Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sikkerhed bygger på planlægning

Information til bygherrer

Det er vanskeligt at forestille sig, at ansatte på byggepladser med dårlige belysningsforhold, støj, nedstyrtningsfare og dårlige adgangsveje fremstiller byggeri af høj kvalitet, med en lang levetid og til en fordelagtig pris.

Det er Arbejdstilsynets erfaring, at ansatte på byggepladser med et godt arbejdsmiljø udfører arbejde af højere kvalitet og hurtigere end ansatte på byggepladser med dårlige arbejdsmiljøforhold. Efter Arbejdstilsynets opfattelse er det derfor i bygherrens interesse at sikre et godt arbejdsmiljø under byggeriet. Det er afgørende for kvaliteten, prisen og levetiden på det færdige byggeri.

Bygherren kan selv præge processen

Mens brugen af et byggeri strækker sig over mange år, tager byggefasen fra planlægning til færdiggørelse typisk kort tid. Bygherren bør være aktiv deltager i byggefasen og stille krav om kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Omkostningerne i byggefasen beløber sig ofte til 30-40 pct. af de samlede omkostninger til opførelse, vedligeholdelse og bortskaffelse i hele byggeriets levetid. Hvis bygherren fokuserer på kvalitet, arbejdsmiljø og miljø i byggefasen, kan han sikre, at omkostningerne i videst muligt omfang fører til et optimalt byggeri.

Dobbeltarbejde og materialesvind kan undgås

Ved at øge indsatsen i byggeriets planlægnings-, tilrettelæggelses- og udførelsesfase kan man både forbedre byggeriets kvalitet og sænke prisen. Projekteringen ændres fx ofte under udførelsen. Det betyder ændringer i de entrepriser, der allerede er gennemført. Det kan undgås ved at planlægge bedre, så arbejdet ikke begynder, før projekteringen er færdig.

Hvis arbejdsprocessernes rækkefølge tilrettelægges bedre, kan man også undgå at nedbryde allerede udført arbejde for at gennemføre senere entrepriser.

Projektændringer, der sker under pressede forhold fx i forhandlingsfasen efter licitation fordi de modtagne tilbud ikke holder sig inden for bygherrens økonomiske ramme, og især projektændringer under selve byggefasen, foretages ofte på en måde, der har karakter af "hovsaløsninger". Disse beslutninger træffes ofte uden, at der tages hensyn til helheden i projektet. Det er her vanskeligt at overskue alle hensigtsmæssige og nødvendige ændringer i tidsplanen. Det er også vanskeligt at overskue, i hvilket omfang ændringer i én entreprises arbejdsbetingelser vil medføre arbejdsmiljøproblemer for andre entrepriser.

Endelig er der på byggepladser ofte et materialesvind på 5-10 pct. Materialesvindet skyldes bl.a. ødelæggelse under forkert intern transport, tyveri eller oplagring på dårlige oplagringspladser. Man kan derfor reducere materialesvindet ved en bedre planlægning af materialernes levering til og transport på byggepladsen. En god byggelogistik afhjælper problemer samtidig med, at det gavner arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Bygherren skal opfylde fire lovkrav

Bygherren er karakteriseret som opdragsgiveren i bygge- og anlægsopgaver. I alle bygge- og anlægsopgaver er bygherren den, for hvis regning og bestilling opgaven udføres. Arbejdsmiljøloven stiller fire krav til bygherren, som han har pligt til at overholde i forbindelse med gennemførelsen af et byggeri. Bygherren skal:
  • Afgrænse byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger inden licitation
  • Koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen
  • Udarbejde og ajourføre en plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet.

Afgrænsning af fælles sikkerhedsforanstaltninger

Bygherren skal afgrænse og koordinere de fælles sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen, hvis der er to eller flere arbejdsgivere, som samtidig beskæftiger mindst 11 personer, der udfører arbejde på byggepladsen.

Afgrænsningen foretages af bygherren i udbudsmaterialet. Bygherren skal angive, hvilke arbejdsgivere der skal etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige fælles sikkerhedsforanstaltninger som fx færdselsveje, materialedepoter, orienteringsbelysning, el-installationer og affaldshåndtering.

Koordinering af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen

Bygherren skal under byggeriet koordinere det fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen i overensstemmelse med beskrivelsen i udbudsmaterialet og planen for sikkerhed og sundhed. Bygherren bør foretage runderinger på byggepladsen. Hvis der konstateres manglende foranstaltninger, skal han kontakte den arbejdsgiver, som har fået forpligtelsen tildelt ved afgrænsningen, for at få manglerne udbedret. Bygherren skal som led i koordineringen afholde fælles sikkerhedsmøder på byggepladsen.

Plan for sikkerhed og sundhed

Bygherren skal udarbejde og ajourføre en plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed, hvis der er to eller flere arbejdsgivere, som samtidig beskæftiger mindst 11 personer på pladsen. Planen for sikkerhed og sundhed bruges bl.a. til at identificere de områder på byggepladsen, hvor der skal etableres fælles foranstaltninger. Planen skal bl.a. beskrive de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres, og hvem der skal sørge for det.

Planen skal altså indeholde afgrænsningen af sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne på fællesområderne. Derudover skal planen beskrive de forhold på pladsen, der har betydning for, at den enkelte arbejdsgiver kan udføre sin entreprise sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både i forhold til sig selv og sine ansatte samt i forhold til andre på byggepladsen. Det kan fx være områder, hvor der er begrænset adgang på grund af epoxyarbejde, nedbrydningsarbejde eller kranløft.

Et vigtigt redskab i forbindelse med byggeriets gennemførelse er tidsplanen, hvor byggeriets rækkefølge er planlagt, og hvor det er angivet, hvor megen tid, der er afsat til de enkelte byggearbejder. Planen for byggepladsens sikkerhed og sundhed skal foreligge inden byggepladsen etableres. Hvis bygherren overdrager forpligtelsen til at udarbejde planen til en anden person, må det gøres i så god tid, at der er en reel mulighed for at udføre arbejdet med en tilfredsstillende kvalitet og detaljeringsgrad.

Planen for byggepladsens sikkerhed og sundhed er et godt styringsredskab for det fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen.

Anmeldelse af byggepladsen

Bygherren skal anmelde byggepladsen til det lokale Arbejdstilsyn, hvis
  • byggepladsens forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidig eller
  • den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.
    Anmeldelsen skal foretages på en særlig blanket. En kopi af anmeldelsen skal placeres et synligt sted på byggepladsen. Anmeldelsesblanketten kan rekvireres hos Arbejdstilsynet.

Pligterne kan overdrages

Bygherren kan overdrage hver af de fire forpligtelser fuldt ud til en anden person. Bygherren bør sikre, at den person, som han overdrager en eller flere af forpligtelserne til, er i stand til at løfte opgaven. Bygherren kan trække en forpligtelse tilbage og eventuelt overdrage den til en anden person. Den person, som har fået overdraget forpligtelsen, kan ikke videregive den til en anden.

Bygherrer, som ikke er bekendt med planlægningen og styringen af et byggeforløb, vil ofte med fordel kunne engagere en byggesagkyndig til at overtage bygherreforpligtelserne.

Hvis bygherren overdrager ansvaret for koordineringen og planen for sikkerhed og sundhed til en anden, bør han overveje, om det er hensigtsmæssigt, at denne person også har den nødvendige kompetence/fuldmagt til at gøre mangelindsigelse gældende for entreprenørernes manglende overholdelse af de dele af kontrakten, der har relation til arbejdsmiljøarbejdet.

Bygherren bør deltage aktivt i alle faser

Ved valg af projekterende og entreprenører, der skal deltage i byggeriet, bør bygherren sikre sig, at samarbejdsparterne har kendskab til de gældende regler og den praksis, som gælder på arbejdsmiljøområdet.

Forundersøgelser

Den projekterende skal i projektet oplyse om særlige risici og andre særlige forhold ved byggeriet, som har betydning for sikkerheds- og sundhedsforholdene ved byggeriets gennemførelse. Den projekterende bør i den forbindelse undersøge, om der fx findes installationer i jorden eller nedgravede, farlige stoffer og materialer. Bygherren kan ofte medvirke til at fremskaffe oplysningerne, hvis han har særligt kendskab til områdets historie.

Bygherren må være indstillet på at bekoste de nødvendige forundersøgelser, også i relation til arbejdsmiljøet.

Projektering

De projekterende skal gennem deres arbejde skabe rammerne for, at byggeriet kan udføres og bruges så sikkert og sundt som muligt. Det er i projekteringsfasen, at der er størst mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet under byggeriet. Samtidig er det i projekteringsfasen, at omkostnin-gerne ved at indføje miljøtiltag er lavest. Det er også her, at grundlaget for mange arbejdsmiljøproblemer skabes, fordi koordineringen mellem de forskellige projekterende firmaer ofte er mangelfuld.

Udbud

Den projekterende skal senest ved projektets aflevering til bygherren angive, om projektets størrelse kræver, at der udarbejdes en plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed, så en første version af planen kan udsendes som en del af udbudsdokumenterne.

Bygherren skal have en liste fra den projekterende med angivelse af de særlige risici og andre særlige forhold, som har betydning for sikkerheden og sundheden ved projektets udførelse. Det gælder dog ikke, hvis den projekterende har fået overdraget forpligtelsen til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet anbefaler, at bygherren engagerer den projekterende til også at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed sammen med projektet, både for at den kan sendes med i udbud og for at prisen på sikkerhedsforanstaltningerne kan fastsættes.

Bygherren bør sikre sig, at de arbejdsgivere, der inviteres til at give tilbud, har kendskab til arbejdsmiljølovens bestemmelser, miljølov m.m., så de er i stand til at udføre arbejdet forsvarligt.

Licitation

Bygherren bør sikre sig, at alle de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger er omfattet af tilbuddet, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger prisfastsættes som andre kontraktuelle forhold og indgår i vurderingen af, hvilket tilbud der er billigst.

Forhandling med bydende

Efter licitationen skal bygherren ved forhandlinger med lavestbydende være opmærksom på, at besparelser i de arbejdsmiljømæssige foranstaltninger kan resultere i, at der kommer ekstra udgifter til fx forbedring og vedligeholdelse af adgangsveje og til bedre oprydning i forbindelse med byggeriets gennemførelse. Bygherren skal også være opmærksom på, at der kan komme ekstra udgifter til senere vedligeholdelse af byggeriet eller kortere levetid for byggeriet. Besparelser i kvaliteten betyder ofte en kortere levetid for byggeriet eller øgede vedligeholdelsesudgifter.

Planen for byggepladsens sikkerhed og sundhed skal ajourføres med de oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med kontraktskrivningen. Oplysninger om, hvilke entreprenører der er ansvarlige for at etablere og vedligeholde de forskellige fælles sikkerhedsforanstaltninger, skal indføjes i planen. Endvidere skal planen tilpasses de arbejdsmetoder, som arbejdsgiveren vil bruge ved byggeriets udførelse, og som kan få betydning for andre arbejdsgiveres ansatte på byggepladsen.

Udførelse

Bygherren skal sørge for, at de fælles sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen koordineres under byggeriets udførelse. Det kan han gøre ved runderinger på byggepladsen og ved at holde sikkerhedsmøder. Runderinger på pladsen foretages efter behov, det vil sige afhængig af aktiviteterne og deres omfang på pladsen. Sikkerhedsmøderne afholdes regelmæssigt typisk en gang om måneden i forbindelse med byggemøderne. Derudover afholdes særlige sikkerhedsmøder, når der er behov for det, ved ulykker, større projektændringer o.l.

Koordineringen af de fælles sikkerhedsforanstaltninger skal ske med udgangspunkt i planen for byggepladsens sikkerhed og sundhed. Planen ajourføres med den supplerende afgrænsning, der måtte blive nødvendig under byggeriets udførelse.

Aflevering

Bygherren bør sikre sig, at han ved afleveringen af byggeriet modtager en driftsvejledning for bygværket, der beskriver, hvordan rengøring, vedligeholdelse og drift af byggeriets enkeltdele foretages på en miljø- og arbejdsmiljømæssig formålstjenlig og forsvarlig måde.

Bygherren bør sikre sig, at driftsvejledningen indeholder en liste over de forhold ved bygværkets konstruktion, indretning m.m., der har betydning for sikkerhed, sundhed og miljø ved fremtidige arbejder. Der kan fx angives, hvilke forholdsregler der er truffet for at sikre mod nedstyrtningsfare ved en kommende renovering af taget.

Driftsvejledningen skal opbygges med bidrag fra alle de deltagende parter i byggeriet. Bidragene samles og systematiseres typisk af koordinatoren for byggepladsens sikkerhed og sundhed.

Yderligere materiale

  • At-meddelelse nr. 6.01.3 om bygherrens ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven.
  • Arbejdsmiljø og projektering af byggeri. Folderen vejleder om nogle af de krav, arbejdsmiljølovgivningen stiller ved projektering og rådgivning ved udførelsen af et traditionelt byggeri.

Sikkerhed bygger på planlægning

Arbejdstilsynet gennemfører fra april til oktober 1999 en informationsindsats om bygherrers forpligtelser specielt i forbindelse med nybyggeri og store ombygningsarbejder som fx byfornyelse og anlægsarbejder. Formålet med indsatsen er at gøre bygherrerne opmærksomme på deres forpligtelser efter arbejdsmiljøloven og deres muligheder for at påvirke byggeprocessen i gunstig retning med hensyn til byggeriets arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og økonomi.