driftstilladelse. Foranstaltninger, der er beskrevet i SSR, og som skal træffes i forbindelse med driften for at reducere de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter ALARP-princippet, skal være gennemført og dokumenteret, før anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning sættes i drift.

SSR skal ajourføres ved væsentlige ændringer af anlægget eller rørledningen eller af de driftsmæssige forhold og grundigt gennemgås mindst hvert femte år af henholdsvis operatøren eller ejeren.

SSR skal være udarbejdet før, der ansøges om driftstilladelse og vedlægges ansøgningen.

Før anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning, sættes i drift, finder reglerne om almindelige pligter anvendelse for de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold under projektering, installation og bygning.

Tilsyn med sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold

Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn med, at offshoresikkerhedslovgivningen på sikkerheds- og sundhedsområdet overholdes gennem besøg på offshoreanlæg og selskabernes kontorer på land.

Tilsynet fokuserer på selskabernes styring og kontrol af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici samt risici for større miljøhændelser gennem deres ledelsessystemer for sikkerhed og sundhed. Endvidere føres der bl.a. tilsyn med udstyr, beredskab og faste- og midlertidige arbejdssteder på anlæggene. Der gennemføres interview med ledelses- og medarbejderrepræsentanter og medarbejdere, og der fokuseres endvidere på inddragelsen af de ansatte i forhold af betydning for sikkerhed og sundhed på anlæggene.

Sikkerhedsorganisation

Anlæg, der opererer på dansk område, skal have en sikkerhedsorganisation, som opfylder betingelserne i de danske reger, jf. bekendtgørelse nr. 1201 af 23. oktober 2015 om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Opfyldelse af reglerne vil normalt forudsætte, at der på anlægget er valgt sikkerhedsrepræsentanter for de ansatte. Sikkerhedsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter skal i sikkerhedsgrupper og -udvalg samarbejde om varetagelse og forbedring af alle sikkerheds- og sundhedsforhold på anlægget. Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen skal uddannes som angivet i bekendtgørelse nr. 1200 af 23. oktober 2015 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Råd, komiteer og kommissioner

I henhold til offshoresikkerhedsloven er der nedsat et offshoresikkerhedsråd, som er et partssamarbejde mellem en række myndigheder og repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstager siden. Derudover er Myndighedernes Beredskabskomité og Havarikommissionen nedsat i medfør af loven.

Internationalt samarbejde

Arbejdstilsynet deltager i internationalt samarbejde på en række områder, der vedrører sikkerhed, sundhed og miljø på offshoreanlæg.

På det sikkerheds- og sundhedsmæssige område deltager Arbejdstilsynet i et samarbejde med tilsvarende myndigheder i det Nordvesteuropæiske område gennem North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF), bilateralt med Norge og UK samt ved deltagelse i Offshore Mechanical Handling Equipment Committee. Endvidere deltager Arbejdstilsynet i et globalt samarbejde om sikkerhed og sundhed gennem International Regulators Forum (IRF).

Endelig deltager Arbejdstilsynet i EU-samarbejdet bl.a. om implementeringen af offshoresikkerhedsdirektivet gennem EUOAG (EU Offshore Authorities Group).