Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Indretning af ældreboliger

Information til bygherrer, projekterende og rådgivende

Januar 1999

Fokus på plejehjem og ældreboliger

Arbejdstilsynet gennemfører i 1999 en indsats over for bygherrer samt projekterende og rådgivende virksomheder, som er eller forventes at blive involveret i indretningen af ældreboliger. Målet er at sikre, at der ved ombygning af plejehjem og nybygning af ældreboliger - herunder boliger for fysisk og psykisk handicappede - tages tilstrækkeligt hensyn til arbejdsmiljøet for de ansatte, som senere skal arbejde i bygningen.

Arbejdstilsynet har som led i indsatsen udarbejdet denne folder for at gøre opmærksom på to af de muligheder, som bygherrer samt projekterende og rådgivende virksomheder har for at sikre, at arbejdsmiljøet indtænkes allerede i projekteringsfasen, så dyre efterfølgende bygningsændringer kan undgås:
 • Følg anvisningerne i vejledningen - Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. - eller
 • Benyt Arbejdstilsynets forhåndstilkendegivelsesordning.
Indsatsen er en del af Arbejdstilsynets brancheindsats "Sikkert og sundt - døgnet rundt", der omfatter arbejde med voksne plejekrævende mennesker. Det overordnede formål med brancheindsatsen, som ligeledes gennemføres i 1999, er at styrke det forebyggende arbejde i forhold til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Hvad er ældreboliger

Ifølge lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. benyttes betegnelsen ældreboliger om boliger, der er indrettet til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Den berettigede personkreds omfatter bl.a. fysisk plejekrævende personer, der er afhængige af andres hjælp i dagligdagen. Det kan fx være beboere, der ikke selv er i stand til at komme ud af sengen og i bad eller på toilettet.

Når eksisterende plejehjem eller beskyttede boliger ombygges, overgår de oftest til at være ældreboliger, der er indrettet som plejeboliger. Plejeboliger er ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov.

Manglende plads giver problemer

Hvert år anmeldes der mange arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker som følge af personhåndtering inden for social- og sundhedsområdet. En af forudsætningerne for at nedbringe antallet af lidelser og ulykker er, at boliger til fysisk plejekrævende indrettes med tilstrækkelig plads, så de ansatte kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og benytte de fornødne tekniske hjælpemidler. Anvendelsen af tekniske hjælpemidler afhænger af, hvor plejekrævende den kommende beboer er.

Vigtigt med tæt samarbejde

Sikkerhedsgruppen inddrages allerede i projekteringsfasen, når en virksomhed skal bygge eller ombygge. Projekteringen bør foregå i tæt samarbejde mellem bygherren, den projekterende, arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på den pågældende virksomhed. Når AMO inddrages i projekteringsfasen, er det for at undgå, at arbejdsmiljøproblemer, der kunne være forudset og løst i selve byggeriet, skal løses efter, at byggeriet står færdigt.

Arbejdstilsynet kommer på besøg

Der vil blive fokuseret særligt på pladsforholdene, når Arbejdstilsynet som led i brancheindsatsen besøger ca. 1.200 institutioner i løbet af 1999. Desuden tager Arbejdstilsynet i det almindelige tilsynsarbejde på institutionerne udgangspunkt i vejledningen - Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. - fx når pladsbehovene skal vurderes. Vejledningen vil også være retningsgivende ved Arbejdstilsynets vurdering af arbejdsmiljøforhold ved byggeri, der ikke er omfattet af lov om almene boliger mv. De pladsbehov, der er angivet i vejledningen, vil således være vejledende på sammenlignelige områder.

Vejledning om indretning af ældreboliger

Vejledningen - Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.- er et godt værktøj til arbejdsmiljørigtig projektering. Den beskriver detaljeret, hvordan ældreboliger for fysisk plejekrævende kan indrettes, så der tages hensyn til både beboernes og plejepersonalets krav og behov. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at beboernes funktionsniveau kan ændres med tiden.

Ved at bruge vejledningens anvisninger kan man fx sikre en hensigtsmæssig indretning af toilet/baderum og soveværelser, hvor en stor del af plejearbejdet typisk foregår. Fordelen er, at man kan undgå de fejl og dyre bygningstekniske ændringer, som kan være konsekvensen, hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til plejepersonalets arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen.

Når anvisningerne følges, vil Arbejdstilsynet normalt ikke stille yderligere pladsmæssige krav. Det er dog vigtigt at understrege, at der ved brug af vejledningen skal tages højde for den brugergruppe, som senere skal bo i ældreboligen.

Med vejledningen får man:
 • En systematisk gennemgang af retningslinjer og krav på området
 • Angivelser af pladsbehov i boligerne
 • Information om, hvordan uhensigtsmæssigheder og fejl kan undgås.

Pladsbehov i boligerne

Vejledningens angivelser af pladsbehov har udgangspunkt i et computerbaseret ergonomiprogram med efterfølgende praktisk afprøvning af indretningsforslagene. I det dokumentationsmateriale, som vejledningen bygger på, er der taget hensyn til de fire faktorer, som pladsbehovet i boligerne overordnet er betinget af. Faktorerne er:
 • De funktioner, der skal udføres i boligen
 • Beboernes forskellige funktionsniveauer
 • Beboernes og personalets højde og drøjde
 • Valg af eventuelle hjælpemidler i boligen.

Køb af vejledningen

Vejledningen, som er udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen, Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Arbejdstilsynet, er et godt værktøj til alle, der beskæftiger sig med projektering af ældreboliger. Den koster 295 kr. ekskl. moms og kan bestilles hos:

Forlaget Kommuneinformation
Kundeservice
Sommerstedgade 5
1718 København V
Telefon 33 11 38 00
Telefax 33 86 05 10.

Bestillingsnummer 7211.

Derudover henvises til Arbejdstilsynets cirkulæreskrivelse nr. 3/1997

Forhåndstilkendegivelser fra Arbejdstilsynet

Alle bygherrer kan anmode kommunen (som byggesagsbehandlingsmyndighed) om at indhente en forhåndstilkendegivelse fra Arbejdstilsynet. Ordningen omfatter med få undtagelser alt ukompliceret erhvervsbyggeri, privat og offentligt, hvor anvendelsen er afklaret på opførelsestidspunktet. Bygherrekredsen for almene ældreboliger er afhængig af, hvordan ældreboligen tilvejebringes og kan være enten almene boligorganisationer, kommuner, amtskommuner eller selvejende institutioner. Ordningen er frivillig, og Arbejdstilsynet binder ikke kommunen i forhold til den endelige byggetilladelse med en forhåndstilkendegivelse.

En forhåndstilkendegivelse kan betragtes som et tilbud om at opnå sikkerhed for, at et byggeri lever op til de arbejdsmiljøretlige krav. Tilbuddet kan med fordel benyttes i forbindelse med opførelse eller ombygning af ældreboliger, plejehjem mv., så man sikrer, at projektet rummer mulighed for at skabe et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for plejepersonalet.

Med tilkendegivelsen følger Arbejdstilsynets vurdering af, om der i projektet synes at være taget tilstrækkeligt hensyn til arbejdsmiljøforholdene, herunder fx pladsforhold og ventilation i arbejdsrummene.

Arbejdstilsynet skal have de relevante oplysninger

Ved en anmodning om forhåndstilkendegivelse skal der sammen med et udkast til den endelige byggetilladelse fremlægges de relevante oplysninger, herunder:
 • Oplysninger til identifikation af ejendommen eller enheden
 • Oplysning om de bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, som projektet eventuelt er i strid med
 • Oplysning om den forventede brug af arbejdsstedet samt antallet af beskæftigede
 • Relevant tegningsmateriale, fx planer, snit og facader, med oplysninger om overflader, ventilation, flugtveje mv.

Udtalelsen er administrativt bindende

Ved forhåndstilkendegivelser udtaler Arbejdstilsynet sig vejledende og på det foreliggende grundlag. Den vejledende udtalelse er administrativt bindende for Arbejdstilsynet for så vidt angår de forhold, som Arbejdstilsynet har taget stilling til. Grundlaget for en forhåndstilkendegivelse kan bortfalde helt eller delvis ved nye regler eller ny viden.

Yderligere information

Ordningen om forhåndstilkendegivelser fra Arbejdstilsynet beskrives mere udførligt i CIR-15-1: Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger
 

Vejledning om indretning af ældreboliger

Vejledning om indretning af ældreboliger