Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland
foretages følgende ændringer:

1. Efter § 27 indsættes:

»Sikkerhedsorganisationens uddannelse

§ 27 a. Efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe skal arbejdsgiveren tilmelde sikkerhedsorganisationens medlemmer til den foreskrevne arbejdsmiljøuddannelse, jf. § 1 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

  1. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har fået den før 1. marts 2010 foreskrevne uddannelse.
  2. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. § 26 a i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Stk. 3. Senest 4 uger efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe eller ved nyvalg til sikkerhedsgruppen skal sikkerhedsgruppens medlemmer tilmeldes arbejdsmiljøuddannelsen.

Stk. 4. For sikkerhedsgrupper, der dannes på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsområdet, er tilmeldingsfristen senest 2 uger efter sikkerhedsgruppens oprettelse.

Stk. 5. Uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter oprettelse eller genetablering af en sikkerhedsgruppe.

Stk. 6. Sikkerhedsorganisationens medlemmer, herunder den daglige leder af sikkerhedsarbejdet, har pligt til at deltage i den fastsatte arbejdsmiljøuddannelse, jf. dog stk. 2.«

2. Efter § 36 indsættes:

»Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

§ 36 a. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd følger udviklingen i virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd kan på denne baggrund fremkomme med forslag og initiativer til styrkelse og effektivisering af sikkerhedsorganisationens funktion, herunder arbejdsmiljøuddannelsen.«

3. I § 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 26, stk. 1«: », § 27 a, stk. 1,«

§ 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2010.

Arbejdstilsynet, den 6. april 2010

JENS JENSEN/ Charlotte Skjoldager