Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilstandsvurdering af ejendom

En grundig kortlægning af det byggeri, der skal byfornyes eller renoveres, er vigtig for kvaliteten af selve renoveringen og kan medvirke til at fjerne sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for de bygningshåndværkere, der senere skal udføre renoveringsarbejderne. Kortlægningens formål - i relation til arbejdsmiljøet i udførelsesfasen - er at få identificeret de særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, som kan opstå ved renoveringen af det eksisterende byggeri.

En tilstandsvurdering bør være så omfattende,
  • at alle nødvendige arbejder er forudset i projektet og indarbejdet i en realistisk tidsplan.
  • at sundhedsskadelige stoffer og materialer, der er risiko for at komme i berøring med, er identificeret.
  • at konstruktioner, der er ustabile eller bliver ustabile på grund af ændringer, er lokaliseret og undersøgt.
  • at konstruktioner, som de udførende skal færdes på og udføre arbejde fra, er undersøgt for deres bærerevne.
  • at installationer, fx el-installationer, der kan frembyde fare, er lokaliseret.
Nedbrydningsopgaven er sjældent beskrevet detaljeret i det samlede renoveringsprojekt. Det er i vidt omfang overladt til entreprenøren, der udfører nedbrydningen, at detailprojektere denne opgave. Det stiller krav til den kortlægning, der skal finde sted, før arbejdet påbegyndes.

Det er lovpligtigt at foretage en registrering af eventuel asbest i forbindelse med renovering. Asbest kan især forekomme ved isolerede rør og varmeanlæg samt i tagplader. Endvidere skal man være opmærksom på loftsplader, der indeholder asbest. Der tages i forbindelse med projekteringen højde for, at asbest skal fjernes under iagttagelse af særlige foranstaltninger, ligesom der i tidsplanen tages hensyn til især indvendig asbestrenovering.

Tilstandsvurderingen til brug for et projekteringsgrundlag er udførligt behandlet i BPS-publikationerne nr. 100-103 og 115-117.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering m.m. af asbest.
  • Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
  • Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv.
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen. Elektricitetsrådet 1993-94.