Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Færre arbejdsulykker 2009

Nyhedsbrev den 7. november 2010

Antallet af anmeldte arbejdsulykker er i 2009 faldet kraftigt i forhold til årene før. Til gengæld er antallet af dødsulykker det samme. Det viser den nye rapport: ”Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 - Årsopgørelse 2009”, som er blevet offentliggjort i dag.

I 2009 blev der i alt anmeldt 42.544 arbejdsulykker. Det er det laveste antal siden 2003, hvor tallet var 42.139. Fra 2008 til 2009 er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet med hele 14 pct. Et så stort fald i antallet af anmeldelser fra et år til et andet er ikke set siden 1986-1987, hvor karensdagen blev afskaffet.

Faldet fra 2008 til 2009 kan efter alt at dømme tages som udtryk for, at der er sket færre arbejdsulykker. Underrapporteringsgraden har nemlig i 10-års perioden 1998-2007 ligget nogenlunde konstant på godt 50 pct. Der er ingen grund til at antage, at underrapporteringsgraden skulle være steget markant i 2009.

Ifølge foreløbige beskæftigelsestal1 fra Danmarks Statistik er beskæftigelsen faldet med ca. 5 pct. fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Når man sammenholder beskæf-tigelsestallet med faldet i anmeldte arbejdsulykker, er det reelle fald i antallet af an-meldte arbejdsulykker på knapt 10 pct.

Faldet i antallet af anmeldte arbejdsulykker varierer fra branche til branche. Faldet er særlig stort inden for ’Metal og maskiner’ (41 pct.), Slagterier (38 pct.)’, ’Transportmidler’ (37 pct.), ’Træ og møbler’ (36 pct.), ’Plast, glas og beton’ (35 pct.) samt Bygge- og anlægsbranchegrupperne (17 - 23 pct.).

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Alvorlighed  Registreringsår
 2004  2005  2006  2007  2008  2009

Død

 45

 59

 61

 66

 44

44

Andre alvorlige ulykker

 5.007

 5.249

 5.778

 5.537

 5.665

4.845

Andre ulykker

 38.626

 41.798

 42.866

 43.215

 43.811

37.655

I alt 

 43.678

 47.106

 48.705

 48.818

 49.520

42.544

1 Årets ulykkesincidens beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede i november året før. Til belysning af udviklingen over en årrække af antallet anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen har denne metode vist sig egnet.

Danmarks Statistiks tal for beskæftigede for 2009 kaldet ”RAS 2009” (Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik) er således lig antallet af beskæftigede i november 2008. Ifølge Danmarks statistiks ”RAS 2008” og ”RAS 2009” er beskæftigelsen faldet med 1 pct. fra 2007 til 2008. Andre beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik ”Foreløbige beskæftigelsestal” for 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009 peger imidlertid på, at der samlet set er sket en tilbagegang i beskæftigelsen på 5 pct. fra 2008 til 2009. Faldet i beskæftigelsen kan således ikke forklare faldet i antal anmeldte arbejdsulykker på 14 pct. fuldt ud. Der er yderligere tale om ”Foreløbige beskæftigelsestal”, der især på brancheniveau er meget usikre, og som derfor ikke kan anvendes til incidensberegninger på brancheniveau.”
 

Fakta om anmeldelse og opgørelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter således de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2004 til 31. december 2009.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører, at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i mindst én dag udover den dag, vedkommende kom til skade.

Tabel 2 og figur 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 2004-09 set forhold til beskæftigelsen i de enkelte år (incidensen1). I 2009 er der anmeldt 150 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Incidensen er således faldet med 15 pct. siden 2008.

Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Alvorlighed  Registreringsår
 2004  2005  2006  2007  2008  2009

Død

 0,17

 0,22

 0,22

 0,23

0,15

0,16

Andre alvorlige ulykker

 19

 19

 21

 20

20

17

Andre ulykker

 143

 154

 156

 153

 153

133

I alt 

 161

 174

 177

 173

 173

150Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 pr. 10.000 beskæftigede (incidens)

Øvrige hovedkonklusioner fra årsrapporten

Antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang er uændret

Der er i 2009 anmeldt 44 arbejdsulykker med dødelig udgang (dødsulykker). I perioden 2004-2009 har antallet været lavest i 2008 og 2009 med 44 tilfælde om året og højest i 2007 med 66 tilfælde. Det svarer til et gennemsnit på 53 tilfælde om året. Det er langt færre end i slutningen af 90’erne, hvor antallet lå på op mod 80 tilfælde om året.

Hver tiende beskæftigede udsættes for en ulykke hvert tredje år (2004-2009)

I perioden 2004-2009 er der blevet anmeldt ca. 47.000 arbejdsulykker om året. Det svarer til, at hver anden beskæftigede bliver udsat for en arbejdsulykke i løbet af et arbejdsliv på 30 år. Med en underrapportering på ca. 50 pct. svarer det til, at alle beskæftigede bliver udsat for en arbejdsulykke i løbet af 30 år.

Færre arbejdsulykker for nyansatte

Der er anmeldt godt 5.000 færre arbejdsulykker for nyansatte i 2009 end i 2008. (Ved nyansat forstås en person, der har vært ansat under et år). Dette svarer til 72 pct. af det samlede fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Andelen af arbejdsulykker, der vedrører nyansatte, er faldet fra at udgøre 31 pct. i 2008 til 24 pct. i 2009.

Statistik for udenlandske arbejdstagere

Der er som noget nyt indført en registrering af skadelidtes statsborgerskab. Andelen af arbejdsulykker, hvor skadelidte på ulykkestidspunktet var statsborger i et andet land end Danmark, er steget fra 4 pct. i 2004 til 7 pct. i 2008 og 2009. Efter Danmark anmeldes der samlet set flest arbejdsulykker, der vedrører statsborgere i Tyskland, Tyrkiet, Polen og Sverige.

Hvordan er skaderne sket?

De væsentligste måder at komme til skade på som resultat af en arbejdsulykke i 2009 var:

  1. Akut overbelastning af legemet, herunder psykisk belastning (30 pct.),
  2. Fald, stødt imod noget (25 pct.) og
  3. Ulykker, hvor skadelidte er blevet ramt af en genstand, fx nedfald (15 pct.).

Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 fordelt på skadetyper, branchegrupper, ansættelsesperioder, skademåder og køn fremgår af årsopgørelsen 2009 og af de interaktive tabeller 2004-2009.

Kontaktpersoner:

Centerchef Jesper Sandberg, telefon 72 20 97 25
Chefkonsulent Niels Kofod, telefon 72 20 85 73
Faglig medarbejder Anders Christensen, telefon 72 20 87 09

 

Læs årsopgørelse:

Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009

Se interaktive tabeller:

Arbejdsulykker 2004-2009

Læs også:

Pressemeddelelse

Temaside om ulykker

Undgå ulykker