Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsulykker 2007

Antallet af årligt anmeldte arbejdsulykker er stagneret. Der er anmeldt ligeså mange arbejdsulykker i 2007 som i 2006. Desværre er antallet af arbejdsulykker, hvor skadelidte er omkommet, steget til samme niveau som før 2002.

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2002 til 31. december 2007. Arbejdstilsynet udarbejder særskilte opgørelser over arbejdsulykker, der har medført døden, hvor ulykkerne opgøres efter det år, hvor de er sket, det vil sige ulykkesår. Dette sker, fordi antallet af arbejdsulykker, der har medført døden, er meget lille, og fordi aktørerne på arbejdsmiljøområdet inden for de enkelte brancher er meget opmærksomme på disse ulykker. Tit har disse aktører selv kendskab til de enkelte tilfælde og ønsker at kunne sammenligne egne opgørelser med tilfælde anmeldt til Arbejdstilsynet.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører arbejdsudygtighed i mindst en dag udover tilskadekomstdagen.

Arbejdsulykker, der har medført døden

Der er i 2007 sket 65 arbejdsulykker med dødelig udgang, som er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet (tabel 1). I 2007 er der til Arbejdstilsynet blevet anmeldt 66 arbejdsulykker med dødelig udgang (tabel 2). Det er det højeste antal siden 2001 men fortsat lavere end i slutningen af 1990'erne.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden 2002-2007, fordelt på branchegruppe (49 grupper) og ulykkesår.

Branchegruppe (49 grupper)

Ulykkesår

I alt

2002

2003

2004

2005

2006

2007

42 - Landbrug

3

5

2

4

14

8

36

27 - Kontor og administration

9

5

4

8

3

5

34

09 - Jord, beton og belægning

3

6

3

6

2

10

30

16 - Transport af gods

6

3

7

2

3

8

29

10 - Murer-, snedker- og tømrerforretninger

1

3

4

10

2

3

23

15 - Engroshandel

7

3

2

2

3

2

19

Øvrige branchegrupper og uoplyst

28

26

22

24

31

29

160

I alt

57

51

44

56

58

65

331

Tabel 1 viser antallet af arbejdsulykker, der har medført døden, fordelt på branchegrupper og ulykkesår. Branchegrupperne er sorteret efter det samlede antal arbejdsulykker, der har medført døden, for alle seks år. De seks navngive branchegrupper tegner sig for lidt over halvdelen af tilfældene. Af de 13 tilfælde i branchegrupperne jord, beton og belægning samt murer-, snedker- og tømrerforretninger, der tilhører bygge- og anlægsområdet, er syv sket på byggepladser. Af de øvrige seks er fem sket i trafikken og i ét tilfælde er ulykkesstedet uoplyst. Samlet for alle branchegrupper er der i 2007 sket 18 arbejdsulykker i trafikken, som har medført døden.

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet

Tabel 2 viser antallet af arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden 2002-07, fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker 2002-07 fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Alvorlighed

Registreringsår

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Død

61

47

45

59

61

66

Andre alvorlige ulykker

4.847

4.879

5.007

5.250

5.781

5.543

Andre ulykker

39.790

37.214

38.626

41.807

42.871

43.273

I alt

44.698

42.140

43.678

47.116

48.713

48.882

Der er i 2007 anmeldt 48.882 arbejdsulykker. Det er ca. lige så mange som i 2006, og efter at antallet af anmeldte arbejdsulykker har været steget tre år i træk fra 2003 til 2006, ser antallet af anmeldte arbejdsulykker ud til at stagnere.

Arbejdstilsynet har analyseret mulige årsager til stigningen i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2003 til 2006, se analyse af arbejdsulykker. Resultaterne viser, at den største del af stigningen er et udtryk for en reel stigning i antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker. Set i forhold til den stigende beskæftigelse, er der ligeledes tale om en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Resultaterne viser desuden, at lovgivningsmæssige og administrative ændringer i perioden 2003-07 ikke kan forklare en særlig stor del af stigningen. Undersøgelser har desuden vist, at underrapportering har været konstant i hele perioden, og ligger fortsat på over 50 pct.

Analysen har desuden vist, at halvdelen af den samlede stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2003 til 2006 ses blandt ansatte inden for branchegrupperne:

  • Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne,
  • Transport af gods,
  • Jord, beton og belægning,
  • Engroshandel og
  • Murer-, snedker- og tømrerforretninger,

og at over en trediedel af stigningen vedrører personer, der har været ansat under et år (nyansatte). Til gengæld har analysen vist, at blandt de branchegrupper, hvor der har været et fald i antallet (og incidensen) af anmeldte arbejdsulykker fra 2003 til 2006, ses det største fald på 24 pct. inden for svine- og kreaturslagterier.

De seneste 3 år er der blevet anmeldt ca. 48.000 arbejdsulykker om året. Det svarer til, at mere end hver 10. beskæftigede bliver udsat for en arbejdsulykke i løbet af seks år. Med en underrapportering på ca. 50 pct. bliver hver 10. beskæftigede udsat for en arbejdsulykke i løbet af tre år.

Tabel 3 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 2002-07 set forhold til beskæftigelsen i de enkelte år (incidensen). I 2007 er der således anmeldt 173 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede.

Tabel 3: Anmeldte arbejdsulykker 2002-07 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Alvorlighed

Registreringsår

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Død

0,22

0,17

0,17

0,22

0,22

0,24

Andre alvorlige ulykker

17

18

19

19

21

20

Andre ulykker

143

136

143

154

156

153

I alt

161

154

161

174

177

173

Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker 2002-07 pr. 10.000 beskæftigede (incidens).

 Figur 1.png

Set i et længere forløb (1993-2003) er der tendens til, at incidensen for anmeldte arbejdsulykker er faldende i perioden 2002-03. Ifølge Arbejdstilsynets overvågningsrapport for 2005 (10 år med handlingsprogrammet "Rent arbejdsmiljø år 2005" er faldet i anmeldeincidens fra 1993 til 2003 statistisk signifikant. I 2005, 2006 og 2007 er incidensen stort set konstant.

Anmeldte arbejdsulykker 2002-07 fordelt på skadetyper, branche, alder og køn fremgår af årsopgørelsen 2007 og af de interaktive tabeller 2002-07.

Arbejdsbetingede lidelser

Årsopgørelse for arbejdsbetingede lidelser anmeldt i 2006 og 2007 kan ikke offentliggøres, før alle anmeldelser er registreret. Tallene for arbejdsbetingede lidelser offentliggøres i løbet af efteråret.

Der henvises til den seneste opgørelse af arbejdsbetingede lidelser i årsopgørelsen 2005 og de interaktive tabeller 2000-05.

Kontaktpersoner

Kontorchef Per Malmros, tlf. 72 20 87 01
Faglig medarbejder Anders Christensen, tlf. 72 20 87 09