Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Færre anmeldte arbejdsulykker i 2011

Nyhedsbrev den 28. august 2012

Antallet af anmeldte arbejdsulykker var lavere i 2011 end i 2010. Antallet af anmeldte arbejdsulykker er også samlet set faldet siden 2006, mens antallet af dødsulykker er faldet fra 66 i 2006 til 41 i 2011. Det fremgår af Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2006-11.

I 2011 blev der i alt anmeldt 42.567 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er 1.778 færre end i 2010, og det svarer til et fald på 4 pct. I hele perioden 2006-2011 er der sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 13 pct.

I 2011 blev der anmeldt 41 arbejdsulykker med døden til følge. Det er næsten samme niveau som i 2010.

Tabel 1 viser antallet af arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden 2006-2011 fordelt på alvorlighed og registreringsår. Alvorlige arbejdsulykker er arbejdsulykker, der har medført amputationer, knoglebrud eller skader på store dele af legemet, men som ikke er dødsulykker.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 fordelt på alvorlighed og registreringsår 

Alvorlighed 

 

Registreringsår 

 2006

2007

 2008

 2009

2010 

2011

Død 

61 

66 

44 

 44

39 

41 

Andre alvorlige ulykker 

 5.778

 5.536

5.663 

4.843 

5.637 

5.398 

Andre ulykker 

42.863 

43.211 

43.809 

37.637 

38.669 

37.128 

I alt 

48.702 

 48.813

49.516 

42.524 

44.345 

42.567

Fakta om anmeldelse og opgørelse af arbejdsulykker

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører, at den ansatte ikke kan arbejde i mindst én dag ud over den dag, skaden skete.

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter derfor de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2006 til og med 31. december 2011.

Undersøgelser har vist, at arbejdsgiverne ikke anmelder alle de arbejdsulykker, som de har pligt til. Det skønnes, at lidt under halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Motivationen til at anmelde kan variere afhængig af bl.a. skadelidtes alder, virksomhedens branche og skadens alvorlighed.

Tabel 2 og figur 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 2006-11 set i forhold til beskæftigelsen i de enkelte år (incidensen1). I 2011 blev der anmeldt 160 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Ulykkesincidensen er faldet med godt 3 pct. fra 2010 til 2011og med næsten 10 pct. siden 2006. 

Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) fordelt på alvorlighed og registreringsår

Alvorlighed 

 

Registreringsår 

 2006

2007

 2008

 2009

2010 

2011

Død 

0,22 

0,23 

0,15 

0,16

0,15 

0,15 

Andre alvorlige ulykker 

21

 20

20 

17 

21 

20 

Andre ulykker 

156 

153 

153 

134 

144 

139 

I alt 

177 

 173

173 

152 

165 

160

Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) De anmeldte arbejdsulykker i perioden 2006-11 er i årsopgørelsen 2011 fordelt på skadetyper, branchegrupper, skademåder, alder, køn og statsborgerskab mv. I de interaktive tabeller 2006-2011 på Arbejdstilsynets hjemmeside er de anmeldte arbejdsulykker herudover fordelt på jobtyper og geografiske regioner.

1 Årets ulykkesincidens beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede i november året før. Til belysning af udviklingen over en årrække af antallet anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen har denne metode vist sig egnet. Danmarks Statistiks tal for beskæftigede i 2011 kaldet ”RAS 2011” (Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik) er lig antallet af beskæftigede ved udgangen af november 2010

De vigtigste konklusioner fra årsopgørelsen

Antallet af arbejdsulykker med døden til følge er faldet støt siden 90’erne

I 2011 blev der til Arbejdstilsynet anmeldt 41 arbejdsulykker, der medførte døden (dødsulykker). I perioden 2006-2011 har antallet af dødsulykker ligget på et gennemsnit på 51 tilfælde om året. Det er langt færre end fx i slutningen af 1990’erne, hvor antallet lå på gennemsnitligt 80 om året.

Hvordan sker skaderne?

De fleste arbejdsulykker i 2011 skyldtes fald og stød imod noget, som udgjorde 30 pct. På en andenplads kom akut fysisk overbelastning af kroppen med 24 pct. og tredjepladsen var ulykker, hvor skadelidte blev ramt af en genstand, med 14 pct.

Statistik for udenlandske arbejdstagere

Der blev som noget nyt i 2009 indført en registrering af skadelidtes statsborgerskab. Andelen af arbejdsulykker, hvor skadelidte var statsborger i et andet land end Danmark, har de sidste fire år ligget på omkring 7 pct.

Efter danske statsborgere anmeldes der samlet set flest arbejdsulykker blandt tyske, polske, tyrkiske og svenske statsborgere. Incidensen af anmeldte arbejdsulykker er generelt højere for ikke-danske statsborgere end for alle anmeldte arbejdsulykker. Dette er særligt udpræget i brancherne inden for bygge- og anlægsområdet, metal og maskiner, plast, glas og beton, slagterier, vand, kloak og affald, transport af passagerer samt transport af gods.

Kontaktpersoner

Jens Skovgaard Lauritsen, tlf: 72 20 89 67, e-mail: jsl@at.dk
Anders Christensen, tlf: 72 20 87 09, e-mail: ach@at.dk