Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev den 15. august 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2006

Med offentliggørelsen af årsopgørelsen 2006 - anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 - har Arbejdstilsynet ændret måden at opgøre arbejdsulykker på, men det har ikke ændret billedet af udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsulykker væsentligt. Antallet af anmeldte arbejdsulykker faldt i 2001-03, men er steget siden.

Ændret opgørelsesmåde

Arbejdstilsynet opgør fra og med årsopgørelsen 2006 arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt, dvs. registreringsår. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2001 til 31. december 2006. Dermed er opgørelsesmetoden ændret. Hidtil har Arbejdstilsynet opgjort de anmeldte arbejdsulykker på ulykkesår, dvs. efter det år, ulykken er sket.
 
Tallene i årsopgørelsen 2006 er derfor ikke de samme som i sidste årsopgørelse, hvis man sammenligner årene 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Mønstret i udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsulykker er dog det samme uanset, om arbejdsulykkerne opgøres efter det år, de er sket, eller efter det år, de er anmeldt. 

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører arbejdsudygtighed i mindst én dag udover tilskadekomstdagen.
 
Tabel 1 viser antallet af arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden 2001-06, fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2001-06 fordelt på alvorlighed og registreringsår. 

Alvorlighed

Registreringsår 

 2001

2002

2003

2004 

2005

2006 

 Død

 43

 61

 47

 45

 59

 62

 Andre alvorlige ulykker

 5.134

 4.847

 4.878

 5.011

 5.252

 5.787

 andre ulykker

 41.968

 39.790

 37.215

 38.657

 41.839

 42.925

 I alt

 47.145

 44.698

 42.140

 43.713

 47.150

 48.774

Der er i 2006 anmeldt 48.774 arbejdsulykker. Det er godt 3 pct. flere arbejdsulykker end i 2005, og det er tredje år i træk, antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget. Stigningen kan hænge sammen med den øgede beskæftigelse og den øgede aktivitet i visse brancher. Men der er visse andre forhold, som efter Arbejdstilsynets vurdering kan medvirke til en stigning i det faktiske antal anmeldelser:
 
For det første må det formodes, at ændringen i 2004 af arbejdsskadesikringsloven, som administreres af Arbejdsskadesstyrelsen, har betydet, at der bliver anmeldt flere arbejdsulykker, også til Arbejdstilsynet. Ændringen har bl.a. medført, at det er blevet lettere at få anerkendt arbejdsulykker med henblik på erstatning, herunder de såkaldte "pludselige løfteskader", der nu er en del af ulykkesbegrebet ifølge arbejdsskadesikringsloven.
 
For det andet har den administrative praksis i forbindelse med registrering af anmeldte arbejdsulykker betydning for, hvilke anmeldelser der medtages i statistikken. Statistikken over anmeldte arbejdsulykker omfatter ulykker, der har medført mere end én dags arbejdsudygtighed (fravær) udover tilskadekomstdagen, men indeholder også ulykker, hvor der mangler oplysninger om arbejdsudygtighed (fravær), og deres antal er steget fra 2003 til 2006. Stikprøver har dog vist, at der blandt disse er mange tilfælde, som har medført arbejdsudygtighed, og derfor er det Arbejdstilsynets praksis at inkludere dem i årsopgørelsen.
 
Ca. 50 pct. af arbejdsulykkerne blev i 2006 anmeldt via det elektroniske anmeldesystem EASY. Resten blev anmeldt på blanketter og registreret i EASY af Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen
 
Der anmeldes ca. 45.000 arbejdsulykker om året. Det svarer til, at ca. hver 10. beskæftigede bliver udsat for en arbejdsulykke i løbet af seks år. Det anslås, at underrapporteringen for arbejdsulykker er ca. 50 pct. Det vil sige, at kun halvdelen af de anmeldepligtige ulykker anmeldes til Arbejdstilsynet. Med en underrapportering på 50 pct. bliver hver 10. beskæftigede udsat for en arbejdsulykke i løbet af tre år.
 
Tabel 2 viser incidensen (anmeldefrekvensen) for arbejdsulykker i perioden 2001-06. Incidensen beregnes ved at sammenholde antallet af arbejdsulykker i et givet år med antallet af beskæftigede
det pågældende år.

Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker 2001-06 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Alvorlighed

Registreringsår

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Død

0,16

0,22

0,17

0,17

0,22

0,23

Andre alvorlige ulykker

19

17

18

19

19

21

Andre ulykker

151

143

136

143

154

156

I alt

170

161

154

162

174

177

Der er tendens til, at incidensen for anmeldte arbejdsulykker er faldende i perioden 2001-03. Ifølge overvågningsrapporten for 2005 (10 år med handlingsprogrammet ”Rent arbejdsmiljø år 2005”) er faldet i anmeldeincidens fra 1993 til 2003 statistisk signifikant. Incidenserne i 2004, 2005 og 2006 er steget.
 
Anmeldte arbejdsulykker 2001-06 fordelt på skadetyper, branche, alder og køn fremgår af årsopgørelsen 2006. 

Arbejdsbetingede lidelser

Årsopgørelse for arbejdsbetingede lidelser anmeldt i 2006 kan ikke offentliggøres, før alle anmeldelser er registreret. Registreringen forventes at være færdiggjort i slutningen af 2007. Derfor offentliggøres 2006-tal først sammen med 2007-tallene.
 
Der henvises til den seneste opgørelse af arbejdsbetingede lidelser i årsopgørelsen 2005.