Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Oplysning om forekomsten og omfanget af indvendig asbest

Der skal i projektet oplyses om forekomster af indvendige asbestholdige materialer, hvis der skal ske nedbrydning heraf. Den projekterende skal være opmærksom på, at der er detaljerede regler for, hvordan arbejdet med fjernelse af indvendig asbest skal udføres. Derfor skal det indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at der skal være mulighed for, at de udførende kan leve op til kravene. Der må bl.a. ikke udføres andet arbejde i området under asbestsaneringen.

Læs også:

  • At-vejledning C.2.2-1 om asbest, juli 2005. 
Indvendig fjernelse af asbest må kun udføres af personale med særlig uddannelse. Ved arbejdet skal der etableres afskærmning, luftsluse og undertryk, så støvet ikke kan spredes. Der skal desuden etableres særlige omklædnings- og badefaciliteter for de personer, der beskæftiges med opgaven.

Efter en indvendig nedrivning skal området rengøres efter retningslinjerne i At-meddelelsen, inden der kan foretages andet arbejde i området. Indvendig nedrivning af asbest skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden det påbegyndes.

Affald, der indeholder asbest, skal opbevares og bortskaffes efter retningslinjerne i asbestbekendtgørelsens § 16 stk. 1 og 2. Det indebærer, at asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald fra fx asbestisolering og filtre, i befugtet tilstand skal opbevares og bortskaffes i tæt, lukket emballage, der mærkes med oplysninger om, at den indeholder asbest. Bortskaffelse af alle former for asbestaffald skal ske efter kommunens anvisninger.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering m.m. af asbest.
  • Bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest.